Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Spoločný projekt VŠM a GRADIENT ECM víťazom Microsoft Awards 2017

Riešenie s názvom “Procesná analýza Minit zlepšuje výsledky študentov Vysokej školy manažmentu / City University of Seattle Programs” bolo ocenené ako víťaz v kategórii Moderný spôsob práce v segmente malých a stredných firiem pre Slovensko" v rámci 19. ročníka Microsoft Awards 2017 pre Česko  a Slovensko. Ocenené sú najlepšie IT projekty realizované partnermi Microsoft v Českej a Slovenskej republike.

Popis riešenia

Vysoká škola manažmentu (VŠM)  pre podporu online štúdia v slovenskom jazyku využíva open source platformu LMS Moodle. Platforma slúži na vykonávanie činností spojených s online štúdiom – publikovanie študijných materiálov, webinárov, video vizitiek, video prednášok, publikovanie cvičení, realizáciu priebežných a self-testov a podporu študentov formou konzultácií a diskusných fór. Platforma Moodle ukladá podrobné logy udalostí, ktoré študenti a pedagógovia vykonávajú. Požiadavkou VŠM bolo využiť dáta zbierané v Moodle na zlepšenie služieb poskytovaných vysokou školou voči študentom so zameraním na zdokonalenie ich študijných výsledkov.

Partner experimentálneho projektu, spoločnosť GRADIENT ECM nasadil do prostredia aplikáciu Minit využívajúcu služby Microsoft Azure, ktorá umožňuje analyzovať študijný proces. Serverová časť aplikácie využíva IaaS služby prostredia Microsoft Azure. Prebieha v nej komplexné spracovanie dát a vizualizácia spracovaných procesov. Minit na základe poskytovaných dát automatizovane rekonštruuje proces využívania platformy LMS Moodle jednotlivými študentmi a identifikuje rôzne varianty „student journey“.

Automatizované porovnanie správania študentov vykazujúcich lepšie študijné výsledky s tými v opačnom spektre hodnotení, umožnilo VŠM identifikovať rozdiely v ich študijnom postupe, s následnou možnosťou budovania individualizovaného prístupu – tzv. „personalizovanú univerzitu“. Prístup k študentovi nie je postavený na jednoduchej segmentácii, ale je vysoko individualizovaný a založený na dátach.

Výsledky dosiahnuté analýzou

  • Analýza miery využívania systému Moodle poukázala na výrazné rozdiely medzi intenzitou a kontinuálnosťou využívania jednotlivých aktivít,
  • Porovnanie skupín študentov vytvorených na základe ich záverečného hodnotenia identifikoval skupiny aktivít, ktoré sú využívané len študentmi s lepšími výsledkami,
  • Boli identifikované rozdiely v poradí využívania jednotlivých aktivít a využívania dobrovoľných zadaní a diskusií so spolužiakmi,
  • Logovanie aktivity pedagogických pracovníkov tiež umožňuje v rámci pedagogického zboru dosiahnuť spätnú väzbu frekvencie a atraktívnosti jednotlivých online aktivít,
  • Identifikovali sa tiež miesta potenciálnej optimalizácie samotného systému Moodle – napr. opakované hľadanie identickej informácie, opakovanie funkcionality s náhlym ukončením procesu a pod. (procesy podobné analýze zákazníckeho správania v elektronickom obchode)

Vďaka analýze miery využívania e-learningovej platformy Moodle a porovnania skupín študentov vytvorených na základe ich záverečného hodnotenia, boli identifikované rozdiely v spôsobe využívania jednotlivých aktivít, dobrovoľných zadaní a diskusií. Tieto zistenia v budúcnosti umožnia vytvorenie metodiky (best-practice guide) využívania systému Moodle, využiteľnej pre cielené nasmerovanie študentov pri nástupe na štúdium („student onboarding“). Ďalším výsledkom projektu boli reporty z online aktivít a optimalizácia procesu výučby v rámci pedagogického zboru. To znamená, že preprocesované logy analyzované nástrojom MINIT umožňujú vyučujúcim sledovať úspešnosť jednotlivých online aktivít a ich atraktívnosť, pričom nízko navštevované a neatraktívne online aktivity môžu byť nahradené atraktívnejšími s potenciálne vyššou mierou atraktívnosti. Realizácia popisovaného riešenia umožňuje Vysokej škole manažmentu vykonať ďalší významný krok smerujúci k vytvoreniu modernej - personalizovanej univerzity. Školy, kde prístup k študentovi nie je postavený na jednoduchej segmentácii a zaradení do heterogénnej skupiny, ale vysoko osobný a založený na dátach. Škola tak splnila cieľ projektu – z pohľadu študenta využiť existujúce dáta na vytvorenie individualizovaného prístupu k študentovi a uľahčiť jeho/jej cestu k lepšiemu študijnému výsledku a zlepšiť tzv. „completion rate“ a z pohľadu školy vytvoriť lepšie predpoklady na zníženie predčasného skončenia štúdia, tzv. „drop out rate“. Celý experiment bol tiež smerovaný k vytvoreniu vizualizovaných optimálnych procesných máp štúdia, kedy preprocesované historické logy z LMS Moodle opreté o výsledné známky z daného predmetu dokážu generovať optimálne „trasovanie“ štúdia a časové nároky na online aktivity pre budúcich študentov predmetného kurzu.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.