Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Slovensky / Slovensky

test menu

Uchadzači pozor!

Z dôvodu pretrvávajúceho vysokého záujmu o štúdium v školskom roku 2012/2013 sme sa rozhodli akceptovať prihlášky aj po uzávierke, ktorá bola stanovená na 30. 4. 2012

more...
Študujte na VŠM/CityU
close

Z dôvodu pretrvávajúceho vysokého záujmu o štúdium v školskom roku 2012/2013 sme sa rozhodli akceptovať prihlášky aj po uzávierke, ktorá bola stanovená na 30. 4. 2012.

 

 

International Workshop

For the seventh time, the VŠM School of Management, Trenčín, Slovakia, organizes its annual International Workshop on Knowledge Management (7th IWKM).

more...
Workshop on Knowledge Management
close

For the seventh time, the VŠM School of Management, Trenčín, Slovakia, organizes its annual International Workshop on Knowledge Management (7th IWKM). The IWKM meetings are devoted to mutual exchange of actual research results and professional opinions as well as to productive informal discussions on the broadly comprehended field of knowledge management and a large spectrum of related topics in economy, technology, social and cultural studies, etc.

It will be our honour to meet you as a participant of the 7th IWKM organized this year on October 19-20, 2012 in the VŠM building in Bratislava.

Internship Program

The Slovak-American Foundation calls for spring 2013 applications in the Professional Internship Program and the Research Scholar Program.

more...
Internship Program
close

The Slovak-American Foundation calls for spring 2013 applications in the Professional Internship Program and the Research Scholar Program with a deadline of October 15, 2012. Bratislava, Slovakia ­ September 6, 2012 ­ The Slovak-American Foundation (SAF) inaugurated now more than a year ago concluded three very successful application rounds with a high number of applications. The SAF program generated a great interest both in the Professional Internship Program and the Research Scholar Program. The Professional Internship Program is open for university students and recent graduates with a focus on entrepreneurship, providing a scholarship of up to $30,000 USD to spend up to 12 months in the U.S.

Bakalárske štúdium

Bc. podnikový manažment a znalostný manažment

more...
Bakalárske štúdium
close

Bakalárske štúdium je rozvrhnuté do troch ročníkov. Po dosiahnutí 180-tich kreditov študent v závere štúdia absolvuje štátnu skúšku, pozostávajúcu z ústnej skúšky z dvoch profilových oblastí (manažment/ekonómia a marketing/komunikácia) a obhajoby záverečnej bakalárskej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok udelí škola absolventovi bakalársky diplom v podnikovom manažmente. Po úspešnom absolvovaní štúdia a po doplnení si stanoveného počtu predmetov môžu absolventi získať aj bakalársky diplom City University of Seattle akreditovaný v U.S.A. Bližšie informácie ohľadom študijných programov získate na študijnom oddelení v Bratisleva a Trenčíne.

Magisterské štúdium

Mgr. podnikový manažment a znalostný manažment

more...
Magisterské štúdium
close

Absolvent bude schopný samostatne rozhodovať, plánovať, organizovať, pracovať v tíme alebo viesť tím spolupracovníkov a pri týchto činnostiach uplatňovať moderné informačné a komunikačné technológie.

 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV VŠM v rámci ORACLE ACADEMY

„Takmer 30 pedagógov z Holandska, Čes­kej re­pub­li­ky, Slovenskej republiky, Ma­ďar­ska, Azerbajdžanu a Slo­vin­ska sa zú­čas­tni­lo let­né­ho kur­zu „Orac­le Aca­de­my Instruc­tors’ In­sti­tu­te“ v Bratislave, v rám­ci ktoré­ho ab­sol­vo­va­li dvojdňový intenzívny prog­ram pro­fe­sij­né­ho roz­vo­ja, kto­rý ich prip­ra­vil na vý­uč­bu IT predmetov.


Oznam o obhajobe dizertačnej práce

20. júna sa pred komisiou pre obhajobu pre študijný odbor 3.3.15. Manažment, študijný program Znalostný manažment uskutočnila obhajoba dizertačnej práce externého doktoranda Vysokej školy manažmentu v Trenčíne Ing. Mareka Minárika.


CAPSIM: Capstone Overall Top Ten

Je nám potešením oznámiť Vám, že dva naše tímy sa v rámci predmetu MC 600s (Stratégia podnikania) opäť umiestnili v “Capstone Overall Top Ten” – CAPSIM simulácii. Gratulujeme tímu Baldwin v zložení Matej Machovský a Lenka Páleníková a tímu Chester v zložení Lívia Samcová a Milan Svetlák.


Menovanie pani rektorky

Je nám potešením oznámiť Vám, že pani profesorka Edita Hekelová bola v pondelok, 26.5.2014, oficiálne vymenovaná do funkcie rektorky Vysokej školy manažmentu v Trenčíne prezidentom Slovenskej republiky, pánom docentom Ivanom Gašparovičom. Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa úspešných rokov v nasledujúcom funkčnom období.


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.