Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Úvod

Často kladené otázky

1. Sú programy Vysokej školy manažmentu a programy City University of Seattle akreditované?

Áno, všetky programy VŠM a CityU sú akreditované (programy VŠM na Slovensku a CityU v USA prostredníctvom NWCCU).

2. Kde získam tlačivo prihlášky na štúdium?

VŠM/CityU má svojú elektronickú prihlášku na štúdium, ktorú je potrebné riadne vyplniť, vytlačiť a podpísať.  Pozn. elektronická prihláška sa stáva oficiálne platnou až po jej vytlačení, podpísaní a zaslaní spolu s dokladom o úhrade zápisného na adresu školy.

3. Je nejaký termín na podanie si prihlášky?

Prihlášky môžete zasielať počas celého roka. Na štúdium je možné nastúpiť na začiatku každého trimestra – jesenný trimester (október), zimný trimester (január) a jarný trimester (apríl). V prípade otázok ohľadom termínov začatia štúdia počas akademického roka kontaktujte

4. Aké sú podmienky prijatia na štúdium?

Podmienky prijatia na štúdium sa líšia v závislosti od programu. Pre všetky programy je základom riadne vyplnená a podpísaná prihláška na štúdium a tiež potvrdenie o úhrade zápisného. Pre bakalárske programy treba k prihláške doložiť notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia. Pre magisterský a MBA program treba k prihláške doložiť absolventský alebo bakalársky diplom a tiež oficiálny výpis známok. Pre štúdium v anglickom jazyku je to naviac aj zdokladovanie znalosti anglického jazyka TOEFL testom alebo jeho ekvivalentom. Pre štúdium v slovenskom jazyku prijímacie pohovory nie sú.

5. Platí aj iný certifikát ako TOEFL?

 • Ekvivalentom TOEFL testu môžu byť nasledovné dokumenty (nie staršie ako 2 roky):
 • Certifikáty Cambridge:
 • Certificate in Advanced English (CAE)
 • Certificate in English Proficiency (CPE)
 • International English Language Testing System (IELTS)
 • English Language Proficiency Test (ELPT)
 • Minimálne 2 roky štúdia na strednej škole v anglicky hovoriacej krajine s vyučovancím jazykom anglickým (pre bakalárske programy v anglickom jazyku)
 • 45 trimestrálnych kreditov dosiahnutých na Univerzite v anglicky hovoriacej krajine s vyučovancím jazykom anglickým (pre bakalárske programy v anglickom jazyku)
 • ukončené bakalárske vzdelanie v anglicky hovoriacej krajine s vyučovancím jazykom anglickým

6. Záleží na predmetoch, z ktorých maturujem?

Nie, VŠM/CityU nevyžaduje ako podmienku pre prijatie maturitu z konkrétnych predmetov.

7. Aký je to trimestrálny systém štúdia?

Jeden trimester štúdia predstavuje 10 týždňov. Jeden akademický rok zahŕňa tri trimestre: jesenný trimester (október - december), zimný trimester (január - marec) a jarný trimester (apríl - jún). Počas letného obdobia (letný trimester: júl - september) je možné absolvovať niektoré predmety avšak výlučne formou online štúdia.

8. Dá sa štúdium prerušiť, predĺžiť alebo skrátiť?

Prerušiť štúdium z vážnych oosobných alebo zdravotných dôvodov sa dá  maximálne  na dva roky. Žiadosť študenta o prerušenie štúdia schvaľuje rektorka. Nie je podmienkou, že sa študent musí zapísať/zaregistrovať na predpísaný počet predmetov za trimester, čiže je iba na študentovi, či si predĺži štúdium tak, že sa zapíše na menší počet predmetov ako je predpísané. Potom už ale škola negarantuje, že študijný plán daného študenta bude taký istý ako na začiatku štúdia, pretože niektoré predmety sa môžu priebežne meniť. Naviac, pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študent stráca výhody študenta denného štúdia (rodinné prídavky, sociálne štipendium a pod.). Skrátiť štúdium sa dá tak, že ak má študent po prvom trimestri štúdia priemer známok nad 3.0 v bakalárskom štúdiu, v magisterskom nad 3.5, môže si požiadať o schválenie ďalšieho predmetu pre registráciu (za ktorý sa platí zvlášť). Ak si študent udrží tento priemer, môže sa takto registrovať aj ďalší trimester. Urýchliť štúdium sa dá aj  absolvovaním niektorých predmetov počas letného trimestra..

9. Ako prebieha externé štúdium?

Externé štúdium môže študent absolvovať online  alebo počas víkendov. Víkendové štúdium prebieha vždy počas  sobôt v rámci každého trimestra a študenti absolvujú každú sobotu blok 10 akademických hodín v štyroch predmetoch. Popri víkendovom externom štúdiu uskutočňuje VŠM/CityU tiež externé štúdium online metódou. Základom tejto metódy je možnosť absolvovať študijný program cez internet a to ako z domu, tak z práce. Štúdium prebieha online prostredníctvom portálu BrightSpace (programy CityU) alebo Moodle (programy VŠM). Ak sa študent nachádza na Slovensku, záverečné testy musí prísť absolvovať osobne do školy. Ak je študent v zahraničí, môže absolvovať skúšku pod dohľadom  schváleného proktora v danej krajine v zahraničí. Študent online štúdia si môže s vyučujúcim dohodnúť aj osobnú konzultáciu, ak si to situáca vyžaduje.

10. Je možné prestúpiť z denného štúdia na externé a naopak?

Áno, je to možné vždy po ukončení trimestra a po oznámení študijnému poradcovi pred registráciou. Je však dôležité si uvedomiť, že denné štúdium je vhodné pre študentov vo veku 18+, ktorí sa venujú štúdiu na plný úväzok a externé štúdium je vhodnejšie pre zamestnaných vo veku 25+ rokov, ktorí si potrebujú doplniť vzdelanie popri práci na plný úväzok.

