O škole / Úvod

Príhovor rektorky VŠM

  

+

Milé študentky a študenti,

som rada, že ste sa rozhodli pre našu školu, Vysokú školu manažmentu, ktorá je prvou súkromnou vysokou školou na Slovensku. Zriaďovateľom VŠM je City University of Seattle, USA, ktorej pobočka pôsobila na Slovensku od roku 1991 až do roku 2016 a spolupráca so City University of Seattle naďalej trvá. Vysoká škola manažmentu bola ustanovená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky 1. 12. 1999.

Od svojho vzniku vychovala VŠM už stovky, ba tisícky absolventov bakalárskeho i magisterského štúdia v študijných programoch zameraných na znalostný a podnikový manažment, v rámci ktorých si študenti môžu zvoliť aj zaujímavé špecializácie či už na bakalárskom štúdiu (Marketing) a na magisterskom štúdiu (Manažérstvo kvality alebo Manažment neziskových organizácií, športu a kultúry). Vzdelávanie VŠM poskytuje v slovenskom aj anglickom jazyku, v dennej aj externej forme, v Bratislave aj Trenčíne a jej študijné programy sú kompatibilné s programami City University of Seattle.

VŠM a City University of Seattle študentom ponúkajú možnosť získať popri slovenskom bakalárskom aj americký bakalársky diplom (BSBA), tiež program Master of Business Administration, končiaci americkým diplomom (MBA). Poskytujú možnosť absolvovať trimestrálny študijný pobyt v USA alebo inej vybranej pobočke za školné City University platné na Slovensku. V roku 2014 bolo Vysokej škole škole manažmentu priznané právo udeľovať akademický titul magister absolventom spoločného študijného programu s názvom podnikový manažment/master of business administration, zabezpečovaného v spolupráci s vysokou školou City University of Seattle, USA.

Vzhľadom k tomu, že sa výrazne zvýšila aj vedecko-výskumná a publikačná činnosť učiteľov školy, VŠM poskytuje aj doktorandské štúdium (PhD.) v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment, študijný program podnikový manažment a v danom odbore a programe aj rigorózne konanie (PhDr.).

Vysoká škola manažmentu prostredníctvom študijných programov a študijných plánov, metód a foriem výučby (v štúdiu on-line metódou má škola na Slovensku vedúce postavenie), rovnako ako prostredníctvom profesionálneho, medzinárodného a skúseného učiteľského zboru by vás mala pripraviť na úspešnú profesionálnu kariéru po skončení školy, a že tomu je tak, o tom svedčí vynikajúca zamestnanosť našich absolventov doma i v zahraničí.

Naša škola – Vysoká škola manažmentu – ponúka zaujímavé možnosti. Je na vás, milé študentky a študenti, ako ich využijete.


Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
rektorka VŠM

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.