Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

PRED MOBILITOU

 • Po úspešnom výbere si preštudujete webovú stránku vybratej školy a potvrdíte Erasmus koordinátorovi vybraný semester a hostiteľskú školu
 • Erasmus koordinátor Vás oficiálne nominuje na danej škole a dostanete poštou Rozhodnutie o pridelení grantu
 • Po nominácii Erasmus Koordinátor alebo vy dostanete elektronický update informačných materiálov pre Vás
 • POZOR NA DEADLINE na hostiteľských školách

PRED MOBILITOU dodať Erasmus koordinátorovi nasledovné:

 • STUDENT APPLICATION FORM (forma v závislosti od vybranej školy)
 • LEARNING AGREEMENT for studies (vybrané predmety po dohode s Erasmus koordinátorom a vedúcou študijného oddelenia, počet kreditov korešponduje s počtom u nás ), musí byť podpísané a potvrdené oboma stranami. Samotné Learning Agreement má 3 časti (LA before mobility, LA during mobility, LA after mobility), ktoré študent vypĺňa postupne. Všetky časti musia byť podpísané študentom a potvrdené vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou
 • Oznámenie o akceptácii z hostiteľskej školy
 • POTVRDENIE Z BANKY o vlastníctve Vášho osobného účtu
 • POISTENIE: Doporučuje sa špecializované poistenie poisťovne UNION pre Erasmus+ mobility ERAPO, ktoré bolo vyvinuté pre potreby študentov, idúcich na Erasmus+ študijné pobyty a stáže: www.erapo.sk
  • poistenie liečebných nákladov v zahraničí
  • poistenie zodpovednosti za škodu
  • poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity

Zároveň sa študentovi odporúča overiť si, aké typy poistenia a výšky krytia sú potrebné v súvislosti s vybavením víz/prechodného pobytu.

 • Iné doklady požadované hostiteľskou školou (Transcript of Record, CV atď.) - do hostiteľskej školy ich študent posiela individuálne
 • DÁTUMY, ktoré budú uvedené na Zmluve o pridelení finančného príspevku: majú korešpondovať s akademickým pobytom na hostiteľskej škole, sú nemenné, v prípade nezrovnalosti, alebo skoršieho návratu, študent vracia alikvotnú čiastku grantu späť.


- začiatok mobility je deň, kedy musí byť študent prvýkrát prítomný na prijímajúcej škole (orientácia, začiatok vyučovania, jazykové kurzy pred začiatkom štúdia (relevantnosť posúdi vysielajúca inštitúcia))
- koniec mobility je deň, kedy musí byť študent poslednýkrát prítomný na prijímajúcej škole (koniec vyučovania, koniec skúškového obdobia)

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.