Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Úvod

História a profil školy

Vysoká škola manažmentu (VŠM) bola zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 Zb. ako prvá neštátna vysoká škola k 1.12.1999.

Prvým rektorom Vysokej školy manažmentu bol Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.

Od roku 2014 je rektorkou Vysokej školy manažmentu Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.

Vysoká škola manažmentu je bezfakultnou vysokou školou a svojimi vzdelávacími programami nadväzuje na tradíciu poskytovania kvalitného vzdelania americkej City University of Seattle so sídlom v Seattle, štát Washington, USA. Bakalárske a magisterské štúdium podnikového manažmentu na VŠM sú akreditovanými študijnými programami a škola od roku 2017 ponúka aj rigorózne konanie (PhDr.). VŠM je súčasťou siete vysokých škôl na Slovensku a má zastúpenie v Slovenskej rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. VŠM ako prvá súkromná vysoká škola získala v roku 2007 prestížne hodnotenie Európskej asociácie univerzít (European University Association) a v roku 2012  značku Diploma Supplement Label (Dodatok k diplomu), ktorú udeľuje Európska komisia. Zriadením Vysokej školy manažmentu sa začal proces inštitucionálno-organizačnej diverzifikácie vysokého školstva v Slovenskej republike. Vytvoril sa sektor súkromného vysokého školstva ako alternatíva verejnému vysokému školstvu. Zvýšila sa dostupnosť k vysokoškolskému vzdelaniu, a to nad rámec verejných prostriedkov na vysokoškolské vzdelávanie.

Spolupráca medzi zriaďovateľom Vysokej školy manažmentu, City University of Seattle, sa datuje od roku 1991, kedy nastúpili na bakalárske štúdium podnikového manažmentu/BSBA prví študenti.  Vysoká škola manažmentu pôsobí v Bratislave.

City University of Seattle, so sídlom v štáte Washington, USA je akreditovaná Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU), pričom v roku 1992 bola americká akreditácia rozšírená aj pre pobočku školy na Slovensku. NWCCU počas svojich návštev Slovenska potvrdila akreditáciu City University of Seattle pre programy na Slovensku. City University of Seattle pokračuje v zmluvnej spolupráci s Vysokou školou manažmentu pri rozvoji jej vzdelávacích programov, zabezpečovaní zahraničných študijných stáží, výmene pedagógov, v realizácii spoločných vedecko-výskumných projektov a konferencií. Po úspešnom absolvovaní štúdia na Vysokej škole manažmentu a získaní diplomu môže študent navyše, na základe spolupráce so City University of Seattle po absolvovaní stanoveného počtu rozdielových skúšok získať aj diplom akreditovaný v USA, ktorý mu udelí City University of Seattle.

So zreteľom na poznanie, že vzdelávanie je celoživotný proces, poslaním Vysokej školy manažmentu je ponúkať vzdelávacie programy vysokej kvality komukoľvek so schopnosťami, kto túži po vzdelaní. Poslaním Vysokej školy manažmentu je vytváranie takého vysokoškolského štúdia, ktoré je relevantné a dosiahnuteľné a ponúkané prostredníctvom rôznych technológií a foriem štúdia. 

Hodnoty

 • Vzdelanie je celoživotný proces a musí byť relevantné.
 • Vzdelanie by malo byť pre študentov dosiahnuteľné, dostupné a vyhovujúce. 
 • Príležitosť vzdelávať sa by mala byť otvorená pre každého, kto túži po vzdelaní. 
 • Vzdelanie by malo byť prístupné prostredníctvom rôznych technológií a foriem štúdia. 

Ciele

 • Slúžiť zamestnávateľom vzdelávaním a školením absolventov s kvalifikáciami potrebnými pre súčasnú a budúcu hospodársku prax.
 • Zabezpečovať najvyššie možné štandardy kvality ponúkaných programov pri zachovaní princípu otvorených dverí k vzdelaniu.
 • Poskytovať vzdelávacie programy, ktoré sú aktuálne, relevantné, neduplicitné s predchádzajúcim štúdiom.
 • Zabezpečiť aktívnu participáciu pri rozhodovacom procese zo strany študentov, pedagogických pracovníkov a administratívy.
 • Vytvárať inštitúciu, ktorá funguje na princípoch samofinancovania pri efektívnom využívaní dostupných zdrojov.
 • Budovať a rozvíjať silný pozitívny verejný imidž prostredníctvom vzťahov s verejnosťou, profesionálnym prístupom a kvalitnými vzdelávacími programami.
 • Vytvárať administratívne systémy, ktoré budú poskytovať efektívne a účinné riadenie pri zachovaní centralizovanej kontroly decentralizovaných operácií. 

Vízia

 • Slúžiť intelektuálnym potrebám a profesionálnym ašpiráciám študentov.
 • Vytvárať učiacu sa spoločnosť, ktorá stojí na morálnych a etických princípoch správania sa všetkých jej členov.
 • Vytvárať povedomie, že je poslaním organizácií a jednotlivcov vyvíjať pracovné úsilie smerujúce k zlepšovaniu životných podmienok ľudí.
 • Vytvárať prostredie pre zamestnancov, ktoré stimuluje rozvoj schopností a osobnostný rast pri zachovaní cieľov a poslania školy.
 • Vytvárať prostredie, ktoré podporuje experimentovanie, kreativitu, flexibilitu a inováciu na strane študentov, vyučujúcich, administratívnych pracovníkov a inštitúcie ako celku.
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.