Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Rozvoj "Green manažmentu" na VŠM

Slovenská rada pre zelené budovy oslovila Vysokú školu manažmentu s ponukou spolupráce v rámci Green manažmentu. Okrem návštevy eko dediny Hostetín, ktorú pre nás zorganizovali v máji, nadviazali s nami dlhodobejšiu spoluprácu. Spočíva v zapojení našich študentov do aktivít, ktoré rada zastrešuje.

Jednou z nich bolo aj stretnutie dňa 20. júna, na ktorom sa zúčastnili naši študenti a vyučujúca Environmentálneho manažmentu Mgr. Lenka Filkaszová. Skupina študentov sa tak mala možnosť dozvedieť viac aj o chystanej augustovej akcii týkajúcej sa zelených konceptov, na ktorej bude prezentovať názory spolu s kolegami z Ekonomickej univerzity.

Tlačová správa

Zelené povedomie možno budovať motiváciou

Viete si predstaviť zľavu z dane, ktorou Vás odmenia za kilometre najazdené na bicykli?

Bratislava, 24. júna 2011 – Medzinárodná iniciatíva Nemo (No Emission Monday – Pondelky bez emisií) zorganizovala v spolupráci so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC) a Inštitútom urbánneho rozvoja (IUR) diskusné stretnutie odborníkov s názvom Zelené koncepty pre naše mestá. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia firiem, neziskových organizácií, akademickej obce i študenti, ktorých spája snaha prispieť ku skvalitneniu nášho života a zaisteniu zdravého rozvoja cez zníženie emisií, šetrenie energie a prírodných zdrojov, efektívne inovácie, zelené technológie a udržateľnú výstavbu. Po zaujímavých príspevkoch o koncepčnom prístupe k urbanistickému plánovaniu, konkrétnych príkladoch zelených budov a nových technologických riešení, ako aj živej diskusii sformulovali aktéri stretnutia základné zásady a konkrétnymi návrhmi, ktoré chcú v najbližšom čase komunikovať verejnosti aj predstaviteľom miestnych samospráv:

1. Osveta a zmena osobného postoja

Kľúčovú úlohu zohráva zmena postoja na cestách, vrátane ohľaduplnejšej jazdy v meste, rešpektovanie chodcov, ako aj cyklistov, či osveta v školách, ktorá znamená intenzívnejšie budovanie dobrého vzťahu k mestu či obci, životnému prostrediu a verejným priestranstvám. Príkladom môžu byť pitné fontánky na školách, efektívne recyklovanie odpadov, čistenie okolia a pod.

2. Úloha miestnych úradov (koncepčné plánovanie)

Zahŕňa rozumné a koncepčné budovanie sietí cyklotrás – vytvorenie bezpečných ciest pre cyklistov, zázemia (stojany, semafory pre cyklistov, priechody a pod.). Na druhej strane bude cieľom zastaviť výstavbu prehnane veľkých parkovísk pri budovách, ktoré nabádajú ľudí ešte viac využívať individuálnu dopravu. Tvorivo a koncepčne treba pristupovať aj k plánom osvetlenia miest – je tu možnosť úplne zmeniť tvár mesta večerným osvetlením a podporiť tým bezpečnosť, čistotu a pohodu. Nevyhnutné je aj zachovanie mestskej zelene. Účastníci stretnutia vidia riešenie vo väčších právomociach a participovaní obyvateľov pri rozhodovaní o budúcnosti zelených plôch alebo budúcej výstavbe. Upozornili na príklad urbánneho rozvoja Vancouveru. V tejto metropole získalo podporu rozhodnutie stavať skôr vyššie budovy, ktorým budú prislúchať zodpovedajúco veľké plochy zelene.

Dôležitú úlohu, najmä spočiatku, bude zohrávať motivácia ľudí, napr. prostredníctvom zľavy z miestnej alebo cestnej dane či úľavy na poistení a pod., ak človek najazdí určitý počet kilometrov na bicykli (meranie prostredníctvom bezpečnej aplikácie), alebo zľavy v kaviarni, múzeu či ZOO, ak návštevník príde mestskou dopravou.

Členovia diskusie tiež odporúčajú, aby v koncepčných rozhodnutiach hrali namiesto politikov prím odborníci. Zabezpečí sa tak kontinuita, transparentnosť procesov a možnosť reálneho koncepčného dlhodobého plánovania. Priestor pre šetrenie verejného rozpočtu a presun prostriedkov na rozvoj mesta sa ukrýva v energetickom, ekologickom a ekonomickom audite verejných budov. Aktéri iniciatívy NEMO a zástupcovia SKGBC a IUR sú presvedčení, že v tomto netreba čakať na normy z EÚ, ale treba proaktívne konať ešte pred uplynutím prelomových termínov v roku 2018 a 2020.

