Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Erasmus+ / ERASMUS KA131

Mobilita stáže

POSTUP PRI ORGANIZÁCIÍ MOBILITY STÁŽE

Výberové konanie na mobility Erasmu+ sa konajú vždy v mesiaci marec-apríl akademický rok vopred, ako sa študent zúčastní na samotnej mobilite.

• Prihlásiť sa môžu všetci študenti Vysokej školy manažmentu, vrátane externých študentov, posledný trimester štúdia však musia stráviť na svojej škole.

• Študent môže stráviť 1-3 trimestre na stáži v podniku alebo inej inštitúcii v krajine EÚ alebo v krajine mimo EÚ. Stáž musí trvať minimálne 2 celé kalendárne mesiace!

• Študent musí mať celkový priemer (GPA) nad 2,0.

• Pokiaľ študent neštuduje v anglickom jazyku (BSBA štúdium), musí mať v čase odchodu absolvovaný anglický jazyk ENG 04, alebo musí úspešne absolvovať jazykový test, prípadne predložiť certifikát (nie starší ako 1 rok od dňa podania prihlášky), ktorý potvrdzuje jeho jazykovú úroveň (viď tabuľka). V prípade iného cudzieho jazyka sa žiadosť bude posudzovať individuálne podľa požiadaviek prijímacej inštitúcie.

Stáže pre absolventov:

  • výber absolventa sa musí uskutočniť v poslednom roku štúdia (viď informácie vyššie),
  • stáž musí absolvovať do 1 roka po ukončení vysokoškolského štúdia,
  • dĺžka fyzickej stáže môže byť 2-12 mesiacov,
  • pri výpočte možnej dĺžky stáže sa zohľadňuje počet mesiacov predchádzajúcich mobilít realizovaných v rámci programu Erasmus+, tak aby súčet mesiacov bol max. 12 na jeden stupeň štúdia,

 

Kritéria z anglického jazyka pre splnenie podmienok v programe Erasmus:

 

  Paper-based TOEFL  Computer-based TOEFL  Internet-based TOEFL ACCUPLACER  IELTS
Min. počet bodov 480 157 55 95/85 Band ‘5’

 

• Výber študentov bude prebiehať na základe aktuálneho GPA v čase zasadnutia Erasmus komisie ako aj na základe predloženia všetkých požadovaných dokumentov.

• 1 trimester (3 mesiace) stáže je možné pre študentov BSBA programu uznať ako predmet BSM 485 – Internship, pre študentov Bc a Mgr programu ako ekvivalent voliteľného predmetu, prípadne povinného predmetu, pokiaľ stáž je takého zamerania, ako daný predmet.

• V prípade pridelenia grantu je potrebné sa riadne zaregistrovať na študijnom oddelení na daný predmet v trimestri, v ktorom sa uskutoční stáž. Registrácia musí obsahovať všetky náležitosti ako pri registrácii na každý iný predmet. Za predmet sa riadne platí. Viac o pravidlách stáže sa dozviete zo sylabu na tento predmet.

• Do motivačného listu uveďte, kde by ste chceli uskutočniť svoju stáž, ak ešte nemáte vybraté miesto, uveďte, v akom type podniku si ju chcete nájsť. Uprednostnený bude ten študent, ktorý už má vybratý podnik (školu), kde chce absolvovať stáž.

 

• Dokumenty, ktoré treba predložiť:

1. Prihláška na mobilitu stáž 2023 /2024

Prihláška na mobilitu stáž 2022/2023  (aktuálna pre tento akademický rok)

2. Životopis – v anglickom jazyku

3. Motivačný list - v anglickom jazyku

4. Aktuálny študijný plán (neoficiálny) so známkami

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Termín podania prihlášok: 1.3.2023

• Spôsob doručenia:

1. osobne do 16.00 alebo poštou (v prípade poštových zásielok je rozhodujúca pečiatka s dátumom odoslania – najneskôr 1.3.2023)

Mgr. Ela Csibová
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17
851 Bratislava,

2. aj elektronicky na adresu: ecsibova@vsm.sk

Prihlášky, ktoré budú odovzdané alebo zaslané po termíne, nebudú akceptované! V prípade ďalších otázok zašlite email  Erasmus koordinátorovi. 

 

Nielen  pre absolventov:

Databáza ponúk na stáže v rámci programu Erasmus+  vytvorenej v rámci projektu ESN – Erasmus Student Network  - Erasmusintern:   http://erasmusintern.org/

Vysoká škola manažmentu sa stala od apríla 2014 súčasťou konzorcia slovenských vysokých škôl WorkSpace Europe pre Erasmus pracovné stáže prostredníctvom, ktorého môžu študenti VŠM absolvovať Erasmus pracovnú stáž a získať grant tiež.

Stáže prostredníctvom konzorcia si môžu hľadať študenti, ktorí nezískali Erasmus grant na VŠM a tiež absolventi  s návratom do 1 roka po ukončení štúdia. Informácie o postupe hľadaní stáže cez naše partnerské konzorcium WorkSpace Europe.

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje  
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.