Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Orgány akademickej samosprávy

Rektorka VŠM

  

+

 

Rektorkou Vysokej školy manažmentu je Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., ktorá bola menovaná do tejto funkcie v máji 2014 na prvé funkčné obdobie štyroch rokov (2014-2018) a 26. mája 2018 bola prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom vymenovaná do funkcie rektorky na 2. funkčné obdobie (2018-2022). Na tretie funkčné obdobie (2022 – 2026) bola p. rektorka vymenovaná prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou dňa 13. mája 2022. 

Práva a povinnosti rektora vysokej školy v zmysle zákona

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 47c:

(1) Rektor súkromnej vysokej školy je predstaviteľom akademickej obce súkromnej vysokej školy. Rektor za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu súkromnej vysokej školy, vo veciach uvedených v štatúte súkromnej vysokej školy správnej rade súkromnej vysokej školy.

(2) Štatút súkromnej vysokej školy určí, ktoré úkony vykonáva rektor v mene právnickej osoby pôsobiacej ako súkromná vysoká škola. Štatút súkromnej vysokej školy môže určiť ďalšie práva a povinnosti rektora súkromnej vysokej školy.

(3) Na rektora súkromnej vysokej školy sa vzťahujú ustanovenia § 10 ods. 7 až 10, t.j.:

(7) Rektor udeľuje na základe rozhodnutia vedeckej rady podľa § 12 ods. 1 písm. f) alebo podľa § 30 ods. 1 písm. f) vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“.

(8) Rektor predkladá ministrovi návrhy na vymenovanie profesorov prezidentom schválené vo vedeckej rade verejnej vysokej školy [§ 12 ods. 1 písm. g)].

(9) Rektor poveruje do zvolenia nového dekana výkonom funkcie dekana osobu na návrh akademického senátu fakulty.

(10) Rektora zastupujú prorektori v rozsahu určenom rektorom. Prorektorov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy rektor. Funkčné obdobie prorektorov je štvorročné. Na tej istej j vysokej škole môže tá istá osoba vykonávať funkciu prorektora vysokej školy najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

(4) Po odvolaní rektora alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov vykonáva do vymenovania nového rektora funkciu rektora súkromnej vysokej školy osoba poverená správnou radou súkromnej vysokej školy na návrh akademického senátu súkromnej vysokej školy.

(5) Rektor súkromnej vysokej školy presadzuje záujmy akademickej obce v štatutárnom orgáne súkromnej vysokej školy a podieľa sa na príprave vnútorných predpisov súkromnej vysokej školy a na dlhodobom zámere súkromnej vysokej školy.

(6) Štatút súkromnej vysokej školy upraví právomoci rektora a dekana súkromnej vysokej školy pri obsadzovaní miest zamestnancov pôsobiacich na súkromnej vysokej škole.

Práva a povinnosti rektora Vysokej školy manažmentu podľa Štatútu VŠM

Článok 14

1. Rektor je predstaviteľom akademickej obce školy. Rektor za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu. Vo veciach akademického chodu a riadenia školy však zodpovedá správnej rade školy.

2. Rektora zastupuje v jeho neprítomnosti v neodkladných veciach prorektor.

3. Škola má najviac troch prorektorov. Po prerokovaní v správnej rade rektor určí úseky, v ktorých ho jednotliví prorektori zastupujú.

4. Rektor rozhoduje najmä o:

a) prijatí uchádzača o štúdium na škole,

b) prerušení štúdia študenta školy a o žiadosti študenta inej vysokej školy o zápis na štúdium na VŠM podľa § 59 ods. 5 zákona,

c) zriadení, zmene názvu, zlúčení, splynutí, rozdelení alebo zrušení katedier, a to na návrh rady a po vyjadrení akademického senátu,

d) o uložení disciplinárnych opatrení podľa disciplinárneho poriadku pre študentov VŠM,

e) o udelení štipendií.

5. Rektor presadzuje záujmy akademickej obce v štatutárnom orgáne VŠM a podieľa sa na príprave vnútorných predpisov VŠM a na dlhodobom zámere VŠM.

6. Rektor po prerokovaní v akademickom senáte predkladá vedeckej rade na schválenie návrh študijného programu.

7. Rektor predkladá akademickému senátu na schválenie návrh na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady školy.

8. Rektor udeľuje na základe rozhodnutia vedeckej rady VŠM vedecko-pedagogický titul „docent“ a predkladá ministrovi návrhy na vymenovanie profesorov prezidentom SR, schválené vo vedeckej rade VŠM.

9. Rektor riadi proces výberu a prijímania akademických zamestnancov školy.

10. Správna rada môže svojím rozhodnutím preniesť na rektora i ďalšie kompetencie.

Článok 15

1. Rektora vymenúva a odvoláva prezident SR na základe návrhu ministra. Ministrovi návrh na vymenovanie alebo odvolanie rektora predkladá správna rada na základe návrhu akademického senátu (viď článok 6 odsek 4. a článok 11. ods. 1. písm. d) vyššie).

2. Akademický senát navrhuje správnej rade kandidáta na rektora na základe volieb kandidáta na rektora. Právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora majú členovia akademickej obce. Návrh na kandidáta na rektora musí byť podporený aspoň piatimi členmi akademickej obce, aby sa o ňom mohlo vo voľbách hlasovať. Termíny predkladania návrhov na kandidáta na funkciu rektora určí akademický senát. Katedry sa môžu uzniesť na odporúčaní kandidáta na funkciu rektora za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny svojich členov. Tieto odporúčania môžu členom akademickej obce pomôcť pri podávaní, resp. podporovaní návrhov kandidátov do volieb kandidáta na rektora. Osoba, ktorá vo voľbách kandidáta na rektora získa najviac hlasov, bude akademickým senátom navrhnutá správnej rade ako kandidát na rektora.

3. Akademický senát môže prijať návrh na odvolanie rektora z funkcie a predložiť ho správnej rade. Návrh na odvolanie rektora z funkcie môže dať akademickému senátu ktorýkoľvek člen rady.

4. Prorektorov vymenúva a odvoláva rektor po vyjadrení akademického senátu. Funkčné obdobie prorektorov je štvorročné. Na škole môže tá istá osoba vykonávať funkciu prorektora najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

5. Po odvolaní rektora alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov vykonáva do vymenovania nového rektora funkciu rektora VŠM osoba poverená správnou radou na návrh akademického senátu.

Akademickí funkcionári VŠM

Dr. h. c.  prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
rektorka VŠM

Denisa Hackett, PhD., MBA
poverená prorektorka pre pedagogické záležitosti

 

 

 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.