Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Erasmus+ / ERASMUS KA131

Mobilita stáže

POSTUP PRI ORGANIZÁCIÍ MOBILITY STÁŽE

Výberové konanie na mobility Erasmu+ sa konajú vždy v mesiaci marec-apríl akademický rok vopred, ako sa študent zúčastní na samotnej mobilite.

• Prihlásiť sa môžu všetci študenti Vysokej školy manažmentu, vrátane externých študentov, posledný trimester štúdia však musia stráviť na svojej škole.

• Študent môže stráviť 1-3 trimestre na stáži v podniku alebo inej inštitúcii v krajine EÚ alebo v krajine mimo EÚ. Stáž musí trvať minimálne 2 celé kalendárne mesiace!

• Študent musí mať celkový priemer (GPA) nad 2,0.

• Pokiaľ študent neštuduje v anglickom jazyku (BSBA štúdium), musí mať v čase odchodu absolvovaný anglický jazyk ENG 04, alebo musí úspešne absolvovať jazykový test, prípadne predložiť certifikát (nie starší ako 1 rok od dňa podania prihlášky), ktorý potvrdzuje jeho jazykovú úroveň (viď tabuľka). V prípade iného cudzieho jazyka sa žiadosť bude posudzovať individuálne podľa požiadaviek prijímacej inštitúcie.

Stáže pre absolventov:

  • výber absolventa sa musí uskutočniť v poslednom roku štúdia (viď informácie vyššie),
  • stáž musí absolvovať do 1 roka po ukončení vysokoškolského štúdia,
  • dĺžka fyzickej stáže môže byť 2-12 mesiacov,
  • pri výpočte možnej dĺžky stáže sa zohľadňuje počet mesiacov predchádzajúcich mobilít realizovaných v rámci programu Erasmus+, tak aby súčet mesiacov bol max. 12 na jeden stupeň štúdia,

 

Kritéria z anglického jazyka pre splnenie podmienok v programe Erasmus:

 

 

  Paper-based TOEFL  Computer-based TOEFL  Internet-based TOEFL ACCUPLACER  IELTS
Min. počet bodov 480 157 55 95/85 Band ‘5’

 

• Výber študentov bude prebiehať na základe aktuálneho GPA v čase zasadnutia Erasmus komisie ako aj na základe predloženia všetkých požadovaných dokumentov.

• 1 trimester (3 mesiace) stáže je možné pre študentov BSBA programu uznať ako predmet BSM 485 – Internship, pre študentov Bc a Mgr programu ako ekvivalent voliteľného predmetu, prípadne povinného predmetu, pokiaľ stáž je takého zamerania, ako daný predmet.

• V prípade pridelenia grantu je potrebné sa riadne zaregistrovať na študijnom oddelení na daný predmet v trimestri, v ktorom sa uskutoční stáž. Registrácia musí obsahovať všetky náležitosti ako pri registrácii na každý iný predmet. Za predmet sa riadne platí. Viac o pravidlách stáže sa dozviete zo sylabu na tento predmet.

• Do motivačného listu uveďte, kde by ste chceli uskutočniť svoju stáž, ak ešte nemáte vybraté miesto, uveďte, v akom type podniku si ju chcete nájsť. Uprednostnený bude ten študent, ktorý už má vybratý podnik (školu), kde chce absolvovať stáž.

 

• Dokumenty, ktoré treba predložiť:

1. Prihláška na mobilitu stáž 2023 /2024

Prihláška na mobilitu stáž 2022/2023  (aktuálna pre tento akademický rok)

2. Životopis – v anglickom jazyku

3. Motivačný list - v anglickom jazyku

4. Aktuálny študijný plán (neoficiálny) so známkami

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Termín podania prihlášok: 1.3.2023

• Spôsob doručenia:

1. osobne do 16.00 alebo poštou (v prípade poštových zásielok je rozhodujúca pečiatka s dátumom odoslania – najneskôr 1.3.2023)

Mgr. Ela Csibová
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17
851 Bratislava,

2. aj elektronicky na adresu: ecsibova@vsm.sk

Prihlášky, ktoré budú odovzdané alebo zaslané po termíne, nebudú akceptované! V prípade ďalších otázok zašlite email  Erasmus koordinátorovi. 

 

Nielen  pre absolventov:

Databáza ponúk na stáže v rámci programu Erasmus+  vytvorenej v rámci projektu ESN – Erasmus Student Network  - Erasmusintern:   http://erasmusintern.org/

Ďalšie tipy na hľadanie stáží: www.indeed.com; www.growni.sk; www.myinternship.eu; http://www.praxisnetwork.eu/; https://globalplacement.com/; https://www.tx.placementinportugal.com/

Our database – My Internship

Our database – My Internship

http://erasmusintern.org/ - databáza v rámci projektu ESN (Erasmus Student Network)

http://www.eaecnet.com/ - databáza EAEC (European Association of Erasmus Coordinators) Network 

http://www.espauk.com/ - ESPA (European Student Placement Agency) - ponuka stáží v UK

http://www.praxisnetwork.eu/   

http://globalplacement.com/

https://www.jobted.com/

http://www.tx.placementinportugal.com

Vysoká škola manažmentu sa stala od apríla 2014 súčasťou konzorcia slovenských vysokých škôl WorkSpace Europe pre Erasmus pracovné stáže prostredníctvom, ktorého môžu študenti VŠM absolvovať Erasmus pracovnú stáž a získať grant tiež.

Stáže prostredníctvom konzorcia si môžu hľadať študenti, ktorí nezískali Erasmus grant na VŠM a tiež absolventi  s návratom do 1 roka po ukončení štúdia. Informácie o postupe hľadaní stáže cez naše partnerské konzorcium WorkSpace Europe.

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.