Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Mobilita zamestnancov

MOBILITA ZAMESTNANCOV MIMO EÚ

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PROGRAMU  Erasmus + 

 Program Erasmus+ umožňuje zamestnancom VŠ využívať tieto typy mobilitných aktivít.

Mobilita učiteľov za účelom výučby (STA)

Cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii. K tomuto typu mobilitných aktivít patria aj zamestnanci zo zahraničného podniku, ktorí sú pozvaní VŠ, aby prednášali študentov témy z praxe.

Trvanie 2-60 dní, okrem dní na cestu. Odučených musí byť minimálne 8 hodín za týždeň.

Mobilita zamestnancov VŠ za účelom školenia (STT)

Cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti.  Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, “job shadowing” a pod. Účasť  na konferenciách nie je povolená. Trvanie mobilitnej aktivity 2-60 dní, okrem dní na cestu.

Termín podania prihlášky  je stanovený výzvou v septembri príslušného akademického roka.  O schválení prihlášky a o výške grantu sú zamestnanci  informovaní prostredníctvom Erasmus koordinátora na škole.

 

FINANCOVANIE

Grant pozostáva z dvoch kategórií nákladov – cestovné a pobytové.

Pre kategóriu pobytových nákladov sú všetky krajiny participujúce v programe Erasmus+ rozdelené do 3 pásiem, ktoré majú fixne stanovenú výšku denného pobytového grantu.

Pre kategóriu cestovných nákladov je fixne stanovená výška cestovného grantu podľa definovaných vzdialenostných pásiem.

V oboch kategóriách nákladov platí, že Erasmus+ grant je maximálnym a zároveň fixným finančným príspevkom na pobyt, ktorý patrí každému zamestnancovi bez ohľadu na výšku jeho reálnych nákladov na pobyt.

Sadzby pre mobility jednotlivcov_KA107_2020/2021

 

VÍZA

Keďže ide o krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, je potrebné byť pripravený na administratívne úkony spojené s vybavovaním víz, prechodného pobytu a nahlásením pobytu po príchode (za vybavenie zodpovedá zamestnanec).

https://slovakia.mid.ru/sk_SK/web/svk/viza Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR

https://www.mzv.sk/web/astana/cestovanie/podmienky_vstupu_do_krajiny

 
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE K MOBILITÁM ZAMESTNANCOV

 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.