Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Študenti / Akademická etika

Akademická etika

Nečestnosť bráni štúdiu a narušuje akademickú celistvosť vysokej školy. Porušovanie akademickej etiky znižuje hodnotu dosiahnutého titulu. Vysoká škola prostredníctvom známok a vydaním diplomu potvrdzuje, že študent úspešne získal stanovené množstvo vedomostí. Vysoká škola manažmentu definuje akademickú nečestnosť ako čin, ktorý narušuje práva iných študentov týkajúce sa vykonávania a hodnotenia ich práce, alebo ktorý zahŕňa prezentovanie práce niekoho iného ako svojej vlastnej. Pravidlá a kompletné informácie môžu študenti nájsť na tejto webovej stránke v časti Pravidlá a postupy. Vysoká škola manažmentu uplatňuje princíp "nulovej tolerancie" voči záležitostiam týkajúcich sa akademickej etiky. Väčšina foriem akademickej nečestnosti sa v podstate neodlišuje od klamania a krádeže. Postihy okrem iných zahŕňajú aj nedostatočnú známku za predmet a vylúčenie zo štúdia.

Dodržiavanie zásad akademickej etiky

Akademická etika je základom akademickej integrity. Akademická etika študentov predpokladá plnenie študijných povinností bez podvodov, klamstiev a neschválenej spolupráce s inými študentmi. Vysoká škola manažmentu očakáva dodržiavanie zásad akademickej etiky od všetkých študentov, vyučujúcich a zamestnancov. Tieto zásady sa uplatňujú prostredníctvom disciplinárneho postihu. Pedagogický zbor Vysokej školy manažmentu je v prvom rade zodpovedný za dodržiavanie akademickej etiky študentmi a ostatnými členmi akademickej obce. Pedagogický zbor zabezpečuje dodržiavanie akademickej etiky a pomáha študentom v tomto procese tým, že vytvára a udržuje akademické prostredie bez prípadov klamania a podvádzania. Zamestnanci a administratíva pomáhajú pedagogickému zboru pri dodržiavaní týchto zásad. Ich zodpovednosť okrem iného zahŕňa vývoj postupov na uplatňovanie týchto zásad, ich dôslednú realizáciu, ako i školenie zamestnancov tak, aby boli zamestnanci s týmito zásadami oboznámení. Zámerom Vysokej školy manažmentu je týmito zásadami upevniť v študentoch skutočnú úctu k poctivej akademickej práci. Každý študent je považovaný za zodpovedného dospelého človeka, od ktorého sa očakáva úroveň správania v súlade s týmito zásadami.

Všetky písomné práce, ktoré sa ukladajú do elektronického archívu študentských prác, sú postúpené do systému SafeAssign pre účel kontroly plagiátorstva. Sú porovnávané s rozsiahlou databázou webových stránok, žurnálov a periodík, a archívom VŠM. Študenti, ktorých práce obsahujú prvky plagiátorstva, sa stávajú predmetom vznesenia obvinenia z porušenia pravidiel akademickej etiky.

Definície:

Vysoká škola manažmentu je zodpovedná za to, aby sa všetci študenti, zamestnanci a pedagogický zbor oboznámili s nasledujúcimi definíciami. Priestupky voči akademickej etike zahŕňajú, ale neobmedzujú sa, na tieto situácie:

Podvádzanie:

 • Používanie nedovolených materiálov ako sú knihy, alebo poznámky pre zodpovedanie otázok na skúškach a testoch. 
 • Opisovanie úloh, písomných prác, odpovedí pri skúškach a testoch, alebo iných informácií a dát od ostatných študentov, alebo iných autorov.
 • Napomáhanie alebo umožnenie podvádzania niekomu inému.

Plagiátorstvo:

 • Vydávanie práce iného autora za vlastnú. 
 • Parafrázovanie myšlienok z práce inej osoby bez použitia správnej citácie. 
 • Neoznačenie priameho citátu správnou citáciou. 
 • Doslovné kopírovanie, použitie vybraných fráz z práce niekoho iného alebo preberanie informácií, dát, príkladov, myšlienok, slov alebo teórií bez použitia citácie a označenia zdroja.

Ďalšie formy porušovania akademickej etiky:

 • Manipulovanie a falšovanie výsledkov skúšok, testov, alebo dát a informácií z výskumov. 
 • Preberanie a kopírovanie dizajnu, obrázkov, schém, alebo celých internetových stránok bez náležitého uvedenia zdroja a autora. 
 • Predloženie práce, alebo časti práce, ktorá bola vypracovaná a predložená na inom, alebo tom istom predmete, bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho a štandartného odkazu na pôvodnú prácu. 
 • Manipulovanie a falšovanie informácií za účelom získania výhody. 
 • Spolupráca s inou osobou, alebo osobami na skúškach, testoch, úlohách, projektoch, výskumných prácach a iných zadaniach bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho. 
 • Predávanie, alebo poskytovanie seminárnych a iných prác, úloh a ďalších zadaní iným osobám pre účel plagiátorstva. 
 • Podplácanie, alebo pokus o podplácanie vyučujúceho.

Člen pedagogického zboru, ktorý má podozrenie, že študent porušil pravidlá akademickej etiky VŠM, prekonzultuje takýto prípad s predsedom komisie pre akademickú etiku predtým ako predloží oficiálne obvinenie takého študenta. Ak z konzultácie vyplýva, že je podozrenie odôvodnené, člen pedagogického zboru predloží komisii formulár obvinenia z porušenia pravidiel akademickej etiky spolu s ďalšou podpornou dokumentáciou. Člen pedagogického zboru predkladajúci obvinenie takisto zabezpečí prostredníctvom študijného oddelenia zápis “K” známky (táto známka znamená, že študent podstúpi disciplinárne konanie) do študentovho záznamu. Člen pedagogického zboru umožní študentovi ďalej pokračovať v štúdiu daného kurzu, pokiaľ vyučujúci spolu s rektorkou nerozhodnú, že správanie daného študenta je nevhodné a rušivé. Obvinený študent má právo predniesť svoju obhajobu v deň šetrenia pred komisiou osobne (žiadni zástupcovia nebudú akceptovaní) alebo písomne. V prípade, že komisia zistí, že študent porušil pravidlá akademickej etiky, bude tento potrestaný nasledovnými sankciami:

 • Prvé porušenie pravidiel: udelenie známky 0.0 z daného predmetu
 • Druhé porušenie pravidiel: udelenie známky 0.0 z daného predmetu a dočasné vylúčenie na obdobie jednoho alebo viac trimestrov zo štúdia na VŠM. 
 • Tretie porušenie pravidiel: udelenie známky 0.0 z daného predmetu a bezpodmienečné vylúčenie zo štúdia na VŠM.

  Komisia má právo rozhodnúť sa pre menej prísne sankcie na základe zvláštnych okolností, alebo predložených dôkazov.

  Dokumentácia týkajúca sa postupov a pravidiel ako aj príručka pre písanie prác je dostupná na tejto stránke (Pravidlá a postupy) a v aktuálnom katalógu VŠM. Všetky aktuálne informácie ohľadom akademickej etiky, ako aj  výsledky šetrení komisie, sú zverejňované na nástenkách a tejto webovej stránke.

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje  
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.