Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Orgány akademickej samosprávy

Akademický senát

Akademický senát Vysokej školy manažmentu sa skladá z volených zástupcov akademickej obce. Má pätnásť členov. Študenti tvoria v akademickom senáte jednu tretinu členov. Členov akademického senátu volí akademická obec tajným hlasovaním v súlade s volebným poriadkom.

predseda AS:
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.

podpredseda AS: 
Marek Karais, MSTM


tajomník AS: 
Ing. Mária Prachárová

členovia AS - zamestnanecká časť

doc. Ing. Mária Tajtáková , PhD.
Johan Winbladh, PhD., MSc.
Ing. Daniela Maťovčíková, PhD.
Mgr. Valéria Medárová , PhD., MBA
Ing. Andrea Sládečková
PhDr. Mária Olejárová, PhD., MBA
Mgr. Elena Csibováčlenovia AS - študentská časť

Bc. Lea Čaputová
Emma Grambličková 

Ema Smiešková
Alexandra Kozárová
Sofia Srncová 

Volebný poriadok Akademického senátu: (PDF dokument)

Rokovací poriadok Akademického senátu: (PDF dokument)

 Pôsobnosť AS: (PDF dokument)

Zápisnice:

 

         2024

 

         2023 

         Archív
         - link 

 

 

 
Iniciatíva Akademického senátu

Iniciatíva Akademického senátu VŠM Hovorme o akademickej pôde otvára alebo skôr znovu otvára diskusiu o akademickej pôde, o slobode vyjadrovania sa a rešpektovaní rôznorodosti názorov. Hlavnými témami iniciatívy sú: význam akademickej pôdy, význam akademickej diskusie, slušnosť, participácia, zodpovednosť vysokoškolského študenta za svoje vzdelanie a za spoluvytváranie dobrého mena vysokej školy a študentského stavu.

Prostredníctvom diskusie o týchto témach by mali učitelia viesť študentov k rešpektovaniu dialógu, k rešpektovaniu ostatných diskutujúcich, a tiež i opačných názorov. V konečnom dôsledku je cieľom iniciatívy prispieť k zvýšeniu motivácie študentov vzdelávať sa, zlepšenie disciplíny, podporenie myšlienky, že študenti svojim vystupovaním spoluvytvárajú kredit vysokej školy a tiež celého stavu vysokoškolských študentov.

Iniciatíva by mala posilniť vedomie študentov v tom zmysle, že byť vysokoškolským študentom znamená nielen využívať práva – napríklad slobodne sa vyjadrovať na akademickej pôde - , ale je to tiež určitý záväzok voči ostatným študentom a členom akademickej obce. Tento záväzok je spojený so zodpovednosťou za svoje vzdelanie, s aktívnou participáciou na vzdelávaní, rešpektovaním diskusie a opačných názorov, slušným správaním sa a vystupovaním na úrovni vysokoškolského študenta.

Vedľajším zmyslom iniciatívy je oboznámenie študentov s akademickou samosprávou a fungovaním akademického senátu. Prostredníctvom akademického senátu, resp. prostredníctvom študentskej časti akademického senátu majú študenti možnosť vyjadrovať sa k dôležitým témam vysokej školy a spolupodieľať sa na dôležitých rozhodnutiach vysokej školy.

Formy realizácie iniciatívy: 1. Iniciatíva Hovorme o akademickej pôde bola prezentovaná učiteľom a tí môžu jednotlivé myšlienky rozvinúť v rámci svojich vyučovacích hodín podľa svojho vlastného uváženia. 2. Na úvodnej akademickej orientácii pre študentov prvého ročníka boli uvedené myšlienky iniciatívy tiež prezentované. 3. Ďalšou formou môže byť diskusia v diskusnom klube alebo na zhromaždení akademickej obce, ak sa takéto podujatie bude organizovať.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.