Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Erasmus+ / ERASMUS KA131

Kritériá pre výber študentov na Erasmus mobilitu – štúdium

POSTUP PRI ORGANIZÁCIÍ MOBILITY ŠTÚDIA

 • Výberové konanie na získanie grantu na mobility Erasmu sa konajú vždy v mesiacoch marec-apríl akademický rok vopred, ako sa študent zúčastní na samotnej mobilite.
 • Prihlásiť sa môžu všetci študenti Vysokej školy manažmentu, vrátane externých študentov, posledný trimester štúdia však musia stráviť na svojej škole.
 • Študent môže stráviť 1 semester iba na zahraničnej škole, s ktorou má naša škola uzavretú bilaterálnu dohodu (viď zoznam partnerských škôl). Nakoľko zahraničné školy majú rok štúdia rozdelený na 2 semestre (zimný, letný), väčšinou vynechajú 2 trimestre na našej škole.
 • Študent musí mať v čase mobility ukončený minimálne 1 trimester.
 • Študent musí mať celkový priemer (GPA) nad 2,0.
 • Pokiaľ študent neštuduje v anglickom jazyku (BSBA štúdium), musí mať v čase odchodu absolvovaný anglický jazyk ENG 04, alebo musí úspešne absolvovať jazykový test, prípadne predložiť certifikát (nie starší ako 1 rok od dňa podania prihlášky), ktorý potvrdzuje jeho jazykovú úroveň (viď tabuľka). V prípade záujmu študovať v inom cudzom jazyku sa žiadosť bude posudzovať individuálne podľa požiadaviek prijímacej inštitúcie.


  Kritéria z anglického jazyka pre splnenie podmienok v programe Erasmus

  Paper-based TOEFL Computer-based TOEFL Internet-based TOEFL ACCUPLACER IELTS
Min. počet bodov

480

157

55

95/85

Band ‘5’

 • Študent si vyberá školu na základe rozvrhu, ktorý má partnerská škola uvedená na svojej stránke tak, aby ponúkané predmety zodpovedali jeho študijnému plánu.
 • Študent bude platiť školné na základe počtu uznaných predmetov po jeho návrate.
 • Výber študentov (marec-apríl) bude prebiehať na základe aktuálneho GPA, vhodnosti jeho program plánu, počtu voľných voliteľných predmetov a iných kritérií v čase zasadnutia Erasmus komisie a na základe predloženia všetkých požadovaných dokumentov.
 • Dokumenty, ktoré treba predložiť:

 1.  Prihláška na mobilitu štúdium 2023 / 2024
 2.  Prihláška na mobilitu stáž 2023 / 2024
 3.  Prihláška na mobilitu stáž 2022 / 2023 (platné ešte pre tento akademický rok)
 4. Životopis – v anglickom jazyku
 5. Motivačný list - v anglickom jazyku
 6. Aktuálny študijný plán so známkami
 7. Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Termín podania prihlášok na oba semestre partnerskej univerzity: 1.3.2023

 • Spôsob doručenia:
  1. elektronicky na adresu:
  2. osobne do 16.00 alebo poštou (v prípade poštových zásielok je rozhodujúca pečiatka s dátumom odoslania – najneskôr 1.3.2023)

  Mgr. Ela Csibová
  Vysoká škola manažmentu
  Panónska cesta 17
  851 04 Bratislava

  VÝSLEDKY ERASMUS VÝBEROVEJ KOMISIE OD ROKU 2012

 

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.