Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV VŠM v rámci ORACLE ACADEMY

ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV VŠM v rámci ORACLE ACADEMY


„Takmer 30 pedagógov z Holandska, Čes­kej re­pub­li­ky, Slovenskej republiky, Ma­ďar­ska, Azerbajdžanu a Slo­vin­ska sa zú­čas­tni­lo let­né­ho kur­zu „Orac­le Aca­de­my Instruc­tors’ In­sti­tu­te“ v Bratislave, v rám­ci ktoré­ho ab­sol­vo­va­li dvojdňový intenzívny prog­ram pro­fe­sij­né­ho roz­vo­ja, kto­rý ich prip­ra­vil na vý­uč­bu IT predmetov. Učeb­ný plán sa za­me­ral predovšetkým na návrh softvérového systému v jazyku Java. Uči­te­lia pra­co­va­li pria­mo s inštruk­tor­om, kto­rý im uká­za­l, ako vy­učo­vať štu­den­tov po­dľa os­nov Orac­le Aca­de­my (OA) v LMS. Účas­tní­ci mu­se­li na zá­ver vy­pra­co­vať a prezentovať tímový softvérový pro­jekt. Pe­da­gó­go­via z univerzít a stredných škôl – členov Oracle Academy, museli úspešne ab­sol­vo­vať ešte pred týmto kur­zom 100 ho­dín on-li­ne vzdelávania“.


Toto 10 - týždňové vzdelávanie prebiehalo kombinovanou formou e-learningu (asynchrónny kurz doplnený on-line stretnutiami vo virtuálnych triedach v reálnom čase), od apríla do júna 2014. Vzdelávanie zahŕňalo preštudovanie viac ako 60 multimediálnych študijných materiálov a absolvovanie viac ako 10 on-line testov, s povinnosťou dosiahnuť v každom z nich minimálne 70%. Nechýbali ani priebežná (midterm) a záverečná skúška (final), obe s povinnosťou dosiahnuť aspoň 60%. Záver vzdelávania bol realizovaný kontaktnou formou ako "In - Class Training" v termíne od 10.6. - 11.6.2014 na pôde Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Po úspešnom prezentovaní tímovej práce získali účastníci certifikáty. Medzi nimi boli aj dvaja zamestnanci Vysokej školy manažmentu v Trenčíne, ktorí úspešne absolvovali predmet „Java Programming“, nadväzujúci na predmet „Java Fundamentals“. Toto ďalšie vzdelávanie výrazne zvýšilo ich IT/IKT kompetencie s perspektívou implementácie získaných znalostí do vyučovacieho procesu na Vysokej škole manažmentu v Trenčíne.


Náklady na vzdelávanie im zabezpečila školiaca organizácia na základe zmluvy o členstve v OA na akademický rok 2013/2014. Blíži sa termín predĺženia zmlúv o členstve v Oracle Academy, a my dúfame, že v nasledujúcom akademickom roku sa budú môcť do OA zapojiť aj ďalší pedagógovia VŠM.


Bližšie informácie Vám poskytnú: Ing. Renata Janošcová, PhD. a PhDr. Erik Kubička, M.B.A., koordinátori Oracle Academy na VŠM v Trenčíne.
Foto: https://plus.google.com/photos/117931057659340690963/albums/6026964696794483505

V Čechách sú zapojené VŠ ako Mendelova univerzita v Brne, Univerzita Hradec Králové, Masarykova univerzita v Brne, ČVUT v Prahe a v Brne, VŠB-TU v Ostrave, a mnoho ďalších.

Na Slovensku je v súčasnosti do programu Oracle Academy zapojených 10 vysokých škôl, v kurzoch sa už vyškolilo viac ako 100 lektorov. Z verejných VŠ sú to: TU v Trnave, ŽU v Žiline, UK v Bratislave, STU v Bratislave, UKF v Nitre, UPJŠ v Košiciach, TU v Košiciach, EU v Bratislave.

Zo súkromných VŠ to sú: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne a Paneurópska vysoká škola v Bratislave.

VŠM okrem spoločnosti Oracle Slovensko spol. s r.o., spolupracuje so spoločnosťami Microsoft Slovakia s.r.o., Gratex International, a.s., PALSTAT s.r.o., Asseco Solutions a.s. Cieľom spolupráce je prepojiť pedagogických pracovníkov s odborníkmi z praxe za účelom transferu znalostí a skúseností tak, aby boli absolventi pripravení pre potreby praxe v oblasti IT.

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.