Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

VŠM je členom Oracle Academy

Cieľom Oracle Academy je vzdelávať vyučujúcich tak, aby mohli pripraviť svojich študentov na úspešnú kariéru v IT.

Uči­telia zo Slo­ven­ska, Ma­ďar­ska, Poľska, Slovinska a ďalších krajín Strednej európy sa v júni 2013 zú­čas­tni­li let­né­ho kur­zu Orac­le Aca­de­my Instruc­tors’ In­sti­tu­te.

Učeb­ný plán bol v tomto roku za­me­raný na:
- Database Programming with PL/SQL (Programovanie databáz v PL/SQL);
- JAVA Fundamentals (Základy programovania v jazyku JAVA) – do tohto kurzu boli zapojení naši dvaja vyučujúci z Katedry informačných technológií.

Štúdium prebiehalo dištančnou formou v LMS OA desať týždňov (od apríla do júna 2013). Úspešné absolvovanie on-line časti kurzu obnášalo preštudovanie viac ako 70 multimediálnych študijných materiálov a absolvovanie viac ako 50 on-line testov, s povinnosťou dosiahnuť v každom z nich minimálne 70%. Nechýbali ani priebežná (midterm) a záverečná skúška (final), obe s povinnosťou dosiahnuť aspoň 60%.

Záver štúdia bol realizovaný kontaktnou formou "In-class Training" v termíne od 24 - 25.6.2013 v Bratislave, na pôde Fakulty manažmentu UK. V priebehu školenia museli pedagógovia osobne spolupracovať s inštruktorom Oracle Academy a svoju pripravenosť preukázať spracovaním tímového projektu a jeho prezentovaním. Po úspešnej obhajobe projektu obaja naši vyučujúci získali certifikáty o absolvovaní. Spolu s Dr. Mirkou Pastierovou, ktorá už v minulosti získala certifikát z Database Programming with SQL, sa na VŠM postupne buduje tím IT špecialistov, schopných implementovať najmodernejšie informačné technológie a svoje znalosti do vyučovacieho procesu na Vysokej škole manažmentu.

Ako povedal Al­fon­so Di Ian­ni, se­nior vice­pre­zi­dent pre ob­lasť vý­chod­nej Euró­py a CIS (kra­ji­ny bý­va­lé­ho So­viet­ske­ho zvä­zu) spo­loč­nos­ti Orac­le: „Pro­fe­sij­ný roz­voj uči­te­ľov je kľú­čo­vý, ak ma­jú ich štu­den­ti zís­kať schop­nos­ti po­treb­né pre nás­led­ný ús­peš­ný vstup do praxe“.

Na Slovensku je v súčasnosti do programu Oracle Academy zapojených 11 slovenských škôl, v kurzoch sa už vyškolilo viac ako 70 lektorov. Z verejných VŠ sú to:
ŽU v Žiline, UK v Bratislave, STU v Bratislave, TU v Trnave, UKF v Nitre, UPJŠ v Košiciach, TU v Košiciach, EU v Bratislave a TnUAD v Trencine.

Zo súkromných VŠ to sú: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne a Paneurópska vysoká škola v Bratislave.

V Čechách sú zapojené VŠ ako Masarykova univerzita v Brne, ČVUT v Prahe a v Brne, VŠB-TU v Ostrave, Mendelova univerzita v Brne, Univerzita Hradec Králové a mnoho ďalších.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.