Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Jazyková akadémia

Jazyková akadémia

Kurzy anglického jazyka sa štandardne realizujú 3 krát do roka a to v októbri, januári a v apríli. v trvaní 10 týždňov. Výučba prebieha v polo-intenzívnych a intenzívnych blokoch v Bratislave a Trenčíne. V prípade záujmu ponúkame aj letné kurzy podľa dopytu.

Jazykové úrovne: každá z úrovní ma 2 stupne, A a B

Level 1 - Starter

Level 2 - Elementary

Level 3 - Pre-Intermediate

Level 4 - Intermediate

Level 5 - Upper-Intermediate

Level 6 - Advanced

Termíny trimestrov na akademický rok 2011/2012:

jeseň : 3.10.2011 - 9.12.2011
zima: 9.1.2012 - 15.3.2012
jar: 2.4.2012 - 10.6.2012

Aktuálna ponuka kurzov:

Polointenzívna forma:

- English for You (Angličtina pre teba)

Cieľom kurzu je dosiahnuť všeobecné komunikačné znalosti anglického jazyka. Po absolvovaní programu budú študenti schopní plynule komunikovať v anglickom jazyku, a to písomne i ústne. Naučia sa správne používať gramatiku, čítať články v novinách a časopisoch, rozumieť programom v rozhlase i televízii, písať listy, články alebo eseje a získajú slovnú zásobu potrebnú pre každodennú konverzáciu, cestovanie, prácu, atď.

- Literárny krúžok v angličtine

Ide  o hodiny založené nie na učebnici, ale na čítaní reálnej beletrie. Príprava na hodinu bude u študenta spočívať v prečítaní vopred dohodnutých kapitol z knihy. Úplnou samozrejmosťou bude aj individuálna príprava novej slovnej zásoby.
Hodiny samotné budú rozdelené na dve časti. Vždy sa bude venovať čas precvičeniu slovnej zásoby z prečítanej kapitoly. Budeme sa snažiť zapájať ju do viet a budeme tiež venovať pozornosť ustáleným slovným spojeniam či idiomom.
Druhá časť bude konverzácia založená na prečítanom texte.

- English for Seniors (Angličtina pre seniorov)

Prečo nezačať s angličtinou práve teraz? Kurz je zameraný na nadšencov, ktorí majú záujem žiť aktívny život a okrem chuti naučiť sa niečo nové, alebo zdokonaliť sa v anglickom jazyku, zapojiť sa aj do komunity podobne zmýšľajúcich ľudí. Lektori vedú kurz jednoduchými učebnými metódami a s individuálnym prístupom.

- Toefl Exam Preparation (Príprava na test Toefl)

Test angličtiny ako cudzieho jazyka (The Test of English as a Foreign Language, TOEFL) je štandardizovaný a celosvetovo uznávaný test anglického jazyka vykonávaný americkou inštitúciou ETS (Educational Testing Service). Tento test sa používa na ohodnotenie jazykovej úrovne študentov, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom. Je to tzv. multiple-choice test (za každou otázkou nasleduje niekoľko možností odpovede, z ktorých iba jedna je správna). Test neobsahuje výrazy a idiómy používané vo Veľkej Británii a v iných anglicky hovoriacich krajinách ako v USA.

Kurz Príprava na TOEFL trvá 7 týždňov. Výučba prebieha 2 dni v týždni po 3 vyučovacie hodiny. Kurz pomôže študentom získať vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre úspešné absolvovanie testu. Podrobne ich taktiež oboznámi s formou testu a navrhne stratégie na jeho zvládnutie.

City University of Seattle aktuálne ponúka 2 druhy TOEFL testu a to inštitucionálny paper-based test, ktorý slúži výhradne pre účely prijatia na štúdium na CityU a medzinárodný internet-based test (prihlasujete sa prostredníctvom http://www.ets.org/). Pozor, účastníci kurzu nie sú automaticky prihlásení na test.

- Príprava na maturitu z AJ

Špecificky zameraný jazykový kurz pre študentov pripravujúcich sa na maturitu obsahuje aktivity presne zvolené podľa obsahu novej maturitnej skúšky. Na každej hodine sa rozobraná jedna z maturitných otázok.

Intenzívna forma:

- English Intensively (Kurz intenzívnej angličtiny)

Kurz je venovaný zaneprázdneným pracujúcim, ktorí majú záujem zlepšiť svoje jazykové znalosti intenzívnou formou každý pracovný deň v ranných alebo večerných hodinách. Z hľadiska štruktúry je kurz rozdelený na 6 jazykových úrovní s trvaním 10 týždňov pre každú úroveň. V priebehu kurzu sa budú týždenne striedať nasledovné predmety:

 • gramatika (jedenkrát týždenne)
 • čítanie a slovná zásoba (jedenkrát týždenne)
 • písomná komunikácia (jedenkrát týždenne)
 • verbálna komunikácia (dvakrát týždenne)

Postup do vyššej úrovne je umožnený len študentom, ktorí ukončia všetky predmety úrovne so známkou 75% a vyššou.

Firemná angličtina na klúč:

Korporátne programy patria v súčasnosti k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim aktivitám v rámci programov Jazykovej akadémie CityU.

Dávame priestor firmám navrhnúť vlastnú predstavu, frekvenciu i zameranie kurzu a následne dokážeme flexibilne reagovať na firemné požiadavky.

Najviac preferované kurzy:

 • Business English
 • Financial English
 • English in Politics
 • Be a good speaker
 • Hot news
 • English conversation
 • Intensive English Program
Všeobecné obchodné podmienky: Bratislava : Trenčín

Poplatky:

Úhradu poplatkov za jazykové kurzy je možné realizovať na pošte, prostredníctvom poštového peňažného poukazu typu U; prostredníctvom faktúry, ktorú je možné vystaviť na základe žiadosti; prípadne bankovým prevodom alebo vkladom na účet, vedený v Československej obchodnej banke, a.s.

č.účtov:

Bratislava: 584767263/7500

Trenčín: 0011679733/7500

Rozvrh:

ENGLISH FOR YOU:  ROZVRH

ENGLISH INTENSIVELY:

Level 3: Pondelok - Štvrtok, 17.00-19.00 - lektori: Dáša Sadovská (po/stre) / Mária Olejárová (uto /štvr)

Level 6: Pondelok - Štvrtok, 17.00-19.00 - lektori:Mark Tait ut/štvr) /Ľubka Olejníková (po/stre)


 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.