Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Erasmus+

Európsky parlament schválil s platnosťou od roku 2014 nový program EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s názvom Erasmus +. Tento nový sedemročný program zlučuje všetky doterajšie programy EÚ v oblasti celoživotného vzdelávania Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, a Grundtvig.

Program Erasmus+ prispieva tiež k zelenšej, rovnoprávnejšej a férovejšej spoločnosti. Erasmus+ financuje inovatívne projekty, ktoré znižujú spotrebu a ktoré podporujú využívanie dostupnej a čistej energie ako napr. ESSENCE (Európske udržateľné riešenia pre súčasné a nové mestské prostredia). Erasmus+ je otvorený všetkým, ktorí sa chcú doň zapojiť, t.j. bez ohľadu na ich ekonomickú situáciu, spoločenský status, geografickú vzdialenosť či zdravotný stav a/alebo postihnutie
(účastníci so znevýhodnením majú možnosť požiadať o špeciálny grant a ich mesačný grant je navýšený).

Vysoká škola manažment získala Erasmus Charter for Higher Education na roky 2014-2020 (ECHE: 232963-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE-1),

ERASMUS POLICY STATEMENT 2014-2020

V novom období 2021-2027 kladie Erasmus+program v rámci vysokoškolského vzdelávania dôraz na horizontálne rozmery projektu:

- Inklúziu a rozmanitosť v mobilite

- Digitalizáciu a digitálne vzdelávanie v mobilite

- Environmentálnu udržateľnosť a ekologické postupy v mobilite

Erasmus Charter For Higher Education 2021-2027

ERASMUS POLICY STATEMENT 2021-2027

 

ZMLUVY o GRANTE

Zmluva o grante 2018-1-SK01-KA103-045852

Zmluva o grante 2019-1- SK01-KA103-060129

Zmluva o grante 2020-1- SK01-KA103-077723

 

Participujúce krajiny

Na programe Erasmus+ sa zúčastňujú:

-  členské štáty EÚ
‒ členské štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Nórsko, Island, Lichtenštajnsko,
‒ pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny: Severomacedónska republika,Turecká republika a Srbská republika

-  tretie krajiny nepridružené k programu

Európsky systém prenosu kreditov (ECTS)

ECTS je systém prideľovania a prenosu akademických kreditov, ktorý uľahčuje uznávanie štúdia v zahraničí. ECTS je nástrojom na vytváranie transparentnosti, na prepojenie jednotlivých inštitúcií a na rozšírenie študijných možností pre študentov.

Kto sa môže zúčastniť na programe ERASMUS + ?
 • Študent denného aj externého štúdia.
 • Študent, ktorý je občanom SR alebo študent slovenskej vysokej školy, pochádzajúci z krajiny participujúcej na programe ERASMUS +.
 • Občan inej krajiny, ktorý je študentom bakalárskeho a magisterského vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE).
 • Študent, ktorý ovláda na veľmi dobrej úrovni angličtinu alebo jazyk hostiteľskej krajiny.
 • ABSOLVENTI do 1 roka po ukončení svojho vysokoškolského štúdia a to len na mobilitu stáž (výberové konanie - v čase, keď je ešte študentom)

 • Študent študujúci na slovenskej VŠ, ale s trvalým pobytom mimo SR, sa NEMÔŽE zúčastniť mobility do krajiny, kde má trvalý pobyt.
1.Mobilita študentov za účelom štúdia

Študentské mobilitné granty v rámci programu ERASMUS+ sú riadené sieťou národných kancelárií účastníckych krajín. Národná kancelária programu (NK) uzatvára s vysokou školou (VŠ) kontrakt, na základe ktorého dostane škola finančné prostriedky na študentské mobility. Prostriedky sa prideľujú podľa plánovaných mobilít VŠ na základe bilaterálnych zmlúv a podľa využitia grantu v predchádzajúcom školskom roku. Finančná podpora z programu Erasmus+, ktorú študent obdrží od domácej VŠ, nie je určená na pokrytie všetkých nákladov spojených so štúdiom v zahraničí. Samotnú realizáciu študentských mobilít (informovanie študentov, výber študentov, vysielanie a prijímanie študentov, prideľovanie grantov, uzatváranie zmlúv o štúdiu, študijný program študenta, spolupráca s partnerskými inštitúciami a pod.) si už VŠ organizujú samostatne.

