Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Štúdium v slovenčine

Štúdium v slovenčine

Bc. podnikový manažment

Vysoká škola manažmentu ponúka záujemcom popri štúdiu v angličtine tiež štúdium podnikového manažmentu v slovenskom jazyku. Výučba je zabezpečená kvalifikovanými slovenskými vyučujúcimi, z ktorých majú mnohí bohaté medzinárodné skúsenosti. Študijný program je podporený domácimi zdrojmi študijnej literatúry, bežne dostupnej na slovenskom trhu a referenčnými zdrojmi v elektronickej forme na internete.

Bakalárske štúdium je v dennej forme rozvrhnuté do troch ročníkov. Po dosiahnutí 180-tich kreditov študent v závere štúdia absolvuje obhajoby záverečnej bakalárskej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok udelí škola absolventovi slovenský bakalársky diplom v podnikovom manažmente a akademický titul bakalár. Po úspešnom absolvovaní štúdia a po doplnení si stanoveného počtu predmetov môžu absolventi získať aj bakalársky diplom City University of Seattle akreditovaný v U.S.A. Študenti si môžu vybrať možnosť denného, externého alebo online štúdia.

Mgr. podnikový manažment

Magisterský študijný program, na záver ktorého absolvent získa slovenský akreditovaný diplom a akademický titul magister v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment, s orientáciou na Podnikový manažment. Absolvent bude rozumieť komplexným ekonomickým javom a procesom v podniku a jeho okolí, zvládne manažérske úlohy na strednom a vyššom stupni riadenia podniku, vo verejnom i súkromnom sektore, v domácom i medzinárodnom prostredí. Pri ich sledovaní, analýze a vyhodnocovaní bude intenzívne uplatňovať a využívať informačné a moderné komunikačné technológie. Študent načerpá znalosti v oblasti národohospodárskych a najmä z podnikovo-hospodárskych disciplín, podnikovej ekonomiky, medzinárodného podnikania, strategického a medzinárodného manažmentu, stratégie a manažmentu marketingu, finančného manažmentu, manažérskeho účtovníctva, komplexného riadenia kvality, výroby a logistiky, znalostného manažmentu, informatiky, metód skúmania ekonomických javov, ale tiež aj práva, daňovníctva a pod. Teoretické vedomosti sa budú konfrontovať a rozvíjať v súlade s poznatkami z domácej a medzinárodnej riadiacej praxe, na rôzných projektoch v spolupráci s firemnou praxou.

Magisteské štúdium je v dennej forme rozvrhnuté do dvoch ročníkov (pri externom štúdiu je to 2 a pol roka). Súčasťou štúdia je štátna skúška a obhajoby záverečnej diplomovej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok udelí škola absolventovi slovenský magisterský diplom v podnikovom manažmente a akademický titul magister.

 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.