Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

NOVÉ! Špecializácia v "Green manažmente" s podporou značky Mercedes

Úvod:

Súčasné globálne problémy v životnom prostredí (ekologické krízy, globálne znečisťovanie biosféry, klimatické zmeny) si vynucujú systémové riešenia problémov ochrany biosféry a biodiverzity vo svete. Z tohoto dôvodu na poli výučby a vzdelávania v súlade so stratégiou trvale udržateľného rozvoja (Rio 1992) a cieľmi medzinárodných vzdelávacích programov v životnom prostredí zavedenie študijnej špecializácie "Green manažmentu" je na Vysokej škole manažmentu nanajvýš aktuálne.

Patronát nad iniciatívou VŠM / CityU pri príprave novej študijnej špecializácie si zobrala značka Mercedes, pariaca pod koncern Daimler. Spojenie silnej značky automobilového priemyslu s iniciatívou VŠM / CityU pri ochrane životného prostredia znamená potvrdenie správnosti smerovania zamerania tejto študijnej špecializácie. Spolocnosť Daimler, pod ktorú značka Mercedes spadá, sa v rámci svojich inovačných programov pri vyvoji agregátov snaží o znižovanie produkcie emisií do ovzdušia.

Zamestnanosť v sektore fosílnych palív klesá, no stále viac ľudí si dokáže nájsť zamestnanie v oblasti obnoviteľných zdrojov. V najbližších rokoch počet „zelených pracovných miest“ ešte podstatne narastie. V Európe hovoria o prísľube miliónov pracovných miest v „zelenej ekonomike“ aj vrchní predstavitelia, vrátane predsedu Komisie Barrosa. „Cestovná mapa“ pre obnoviteľnú energiu, ktorú vydala v roku 2006 Európska komisia, hovorí o 650 000 pracovných miestach v sektore do roku 2020. Analýza pracujúca s modelom ekonomiky založenej na masívnom využívaní obnoviteľných zdrojov, ktorej vypracovanie iniciovala Európska komisia v roku 2003, hovorí až o 2,5 miliónoch. Podľa Worldwatch sa len v sektore veternej a solárnej energie vytvorí do roku 2030 na celom svete osem miliónov pracovných miest.

Vysoká škola manažmentu, ako prvá škola na Slovensku ponúka od školského roku 2008/2009 v rámci bakalárskeho štúdia Podnikového manažmentu študijnú špecializáciu “Green manažment”, ktorá pozostáva zo štyroch predmetov. Študenti si môžu špecialzáciu zvoliť v rámci svojich voliteľných predmetov alebo ako samostatný blok nad rámec svojho štúdia.

Profil absolventa a uplatnenie v praxi:

Po absolvovaní špecializácie bude študent vyškolený na riešenie samostatných environmentálnych programov a úloh v hospodárskej a spoločenskej praxi. Ako odborný pracovník s hlavným uplatnením v organizáciách v oblasti ekológie, životného prostredia, regionálneho rozvoja a ochrany prírody, vo výrobných inštitúciách, výskumno-vývojových pracoviskách a štátnej a verejnej správe. Uplatnenie absolventa s uceleným Bc. štúdiom s uvedenou špecializáciou bude akceptované v podnikateľskej sfére, projektových a poradenských inštitúciách a organizáciách a v sektore mimovládnych organizácií. 

Zoznam predmetov špecializácie „Green manažment“: 

• SCI 215 Environmentálne manažérstvo
• GRM 300 Trvalo udržateľný rozvoj
• GRM 301 Ekoenergetika, biodiverzita a klimatické zmeny
• GRM 302 Green Manažment

Viac informácií o možnosti prihlásenia sa na študijnú špecialzáciu „Green Manažment“ získate na študijnom oddelení v Bratislave a Trenčíne.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.