Ciele študentskej mobility v rámci programu ERASMUS+:

 • jazykový, kultúrny a vzdelanostný prínos pre študentov zo skúsenosti z iných európskych krajín a oblastí štúdia;
 • podpora spolupráce univerzít, ktoré si vymieňajú študentov a obohatiť vzdelanostné prostredie na hosťujúcej inštitúcii;
 • príspevok k obohateniu spoločnosti vo všeobecnosti vytváraním skupiny vysoko kvalifikovaných, otvorených a medzinárodne skúsených mladých ľudí ako budúcich profesionálov;
 • prispieť k nákladom mobility a umožniť študentom absolvovať študijný pobyt v zahraničí, ktorí by sa ináč na takýto pobyt nikdy nedostali.

Trvanie mobility:

 • Minimálne 2 mesiace
 • Maximálne 12 mesiacov
 • Každý študent sa môže zúčastniť na mobilite (štúdium + stáž) max. 12 mesiacov na každom stupni vzdelávania.

2. Mobilita študentov za účelom stáží

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo organizácii v inej zapojenej krajine s cieľom pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky európskeho trhu práce, získať odborné zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v kontexte s nadobúdaním pracovných skúseností. Obdobie stáže možno podporiť prípravnými kurzami v jazyku hostiteľskej krajiny alebo praco vnom jazyku. Hostiteľskými organizáciami môžu byť podniky, strediská odbornej prípravy, výskumné centrá a iné organizácie.

Podmienky individuálnych stáží:

 • vysielajúca vysoká škola musí uznať zahraničnú odbornú stáž v plnej miere ako súčasť štúdia;
 • študent musí mať Zmluvu o štúdiu, ktorá zahŕňa program stáže a ktorá musí byť podpísaná ako vysielajúcou vysokou školou, tak aj hosťujúcou organizáciou;
 • zároveň musí študent dostať zmluvu o stáži podpísanú s vysielajúcou vysokoškolskou inštitúciou, (alebo vysielajúcim partnerstvom inštitúcií), prijímajúcou organizáciou/podnikom a účastníkom;
 • obdobie stáže musí byť potvrdené zmluvou o stáži, ktorá musí byť podpísaná vysielajúcou vysokou školou, hosťujúcou inštitúciou a účastníkom stáže.

Trvanie stáže

 • Minimálne 2 mesiace
 • Maximálne 12 mesiacov fyzickej mobility
3. Zmiešaná krátkodobá mobilita  

Všetci študenti, najmä tí študenti, ktorí sa nemôžu zúčastniť na dlhodobej fyzickej mobilite na účely štúdia alebo stáží, môžu skombinovať kratšiu fyzickú mobilitu s virtuálnym prvkom (zmiešaná krátkodobá mobilita). V týchto prípadoch musí fyzická mobilita trvať od 5 do 30 dní a musí byť skombinovaná s povinným virtuálnym prvkom, ktorým sa uľahčuje kolaboratívna online vzdelávacia výmena a tímová práca. Za zmiešanú mobilitu na účely štúdia sa musia udeliť minimálne tri kredity systému ECTS.

4. Zmiešané intenzívne programy

Zmiešané intenzívne programy pre študentov musia pozostávať z krátkodobej fyzickej mobility v zahraniční kombinovanej s povinným virtuálnym prvkom umožňujúcim kolaboratívnu online vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu

Dĺžka fyzickej časti mobility je od 5 do 30 dní trvania programu. Na trvanie povinného  virtuálneho prvku nie sú stanovené žiadne kritériá.

Fyzická aktivita sa môže uskutočňovať v prijímajúcich inštitúciách vysokoškolského vzdelávania alebo na akomkoľvek inom mieste v krajine prijímajúcej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

VŠM  musí byť spoluriešiteľom toho daného programu, v rámci ktorého vycestuje študent a musí mať podpísanú medzi-inštitucionálnu zmluvu s prijímajúcou univerzitou, do ktorej boli uvedené plánované mobility v rámci daného programu.

 

Erasmus Koordinátor: Mgr. Ela Csibová, ; 02/ 6820 4525

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.