Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Erasmus+ / ERASMUS KA131

Mobilita stáže

POSTUP PRI ORGANIZÁCIÍ MOBILITY STÁŽE

Výberové konanie na mobility Erasmu+ sa konajú vždy v mesiaci marec-apríl akademický rok vopred, ako sa študent zúčastní na samotnej mobilite.

• Prihlásiť sa môžu všetci študenti Vysokej školy manažmentu, vrátane externých študentov, posledný trimester štúdia však musia stráviť na svojej škole.

• Študent môže stráviť 1-3 trimestre na stáži v podniku alebo inej inštitúcii v krajine EÚ alebo v krajine mimo EÚ. Stáž musí trvať minimálne 2 celé kalendárne mesiace!

• Študent musí mať celkový priemer (GPA) nad 2,0.

• Pokiaľ študent neštuduje v anglickom jazyku (BSBA štúdium), musí mať v čase odchodu absolvovaný anglický jazyk ENG 04, alebo musí úspešne absolvovať jazykový test, prípadne predložiť certifikát (nie starší ako 1 rok od dňa podania prihlášky), ktorý potvrdzuje jeho jazykovú úroveň (viď tabuľka). V prípade iného cudzieho jazyka sa žiadosť bude posudzovať individuálne podľa požiadaviek prijímacej inštitúcie.

Stáže pre ABSOLVENTOV:

  • výber absolventa sa musí uskutočniť v poslednom roku štúdia (viď informácie vyššie),
  • stáž musí absolvovať do 1 roka po ukončení vysokoškolského štúdia,
  • dĺžka fyzickej stáže môže byť 2-12 mesiacov,
  • pri výpočte možnej dĺžky stáže sa zohľadňuje počet mesiacov predchádzajúcich mobilít realizovaných v rámci programu Erasmus+, tak aby súčet mesiacov bol max. 12 na jeden stupeň štúdia,

 

Kritéria z anglického jazyka pre splnenie podmienok v programe Erasmus:

 

  Paper-based TOEFL  Computer-based TOEFL  Internet-based TOEFL ACCUPLACER  IELTS
Min. počet bodov 480 157 55 95/85 Band ‘5’

 

• Výber študentov bude prebiehať na základe aktuálneho GPA v čase zasadnutia Erasmus komisie ako aj na základe predloženia všetkých požadovaných dokumentov.

• 1 trimester (3 mesiace) stáže je možné pre študentov BSBA programu uznať ako predmet BSM 485 – Internship, pre študentov Bc a Mgr programu ako ekvivalent voliteľného predmetu, prípadne povinného predmetu, pokiaľ stáž je takého zamerania, ako daný predmet.

• V prípade pridelenia grantu je potrebné sa riadne zaregistrovať na študijnom oddelení na daný predmet v trimestri, v ktorom sa uskutoční stáž. Registrácia musí obsahovať všetky náležitosti ako pri registrácii na každý iný predmet. Za predmet sa riadne platí. Viac o pravidlách stáže sa dozviete zo sylabu na tento predmet.

• Do motivačného listu uveďte, kde by ste chceli uskutočniť svoju stáž, ak ešte nemáte vybraté miesto, uveďte, v akom type podniku si ju chcete nájsť. Uprednostnený bude ten študent, ktorý už má vybratý podnik (školu), kde chce absolvovať stáž.

 

• Dokumenty, ktoré treba predložiť:

1. PRIHLÁŠKA

2. Motivačný list - v anglickom jazyku

3. Aktuálny študijný plán (neoficiálny) so známkami

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prihlášky na stáže (v rámci štúdia aj absolventské) sa podávajú priebežne počas celého roka.

• Spôsob doručenia:

1. osobne

Mgr. Ela Csibová, kancelária 205
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17
851 Bratislava,

2. elektronicky na adresu: ecsibova@vsm.sk

 

Nielen  pre absolventov:

Databáza ponúk na stáže v rámci programu Erasmus+  vytvorenej v rámci projektu ESN – Erasmus Student Network  - Erasmusintern:   http://erasmusintern.org/

Ďalšie tipy na hľadanie stáží: www.indeed.com; www.growni.sk; www.myinternship.eu; http://www.praxisnetwork.eu/; https://globalplacement.com/; https://www.tx.placementinportugal.com/; https://www.stazista.sk/; https://www.virtualinternships.com/

Our database – My Internship

Our database – My Internship

http://erasmusintern.org/ - databáza v rámci projektu ESN (Erasmus Student Network)

http://www.eaecnet.com/ - databáza EAEC (European Association of Erasmus Coordinators) Network 

http://www.espauk.com/ - ESPA (European Student Placement Agency) - ponuka stáží v UK

http://www.praxisnetwork.eu/   

http://globalplacement.com/

https://www.jobted.com/

http://www.tx.placementinportugal.com

Vysoká škola manažmentu sa stala od apríla 2014 súčasťou konzorcia slovenských vysokých škôl WorkSpace Europe pre Erasmus pracovné stáže prostredníctvom, ktorého môžu študenti VŠM absolvovať Erasmus pracovnú stáž a získať grant tiež.

Stáže prostredníctvom konzorcia si môžu hľadať študenti, ktorí nezískali Erasmus grant na VŠM a tiež absolventi  s návratom do 1 roka po ukončení štúdia. Informácie o postupe hľadaní stáže cez naše partnerské konzorcium WorkSpace Europe.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.