Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Orgány akademickej samosprávy

Akademický senát

Akademický senát Vysokej školy manažmentu sa skladá z volených zástupcov akademickej obce. Má pätnásť členov. Študenti tvoria v akademickom senáte jednu tretinu členov. Členov akademického senátu volí akademická obec tajným hlasovaním v súlade s volebným poriadkom.

predseda AS:
doc. Ing. Černá Ľubica, PhD.

podpredseda AS: 
Karais Marek, MSTM


tajomník AS: 
Ing. Mária Prachárová

členovia AS - zamestnanecká časť

doc. Ing. Tajtáková Mária, PhD., MBA
Johan Winbladh, MSc., PhD.
Ing. Daniela Matovčíková, PhD.
Mgr. Medárová Valéria, PhD., MBA
Ing. Andrea Sládečková
PhDr. Mária Olejárová, PhD., MBA
Mgr. Elena Csibováčlenovia AS - študentská časť

Čaputová Lea
Grambličková Emma

Smiešková Ema
Kozárová Alexandra
Srncová Sofia

Volebný poriadok Akademického senátu: (PDF dokument)

Rokovací poriadok Akademického senátu: (PDF dokument)

 Pôsobnosť AS: (PDF dokument)

Zápisnice:

         2023 

         Archív
         - link 

 

 

 
Iniciatíva Akademického senátu

Iniciatíva Akademického senátu VŠM Hovorme o akademickej pôde otvára alebo skôr znovu otvára diskusiu o akademickej pôde, o slobode vyjadrovania sa a rešpektovaní rôznorodosti názorov. Hlavnými témami iniciatívy sú: význam akademickej pôdy, význam akademickej diskusie, slušnosť, participácia, zodpovednoť vysokoškolského študenta za svoje vzdelanie a za spoluvytváranie dobrého mena vysokej školy a študentského stavu.

Prostredníctvom diskusie o týchto témach by mali učitelia viesť študentov k rešpektovaniu dialógu, k rešpektovaniu ostatných diskutujúcich, a tiež i opačných názorov. V konečnom dôsledku je cieľom iniciatívy prispieť k zvýšeniu motivácie študentov vzdelávať sa, zlepšenie disciplíny, podporenie myšlienky, že študenti svojim vystupovaním spoluvytvárajú kredit vysokej školy a tiež celého stavu vysokoškolských študentov.

Iniciatíva by mala posilniť vedomie študentov v tom zmysle, že byť vysokoškolským študentom znamená nielen využívať práva – napríklad slobodne sa vyjadrovať na akademickej pôde - , ale je to tiež určitý záväzok voči ostatným študentom a členom akademickej obce. Tento záväzok je spojený so zodpovednosťou za svoje vzdelanie, s aktívnou participáciou na vzdelávaní, rešpektovaním diskusie a opačných názorov, slušným správaním sa a vystupovaním na úrovni vysokoškolského študenta.

Vedľajším zmyslom iniciatívy je oboznámenie študentov s akademickou samosprávou a fungovaním akademického senátu. Prostredníctvom akademického senátu, resp. prostredníctvom študentskej časti akademického senátu majú študenti možnosť vyjadrovať sa k dôležitým témam vysokej školy a spolupodieľať sa na dôležitých rozhodnutiach vysokej školy.

Formy realizácie iniciatívy: 1. Iniciatíva Hovorme o akademickej pôde bola prezentovaná učiteľom a tí môžu jednotlivé myšlienky rozvinúť v rámci svojich vyučovacích hodín podľa svojho vlastného uváženia. 2. Na úvodnej akademickej orientácii pre študentov prvého ročníka boli uvedené myšlienky iniciatívy tiež prezentované. 3. Ďalšou formou môže byť diskusia v diskusnom klube alebo na zhromaždení akademickej obce, ak sa takéto podujatie bude organizovať.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.