Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Úvod

Online štúdium

Pre koho je štúdium určené

Online štúdium je určené najmä tým študentom, ktorým denné dochádzanie do školy z dôvodu časovej náročnosti nevyhovuje a uprednostňujú štúdium cez internet z pohodlia svojej kancelárie alebo domova. Online štúdium je obzvlášť vhodné pre študentov, ktorí to majú ďaleko do školy, ktorí sú pracovne vyťažení, ženám na materskej dovolenke alebo tiež študentom, ktorí študujú zo zahraničia.

Online forma štúdia

Ako štúdium prebieha

Študenti sú v kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu a diskusného fóra (Moodle). Počet osobných stretnutí je rôzny podľa potrieb jednotlivých predmetov. Niektoré predmety umožňujú viac nezávislého štúdia, iné si vyžadujú pravidelné diskusie medzi študentom a vyučujúcim. Ako súčasť externého online štúdia sa k pravidelnej komunikácii medzi vyučujúcim a študentami využíva špeciálne diskusné fórum, prostredníctvom ktorého má učiteľ možnosť sledovať pokrok študenta a usmerňovať ho tak, aby mal všetky predpoklady k dosiahnutiu požadovaných nárokov na predmet. Tým online štúdium dostáva charakter štúdia bez pravidelných  prednášok. Z tohto dôvodu škola odporúča osobné stretnutia s vyučujúcimi počas konzultačných hodín. Pri online štúdiu je dostatočný priestor na rozhodovanie o spôsobe a frekvencii kontaktov, väčšinou je to zhrnutie učiva pred testami, priebežným a záverečným. *

Časový rozsah predmetov online štúdia, tak ako aj pri dennej je 10 týždňov v jednom trimestri. Pokiaľ ide o množstvo odvedenej akademickej práce, požiadavky na online študentov sú rovnaké ako na  študentov v dennej forme. Študenti online štúdia sú povinní si zabezpečiť pravidelný prístup k počítaču s internetom. Prispievanie do online aktivít, ale tiež písanie prác a príprava na skúšky môžu celkovo predstavovať 20 a viac hodín práce týždenne. Prestup z online štúdia na denné a naopak je možný vždy po ukončení trimestra.

* Pozn.: Písomné testy bývajú obyčajne dva - priebežný a záverečný, približne v piatom a desiatom týždni trimestra, kedy sa študent dostaví osobne do školy alebo tieto testy píše pod dohľadom proktora. Proktor = dozor konajúca osoba (akademik) z akademickej obce alebo univerzitnej knižnice, ktorú si študent v zahraničí hľadá a vyberá sám. Študent vyplní „Žiadosť o schválenie akademického dozoru/Proctor Form“ a doručí prorektorke pre pedagogické záležitosti do tretieho týždňa trimestra na schválenie.

Mám záujem o podrobnejšie informácie

 

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – žiadosť o informáciu

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Vysokej škole manažmentu, so sídlom Panónska cesta 17,  851 04 Bratislava,, IČO: 36 120 901 (ďalej len „VŠM“), súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefónne číslo a iné údaje, ktoré som uviedol v elektronickom formulári žiadosť o poskytnutie informácie na webovej stránke VŠM, VŠM spracúvala na to, aby mi poskytla informáciu na základe mojej žiadosti a to po dobu 2 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu. 

Ako dotknutá osoba poskytujem tento súhlas a moje osobné údaje dobrovoľne.

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. 

Súhlas je možné odvolať vyplnením nasledovného formulára: online formulár, prípadne zaslaním listu na korešpondenčnú adresu: Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo zaslaním e-mailu na adresu: osobneudaje@vsm.sk.

Týmto potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu podrobne oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov, ich príjemcoch a o mojich právach uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov VŠM uvedených dostupných na https://www.vsm.sk/svk/o-skole/media/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

  Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v žiadosti o poskytnutie informácie
 

 

 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.