Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Jazyková akadémia

Bratislava

 

Všeobecné obchodné podmienky

Education Solutions, spol. s r.o., Bezručova 64, 911 01 Trenčín

(miesto Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava) - ďalej len "zabezpečovateľ"

účastník kurzu (ďalej len účastník )sa dohodli na týchto všeobecných obchodných podmienkach: 

Storno poplatky

Do konca 1. týždňa kurzu má účastník nárok na vrátenie 50% z čiastky poplatku za kurz, z ktorej sa odpočíta manipulačný poplatok 9,90 Eur.
Do konca 2. týždňa kurzu má účastník nárok na vrátenie 25 % z čiastky poplatku za kurz, z ktorej sa odpočíta manipulačný poplatok 9,90 Eur.
Po uplynutí prvých dvoch týždňov od začiatku kurzu stráca účastník nárok na vrátenie poplatku za kurz.
V prípade, že účastník uhradil poplatok za kurz, ale do kurzu nenastúpil, má nárok na vrátenie tohoto poplatku na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť doručená zabezpečovateľovi kurzu najneskôr do 10 pracovných dní od začiatku kurzu, za vyššie uvedených podmienok.

 1. Účastník berie na vedomie, že zaslaním záväznej prihlášky a zaplatením poplatku za kurz zabezpečovateľovi, mu vzniká právo účasti vo vybranom kurze.
 2. Účastník berie na vedomie a súhlasí, že zaradenie do jednotlivých stupňov kurzu vykonáva zabezpečovateľ na základe vstupného testu, ktorý sa uskutoční pred začiatkom kurzu.
 3. Cena kurzu je stanovená na základe dohody zabezpečovateľa a v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách.
 4. Účastník kurzu prihlásením sa a zaplatením poplatku za kurz deklaruje, že súhlasí s cenou za vybraný kurz a s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 5. Úhradu za kurz je potrebné realizovať najneskôr do termínu začatia kurzu.
 6. Účastníkovi vzniká právo na účasť v požadovanom kurze až po pripísaní čiastky poplatku za kurz na účet zabezpečovateľa alebo po zaplatení v hotovosti na mieste.
 7. Úhradu možno vykonať poštovým peňažným poukazom typu U, prevodným príkazom (uvádzajte prosím v popise platby svoje meno) alebo po dohode v hotovosti na mieste konania kurzu. 

  Bankou potvrdený prevodný príkaz na platbu je informačným dokladom o vykonaní úhrady za kurz. V prípade, že účasník požaduje vystavť faktúru, je potrebné oznámiť to vopred, ešte pred úhradou za kurz.

  Bankové spojenie:
  Československá obchodní banka, a.s.
  č.ú.: 584767263/7500
  Názov účtu: City University of Seattle, spol. s r.o.

  v riadku účel: uvádzajte meno účastníka kurzu 

 8. Ak účastník kurzu po zaplatení príslušného poplatku za kurz požiada o odstúpenie z kurzu, má zabezpečovateľ kurzu nárok na storno poplatok (manipulačný poplatok), ktorý sa odráta zo zaplateného poplatku za kurz a zostatok zaplateného poplatku vráti účastníkovi, pričom ten má nárok na vrátenie tejto čiastky po doručení písomnej žiadosti zabezpečovateľovi a to najneskôr do 10 pracovných dní od začiatku kurzu
 9.  
 10. V prípade, že účastník preukázateľne dokáže zabezpečovateľovi , že nemôže kurz absolvovať v určenom termíne zo závažných dôvodov, (choroba, smrť blízkeho príbuzného, živelná pohroma, resp. iná zreteľahodná udalosť znemožňujúca účastníkovi kurz absolvovať), písomne túto skutočnosť oznámi zabezpečovateľovi, môže zabezpečovateľ po dohode umožniť účastníkovi tento kurz absolvovať v nasledujúcom termíne.
 11. Zabezpečovateľ poskytne účastníkovi kurzu možnosť zabezpečiť si učebné materiály a to cez sprostredkovateľa spol. Magnet Press, ktorej predajňa sa nachádza na prízemí budovy.
 12. Učebnice si účastník kurzu môže zakúpiť vždy prvý týždeň trvania kurzu v čase od 8:00 do 18:00, nasledovne počas platných otváracích hodín.
 13. Účastník kurzu môže prestúpiť do inej jazykovej úrovne na základe žiadosti a odporučenia lektora.

  Za prejav porozumenia Všeobecným obchodným podmienkam a súhlasu s ich obsahom sa považuje odoslanie záväznej prihlášky elektronickou poštou bez vlastnoručného podpisu.
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.