Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Jazykové programy pre verejnosť

Všeobecná angličtina

Cieľom kurzu je dosiahnuť všeobecné komunikačné znalosti anglického jazyka. Po absolvovaní programu budú študenti schopní plynule komunikovať v anglickom jazyku, a to písomne i ústne. Naučia sa správne používať gramatiku, čítať články v novinách a časopisoch, rozumieť programom v rozhlase i televízii, písať listy, články alebo eseje a získajú slovnú zásobu potrebnú pre každodennú konverzáciu, cestovanie, prácu, atď. Výučba prebieha 2 dni v týždni po 2 vyučovacie hodiny (každá po 50 minút) a je rozdelená na časti gramatika, písanie, konverzácia a čítanie. Na základe písomného vstupného testu sú uchádzači rozdelení do 6 jazykových úrovní. Absolvovanie jednotlivých úrovní môže trvať 1 – 2 trimestre (1 trimester = 10 týždňov). Táto doba závisí predovšetkým od individuálnych schopností a participácie každého študenta. Po úspešnom absolvovaní príslušnej úrovne postupujú študenti do vyššej až do ukončenia programu v úrovni pokročilí. Od 4. úrovne vyučujú v kurze americkí lektori. Po úspešnom ukončení 6. úrovne majú študenti možnosť pokračovať v kurzoch pokročilej angličtiny, na ktorých zlepšujú praktické používanie jazyka (hovorová, obchodná, odborná, atď.).

Obchodná angličtina

Základy obchodnej angličtiny - tento kurz dáva študentom základy slovnej zásoby a gramatických štruktúr používaných v bežných obchodných situáciach. Kurz taktiež obsahuje opakovanie formovania otázok a zameriava sa na vysvetľovanie, opis a používanie časov. Konverzačná časť je vo všeobecnosti zameraná na zlepšenie komunikačných schopností.

Obchodná angličtina pre stredne pokročilých - táto úroveň precvičuje písanie a používanie slovnej zásoby spojenej s niektorými odvetviami obchodu ako aj s rôznymi obchodnými témami. Kurz obsahuje opakovanie tvorenia návrhov a zameriava sa na žiadanie a poskytovanie rád. Celkovo sa kurz zameriava na zlepšenie plynulosti rozprávania.

Obchodná angličtina pre pokročilých - kurz obchodnej angličtiny pre pokročilých precvičuje používanie slovnej zásoby špecifických oblastí obchodu ako sú napríklad marketing, obchodné prezentácie, atď. Kurz sa zameriava na komplexnú diskusiu na obchodné témy. Celkovo sa kurz zameriava na zlepšenie plynulosti rozprávania a zvýšenia sebavedomia pri orálnej komunikácii.

Jednotlivé úrovne kurzov obchodnej angličtiny prebiehajú 2 vyučovacie hodiny v týždni, pričom ako doplnok môžu študenti navštevovať gramatické hodiny príslušnej jazykovej úrovne. Každá úroveň trvá 1 trimester.

Intenzívne kurzy anglickej konverzácie

Pre študentov, ktorí potrebujú rýchle kurzy na zlepšenie svojej angličtiny, sa nám osvedčili krátke intenzívne kurzy, ktorých cieľom je predovšetkým precvičenie naučenej látky z anglického jazyka konverzačnými cvičeniami. Na splnenie tohto cieľa využívajú vyučujúci rôzne techniky, ako napríklad interaktívne audio/video cvičenia, krátke scénky, hry na precvičenie slovnej zásoby, diskusie na vybrané témy, atď. Gramatika je preberaná iba ako súčasť spätnej väzby učiteľa na prípadné chyby študentov. Študenti budú mať možnosť aktívnej komunikácie na hodinách, aby mohli čo najlepšie rozvinúť svoje jazykové schopnosti. Sú rozdelení do rôznych jazykových úrovní, pričom obtiažnosť tém a precvičovanej látky v jednotlivých úrovniach je rozdielna podľa stupňa znalosti. Intenzívne kurzy ponúkame aj pre začiatočníkov. Pomer gramatických cvičení v začiatočníckych skupinách je však, samozrejme, vyšší. Kurzy prebiehajú 4-5 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny po dobu 2, 3 alebo 4 týždňov.

Príprava na TOEFL

Test angličtiny ako cudzieho jazyka (The Test of English as a Foreign Language, TOEFL) je štandardizovaný a celosvetovo uznávaný test anglického jazyka vykonávaný americkou inštitúciou ETS (Educational Testing Service). Tento test sa používa na ohodnotenie jazykovej úrovne študentov, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom. Je to tzv. multiple-choice test (za každou otázkou nasleduje niekoľko možností odpovede, z ktorých iba jedna je správna) a trvá približne 2 hodiny. Test neobsahuje výrazy a idiómy používané vo Veľkej Británii a v iných anglicky hovoriacich krajinách ako v USA.

Kurz Príprava na TOEFL trvá 10 týždňov. Výučba prebieha 2 dni v týždni po 2 vyučovacie hodiny. Kurz pomôže študentom získať vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre úspešné absolvovanie testu. Podrobne ich taktiež oboznámi s formou testu a navrhne stratégie na jeho zvládnutie.

Podnikové programy

Všetky kurzy, ktoré uvádzame pod hlavičkou programov pre verejnosť sme, samozrejme, schopní zorganizovať i mimo našej akademickej pôdy. Podnikové programy patria v súčasnosti k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim aktivitám vrámci programov pre verejnosť. V súčasnosti spolupracujeme s desiatkami firiem a organizácií, ktorým záleží na odbornom raste svojich zamestnancov, ako napríklad 1.2 media, MARKROP, Premac, Lugera & Makler, Slovenské telekomunikácie, Emerson, Národná banka Slovenska, Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, Konštrukta – Defence, a mnohé ďalšie.

Náplň i časový harmonogram podnikových kurzov prispôsobujeme požiadavkam a potrebám zákazníka.

:: prihláška na programy pre verejnosť ::

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.