Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Správa zo 4. ročníka konferencie VŠM "Manažment v 21. storočí: problémy a východiská"

 

Udržateľnosť ako pohyblivý cieľ?

Ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické aspekty udržateľnosti v čase hospodárskej recesie

V priestoroch VŠM v Bratislave sa 25. apríla 2012 uskutočnil 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie: „Manažment v 21. storočí: problémy a východiská“ s tematickým zameraním na otázky trvalej udržateľnosti v čase ekonomickej recesie. Konferencia sa organizovala v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave. Hlavným cieľom konferencie bolo podnietiť odbornú diskusiu o rôznych aspektoch i nových pohľadoch na problematiku trvalej udržateľnosti, ktoré priniesla nedávna globálna hospodárska kríza, a ktoré doposiaľ nenašli výraznejšiu odozvu na poli vedy a výskumu. Ambíciou konferencie bolo povzbudiť interdisciplinárne príspevky z rôznych oblastí aplikovania princípov udržateľnosti s ohľadom na hospodársku recesiu a výzvy 21. storočia. Po obsahovej stránke konferencia kládla dôraz najmä na ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické otázky udržateľnosti. K špecifickým témam patrili finančné aspekty udržateľnosti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, problémy udržateľnosti vo vzťahu k marketingu a manažmentu v čase krízy, príspevok znalostného manažmentu k ekonomickej udržateľnosti, aktuálne otázky sociálnej, etickej a kultúrnej udržateľnosti, environmentálne aspekty udržateľnosti a možnosti znižovania karbónovej stopy v doprave a logistike.

Konferenciu otvorila prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD., prorektorka VŠM pre vedu, výskum a rozvoj a členka programového výboru. Privítala všetkých účastníkov a zdôraznila hlavné zámery konferencie. Ďalej sa slova ujal rektor VŠM Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., ktorý v prejave poukázal na rôzne aspekty udržateľnosti v súčasnej spoločnosti a ekonomike. Otvárací ceremoniál uzavrel H. E. Theodore Sedgwick, veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku. Vyzdvihol aktuálnosť témy konferencie a ocenil prínosy slovensko-americkej spolupráce.

Plenárne zasadnutie konferencie sa uskutočnilo v dopoludňajších hodinách s úvodnou prednáškou doc. Dr. Ing. Menbere Workieho Tiruneha, PhD. z Vysokej školy manažmentu. Vo svojom príspevku sa zameral na aktuálnu tému dlhovej udržateľnosti a hospodárskeho rastu v Európskej únii. Na prvý príspevok tematicky nadviazala m. prof. PhDr. Monika Šestáková, DrSc. Taktiež z Vysokej školy manažmentu s prednáškou o finančnom sektore a udržateľnosti ekonomického rastu. Po vystúpeniach prvých dvoch rečníkov Ing. Andrej Piovarči, PhD. predstavil víťazov študentskej súťaže VŠM „Best Student Paper“. V druhej časti plenárneho zasadnutia vystúpili zahraniční hostia. Assoc. Prof. Michael Pitts, PhD. z Virginia Commonwealth University, v súčasnosti pôsobiaci na VŠM v rámci Fulbrightovho programu, ktorý sa vo svojom príspevku sústredil na problematiku pirátstva a ekonomickej udržateľnosti v krajinách V4. Assoc. Prof. Tracy Tuten, PhD. z College of Business v East Caroline University prezentovala problematiku využitia sociálnych sietí pri manažmente ľudských zdrojov. Plenárne zasadnutie uzavrela doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. z Vysokej školy manažmentu s prednáškou na tému udržateľnosti návštevnosti umenia a kultúry v čase krízy.

Popoludní konferencia pokračovala rokovaním v troch sekciách. V Sekcii I – Ekonomické a finančné aspekty udržateľnosti (presedajúci doc. Workie, m. prof. Šestáková) – boli prezentované práce na tému dlhovej udržateľnosti, finančných trhov, ekonomického rastu, investícií, platobnej disciplíny a socio-ekonomických súvislostí trvalo udržateľného rozvoja. V Sekcii II – Problémy udržateľnosti vo vzťahu k marketingu a manažmentu v čase krízy a recesie/Príspevok znalostného manažmentu k ekonomickej udržateľnosti (predsedajúci Dr. Jozef Šimúth, Dr. Andrej Piovarči, prof. Jozef Hvorecký) – sa rokovalo o témach spojených s udržateľnosťou manažmentu ľudských zdrojov, medzikultúrnym kariérnym výskumom, vzdelávaním s dôrazom na e-learning, súvislosťami medzi znalostnou ekonomikou a vzdelávaním, ako aj s významom IT systémov pre trvalú udržateľnosť rôznych sektorov hospodárstva. Sekcia III – Aktuálne otázky sociálnej, kultúrnej, etickej a právnej udržateľnosti/Environmentálne aspekty udržateľnosti a možnosti znižovania karbónovej stopy v doprave a logistike (predsedajúci doc. Tajtáková, doc. Hansenová) – zastrešila prednášky na témy sociálnych rizík v poisťovníctve, krízového manažmente, spoločenskej zodpovednosti médií, prežitia kultúrnych organizácií v čase krízy, ako aj príspevky zaoberajúce sa rôznymi aspektmi environmentálnej udržateľnosti so zameraním na cenové dopady transakčných nákladov, partnerstvá v logistike, nerivalitné produkčné faktory a uhlíkovú stopu.

Celkovo bolo na konferenciu prijatých 50 príspevkov od 49 účastníkov, z 12 univerzít, 3 spoločností a zo 4 krajín (USA, Ruskej federácie, Českej republiky a Slovenska). Z celkového počtu zaslaných príspevkov bolo 29 príspevkov prednesených na konferencii prezentačne v troch rokovacích sekciách. Z konferencie bol vydaný zborník vo forme CD, ktorý je k dispozícii v knižnici VŠM.

Konferenciu uzatvoril rektor VŠM Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., ktorý poďakoval účastníkom i organizátorom konferencie a vyhlásil budúci 5. ročník konferencie: „Manažment v 21. storočí: problémy a východiská 2013“.

V Bratislave 9. 5. 2012, doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.

Za programový výbor konferencie

 

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.