Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Študenti / Služby študentom

Preukaz študenta VŠM

 

 

 

 

Pre naplnenie ustanovení zákona o vysokých školách o preukaze študenta1 , ako aj pre umožnenie prístupu študentov k automatizovaným službám, ktoré vyžadujú identifikáciu svojich používateľov, Vysoká škola manažmentu (ďalej len „VŠM“) uvádza do prevádzky systém multifunkčných preukazov študentov VŠM.

Preukaz študenta VŠM (ďalej len PŠ VŠM) škola uznáva ako doklad, ktorý potvrdzuje študentove právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta, vyplývajúce zo zákonov, vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Týmto dokladom študent preukazuje príslušnosť k akademickej obci a pôde VŠM. Ide najmä o:

 

  • vstupy do objektov, špecializovaných učební a ďalších vyhradených priestorov VŠM,
  • preukazovanie totožnosti pri registráciách, skúškach, preberaní potvrdení, dokumentov a pod.
  • výpožičky v knižniciach VŠM a pod.

 

 Preukaz sa študentovi vydá po určitej dobe po zápise (registrácii). Termín dodania je závislý od externej firmy, ktorá preukazy zabezpečuje.

Informáciu o prevzatí PŠ VŠM na študijnom oddelení dostanete e-mailom.

Typy PŠ VŠM:

  • PŠ VŠM pre externých študentov
  • PŠ VŠM pre denných študentov; je s dizajnom medzinárodného študentského preukazu ISIC (International Student Identity Card)

              Informácie o zľavách na dopravu nájdete na http://isic.sk/doprava a o iných možných zľavách - pozrite  Info tu.

Preberanie žiadostí a evidenciu dokladov o úhrade poplatku za preukaz s dizajnom ISIC zabezpečuje študijné oddelenie. Povinnosťou každého študenta je zúčastniť sa fotografovania.

Cenník za vystavenie PŠ VŠM:

  • 26 Eur preukaz študenta v dizajne ISIC - denný študent so zľavou na dopravu
  • 23 Eur preukaz študenta v dizajne ISIC - denný študent bez zľavy na dopravu
  • 5 Eur preukaz externého študenta

Platnosť PŠ VŠM je počas aktuálneho akademického roku až do 30.9. nasledujúceho akademického roku.

Prolongačná (revalidačná) známka predlžuje platnosť PŠ VŠM s dizajnom ISIC na nový akademický rok. Po zdokladovaní úhrady ju študent obdrží na študijnom oddelení.

Cenník prolongačnej (revalidačnej) známky:

  • 15 Eur prolongačná známka na preukaz v dizajne ISIC so zľavou na dopravu
  • 12 Eur prolongačná známka na preukaz v dizajne ISIC bez zľavy na dopravu

Pri ukončení a prerušení štúdia na VŠM preukaz študenta stráca platnosť; je deaktivovaný, príp. zablokovaný pre ďalšie použitie (napr. študentské zľavy na cestovnom a pod.).

Zmena údajov na preukaze

Na preukaze sú uložené všetky potrebné informácie o jeho držiteľovi. V prípade potreby tieto údaje zmeniť, či už z dôvodu zmeny funkcionalít, platnosti karty alebo iných osobných údajov, je potrebné navštíviť študijné oddelenie. Následne je nutné zaktualizovať preukaz s dizajnom ISIC na študentskom termináli (v knižnici VŠM).

Strata alebo poškodenie preukazu

V prípade straty alebo poškodenia preukazu je povinnosťou držiteľa v čo najkratšom čase nahlásiť túto udalosť na študijnom oddelení. Následne sa tento preukaz zablokuje v systéme a študent zažiada o vyhotovenie kópie. Táto služba pre preukazy s dizajnom ISIC  je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka VŠM.

PŠ VŠM je neprenosný !


1. § 67 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje  
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.