11. Ako/kde sa dajú zabezpečiť študijné materiály/učebnice?

Študenti študujúci v anglickom jazyku (BSBA, Bc./BSBA, MBA) si študijné materiály zapožičiavajú od školy za stanovený poplatok. Študenti študujúci v slovenskom jazyku (Bc., Mgr.) si študijnú literatúru majú možnosť zabezpečiť v elektronickej forme za stanovený poplatok. 

12. Aké sú poplatky a školné na začiatku štúdia?

 • zápisné 50 €,
 • vstupný test z anglického jazyka TOEFL 69 € pre štúdium v anglickom jazyku,
 • poplatky za zapožičanie študijných materiálov v anglických programoch,
 • poplatok za vystavenie študentského preukazu ISIC.

Školné aj niektoré poplatky sa líši v závislosti od vybraného študijného programu.

13. Čo je to rezervačný poplatok?

Rezervačný poplatok je nenávratná súčasť školného a predstavuje čiastku 500 € . To znamená, že po uhradení tohto poplatku po písomnej výzve sa do dňa registrácie doplatí zvyšná čiastka do školného. Pokial sa študent rozhodne nenastúpiť na štúdium po tom, ako už rezervačný poplatok uhradil, tento poplatok prepadá v prospech školy. Zvyšok školného sa dá vrátiť po podaní žiadosti.

14. Čo je to duálny program?

V kombinácii bakalárskeho štúdia VŠM a CityU v anglickom jazyku majú študenti možnosť získať dva diplomy: slovenský VŠM s titulom Bc. a aj americký CityU s titulom BSBA. Celé štúdium trvá 4 roky a okrem absolvovania povinných a povinne voliteľných predmetov v BSBA. programe je potrebné absolvovať aj rozdielové predmety za Bc. program, diplomové semináre a obhajobu záverečnej bakalárskej práce. Študent sa registruje na 3 predmety za trimester s výnimkou posledného 4. ročníka, kedy sa kvôli diplomovým seminárom registruje na 4 predmety za trimester. Výška školného pre tento program je rovnaká ako v BSBA programe plus doplatenie školného vo výške jedného trimestra za diplomové semináre a obhajobu záverečnej bakalárskej práce v poslednom roku štúdia.

Rovnakú možnosť duálneho štúdia ponúkame aj v kombinácií magisterského štúdia VŠM a CityU v anglickom jazyku, kedy majú študenti možnosť získať dva diplomy: slovenský VŠM s titulom Mgr. a aj americký CityU s titulom MBA.

Štúdium duálneho programu, čiže možnosť získať aj diplom VŠM aj CityU odporúčame prevažne uchádzačom, ktorí si nie sú istí, či budú chcieť po ukončení štúdia pôsobiť na Slovensku alebo v zahraničí.

15. Mám ukončené bakalárske štúdium na inej škole v inom odbore. Môžem aj tak byť prijatý na Mgr. alebo MBA?

VŠM/CityU odporúča uchádzačom o štúdium druhého stupňa, aby mali ukončené štúdium prvého stupňa v príbuznom odbore, aby sa im ľahšie nadväzovalo z predošlého štúdia, no nie je to podmienkou pre prijatie.

16. Môžem absolvovať časť štúdia na nejakej inej vysokej škole v zahraničí alebo na niektorej z pobočiek City University of Seattle?

Po úspešnom ukončení prvého ročníka na VŠM/CityU môže študent vycestovať za štúdiom aj do zahraničia v rámci jedného z našich mobilitných programov: Erasmus alebo City University Mobility program.

17. Je možný prenos kreditov z inej vysokej školy?

Po predložení oficiálneho výpisu známok z predchádzajúceho akreditovaného štúdia na inej vysokej škole a porovnaní absolvovaných predmetov a dosiahnutých študijných výsledkov je možné uznať maximálne 135 kreditov pre bakalárske štúdium. Pre magisterské štúdium je možné uzanť maximálne 60 kreditov absolvovaných na inej vysokej škole a pre MBA štúdium je to maximálne 12 kreditov. Uznávajú sa len kredity za predmety absolvované počas posledných 5 rokov.

18. Dá sa prestúpiť z BSBA  programu na Bc. počas štúdia?

Áno, dá sa za poplatok 166 € za zmenu program plánu. (Prestup z Bc. programu na BSBA je zložitejší, pretože je potrebné splniť jazykovú podmienku prijatia a prenos kreditov za absolvované predmety sa riadi pravidlami City University of Seattle.)

19. Aký je rozdiel medzi inštitucionálnym a medzinárodým TOEFL testom?

Inštitucionálny TOEFL je „paper-based“ test trvajúci cca 2,5 hodiny a je určený iba pre administratívu inštitúcie, ktorá tento test organizuje. Výsledok z tohto testu je neprenosný a nemôže byť použitý pre účely inej inštitúcie. VŠM tento test organizuje 4x do roka (jún, august, november, február). Prihlásiť sa na test je potrebné spolu s podaním prihlášky na štúdium. Presné termíny sú uvedené v akademickom kalendári. Medzinárodný TOEFL je „internet-based“ test a je uznávaný vo viac ako 130 krajinách po celom svete. Svetovo je to nauznávanejší test anglického jazyka. Prihlásiť naň sa dá jedine cez ETS organizáciu, ktorej záujemca taktiež uhradí príslušný poplatok.

20. Koho kontaktovať v prípade ďalších otázok ohľadom štúdia na VŠM/CityU?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa štúdia na VŠM/CityU, prosím kontaktujte:

Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17
851 04 Bratislava

Email:
Všeobecné informácie: 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.