3. Spolupráca verejnej správy s miestnymi firmami a organizáciami

Základom úspechu je zlepšiť vzťah občanov k verejnému priestoru budovaním lepšieho prostredia a infraštruktúry (pozitívnym príkladom môže byť komplex Eurovea v Bratislave) a využívať potenciál konkrétnych priestorov (napríklad organizovaním koncertov v bratislavskom Sade Janka Kráľa).

Spolupráca miestnych úradov, lokálnych podnikov a komunít predpokladá proaktívny prístup vo vyhľadávaní partnerstiev. Ich výhodou je rozdelenie nákladov, angažovanie viacerých skupín, väčšia šanca na úspech a udržateľnosť projektu a v neposlednom rade aj zvýšenie prestíže úradov i podnikov v miestnej komunite. Jedným z príkladov takejto spolupráce by mohla byť podpora a koordinácia študentských stáží vo firmách, ktoré sú lídrami v udržateľných riešeniach, čím by sa zabezpečil stabilný prísun budúcich expertov v tejto oblasti do praxe. Jednou z ciest je tiež podpora malých komunít a menších, jednoduchých riešení, čo v ľuďoch umocní pocit zodpovedného narábania so zdrojmi a pocit spolupatričnosti.

Nemo:

Nemo (skratka pre No Emission Monday) je medzinárodná nezisková iniciatíva, ktorá spája odborníkov z oblasti biznisu a výskumu zelených technológií v otvorenej a voľnej komunite. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť platformu pre hľadanie efektívnych, inovatívnych a zmysluplných riešení, ktoré by prispeli k budúcnosti bez emisií. Výsledkom sú nové podnikateľské možnosti a príležitosť rozvíjať nové nápady a spoločné projekty v oblasti zelených technológií a udržateľnej produkcie. Momentálne fungujú miestne Nemo komunity v takmer 20 mestách na troch kontinentoch a Bratislava patrí spolu so štyrmi škandinávskymi mestami, Šanghajom, Hong-Kongom, Zürichom a Londýnom, do prvej desiatky svetových miest, kde sa Nemo udomácnilo.Web: www.noemissionmonday.com

SKGBC:

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podporovať rozvoj trhu, legislatívne zmeny, vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti, aby sa energeticky úsporné budovy a udržateľná výstavba na Slovensku stali bežnou vecou. Sleduje pritom všetky tri piliere udržateľnosti: ekonomiku, ekológiu i sociálne aspekty, ktoré musia byť v prípade zelených budov v súlade. V rámci princípov udržateľnej výstavby sa budovy vnímajú komplexne – vzhľadom na celý ich životný cyklus (od návrhu a výstavby, cez prevádzku, až po likvidáciu a recykláciu materiálov).

SKGBC združuje spoločnosti, ktoré považujú energetickú úspornosť, udržateľnosť a zodpovednosť za súčasť svojej firemnej filozofie a dlhodobej stratégie rozvoja. Zakladajúcimi partnermi SKGBC sa dosiaľ stali spoločnosti ABB, Arch.Design Slovakia, Bischoff et Compagnons, Delphia, DNA Slovakia, E-dome, EHBstav, Elektrodesign Ventilátory, Eneco, Goodman Slovakia, Helika, Knauf Insulation, North East Development, Philips Slovakia, REDESIGN, SaveEnergy, Schüco Slovensko, Schneider Electric Slovakia, Skanska SK, Traficon Slovakia, VELOX-WERK a Zumtobel Lighting. Web: www.skgbc.org

IUR:

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) je nezisková organizácia, ktorá združuje profesie pôsobiace v oblasti urbánneho rozvoja a tvorby krajiny. Inštitút vznikol v apríli 2010 a sídli v Bratislave. Členmi IUR sú architekti, inžinieri, projektanti, stavebné firmy, developeri, ako aj predstavitelia finančných inštitúcií, marketingoví odborníci, právnici, realitné kancelárie a správcovia nehnuteľností. Cieľom IUR je vyvážený a dobre naplánovaný rozvoj miest a obcí, podpora ústretovej a efektívnej stavebnej činnosti, kvalitný rezidenčný, komerčný a priemyselný development. IUR má ambíciu podávať konkrétne návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia, zabezpečovať profesionálny rozvoj svojich členov a sprostredkovať ich odborné skúsenosti pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, samosprávy, organizáciami a širokou verejnosťou.Web: www.iur.sk

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.