Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Študenti / CityU Mobility Program

Postup

Pred vycestovaním Po ukončení pobytu

Pred vycestovaním na pracovnú stáž:

 • Po úspešnom výbere potvrdíte Erasmus koordinátorovi predbežné dátumy na pracovnú stáž, príp. krajinu, podnik.

Neoprávnené hosťujúce inštitúcie pre stáž sú:

 • európske inštitúcie a iné orgány Európskej únie vrátane európskych agentúr
 • (pozri  http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm);
 • organizácie, ktoré riadia európske programy (s cieľom vyhnúť sa možnosti konfliktu záujmov alebo dvojitému financovaniu);
 • národné diplomatické zastupiteľstvá (veľvyslanectvá a konzulárne zastupiteľstvá) krajiny, z ktorej študent pochádza.
 • Poštou dostanete Rozhodnutie o pridelení grantu na 3 mesiace
 • Mobilita sa uskutočňuje v rámci akademického roka 2022 / 23
 • Stáž je možné uznať ako predmet Internship (5 kreditov) ako ekvivalent voliteľného predmetu za predpokladu splnených podmienok v zmysle sylabov predmetu

Po týchto úvodných krokoch si budete pripravovať v spolupráci s Erasmus koordinátorom nasledovné:
DODAŤ NAJNESKÔR MESIAC PRED ODJAZDOM:

 • PRACOVNÝ PLÁN STÁŽE (LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS before mobility) - potvrdený troma stranami.
  Samotné Learning Agreement  for Traineeships má 3 časti (LA before mobility, LA during mobility, LA after mobility), ktoré študent vypĺňa postupne. Všetky časti musia byť podpísané študentom a potvrdené vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou.
 • Akceptačný list z priijímajúcej inštitúcie (na hlavičkovom papieri potvrdený pečiatkou)
 • POTVRDENIE Z BANKY o vlastníctve účtu
 • Diplom o ukončení štúdia (v prípade absolventov)
 • POISTENIE:
 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí – (Európska karta poistenca alebo komerčné poistenie)
 • poistenie zodpovednosti za škodu na pracovisku (pokrývajúce škody spôsobené študentom v podniku). Pokiaľ nie je poistenie zabezpečené prijímajúcou inštitúciou (v niektorých krajinách to majú zo zákona), zabezpečuje si študent poistenie sám.
 • poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity (pokrývajúce aspoň pracovné úrazy)

PREVZIAŤ NAJNESKÔR 2 TÝŽDNE PRED ODJAZDOM:

 • Podpísanú Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku (grantu)
 • Erasmus chartu študenta

Ak študent vycestuje bez prevzatia riadne uzavretej zmluvy (podpísanej oboma stranami), nemôže si nárokovať priznanie grantu.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.