Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Mobilita študentov mimo EÚ

Mobilita študentov - štúdium

POSTUP PRI ORGANIZÁCIÍ MOBILITY ŠTÚDIA

Výberové konanie na získanie grantu na mobility Erasmu+ sa konajú vždy v mesiacoch marec-apríl akademický rok vopred, ako sa študent zúčastní na samotnej mobilite. Výber študentov bude prebiehať na základe aktuálneho GPA, vhodnosti jeho program plánu, počtu voľných voliteľných predmetov a iných kritérií v čase zasadnutia Erasmus komisie a na základe predloženia všetkých požadovaných dokumentov.

Prihlásiť sa môžu všetci študenti Vysokej školy manažmentu, vrátane externých študentov, posledný trimester štúdia však musia stráviť na svojej škole.

Študent musí mať v čase mobility ukončený minimálne 1 rok štúdia - 3 trimestre  Študent musí posledný trimester štúdia stráviť na domovskej pôde.

Študent musí mať celkový priemer (GPA) nad 2,0.

Pokiaľ študent neštuduje v anglickom jazyku (BSBA štúdium), musí mať v čase odchodu absolvovaný anglický jazyk ENG 04, alebo musí úspešne absolvovať jazykový test, prípadne predložiť certifikát (nie starší ako 1 rok od dňa podania prihlášky), ktorý potvrdzuje jeho jazykovú úroveň. V prípade záujmu študovať v inom cudzom jazyku sa žiadosť bude posudzovať individuálne podľa požiadaviek prijímacej inštitúcie.

 

TRVANIE MOBILITY

Mobilita študenta Erasmus+ KA107 trvá 1 semester partnerskej univerzity.

Študent si vyberá školu na základe rozvrhu, ktorý má partnerská škola uvedená na svojej stránke tak, aby ponúkané predmety zodpovedali jeho študijnému plánu.

Študent bude platiť VŠM školné na základe počtu uznaných predmetov po jeho návrate.

 
FINANCOVANIE ERASMUS+ MOBILITY ŠTÚDIUM

Z grantu je možné uhrádzať 2 typy nákladov:

  • pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.)
  • cestovné náklady sa určujú podľa vzdialenostných pásiem, sadzby sú stanovené podľa počtu km

Finančná podpora nie je určená na pokrytie všetkých nákladov spojených so štúdiom v zahraničí. Je potrebné počítať s finančnou spoluúčasťou.

Sadzby grantov

 

ON-LINE JAZYKOVÁ PODPORA (OLS)

V prípade mobilít medzi krajinami programu a partnerskými krajinami študenti nemusia absolvovať jazykový test a jazykový kurz v OLS systéme.

 

VÍZA

Keďže ide o krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, je potrebné byť pripravený na administratívne úkony spojené s vybavovaním víz, prechodného pobytu a nahlásením pobytu po príchode (za vybavenie zodpovedá študent). Viac informácii o vízovej povinnosti nájdete na www.mzv.sk.

 

Dokumenty, ktoré treba predložiť v prípade záujmu o Erasmus+ mobilitu s grantom:

  Prihláška na mobilitu štúdium 2021 / 2022

  Motivačný list - v anglickom jazyku

  Aktuálny študijný plán

  Výpis známok – neoficiálny

  Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Termín podania prihlášok: 25.9.2021

 Spôsob doručenia:

    1. elektronicky na adresu: ecsibova@vsm.sk

    2. osobne do 16.00 alebo poštou

    Mgr. Ela Csibová

    Vysoká škola manažmentu

    Panónska cesta 17

    851 04 Bratislava

 

PRED MOBILITOU

POČAS MOBILITY

PO MOBILITE

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.