O škole / Novinky

Z konferencie "Manažment v 21. storočí"

V priestoroch VŠM v Bratislave sa 19. apríla uskutočnil 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie: „Manažment v 21. storočí: problémy a východiská“ s tématickým zameraním na dopravu a logistiku. Gesciu nad konferenciou prijal a konferenciu otvoril Jan Figeľ, 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Hlavným cieľom konferencie bolo skúmať možnosti Slovenska ako člena EÚ uspieť v znalostnej ekonomike z aspektu jeho geografickej, ekonomickej i intelektuálnej pozície v globálnom svetovom priestore, diskutovať výhody a nevýhody tejto pozície pri aplikácii nových podnikateľských a manažérskych stratégií nielen v oblasti dopravy a logistiky, ale i financií, ľudských zdrojov, informácií a znalostí. Hlavná spoločná časť konferencie prebehla v dopoludňajších hodinách s úvodnou prednáškou prof. Milan Šikulu riaditeľa Ekonomického ústavu SAV, ktorý sa zameral na témy rozporuplnosti utvárania znalostnej ekonomiky a transformácie pohľadov na globálne megatrendy pod vplyvom hospodárskej krízy. V druhej časti hlavného programu konferencie zazneli odborné prednášky z oblasti dopravy a logistiky, ktoré sa prioritne zamerali na aktuálne problémy dopravy, logistiky a budovania dopravnej infraštruktúry na území Slovenska v širších globálnych súvislostiach. Prednášky doc. Hansenovej, prof.Cempirka, Ing. arch. Jančinu a Ing. Kelešiho zapadli do prebiehajúcej verejnej diskusie o tom, ako využiť dobrú dopravnú a logistickú pozíciu Slovenska v rámci EÚ pre naštartovanie jeho dlhodobej prosperity. Príspevky sa zamerali na analýzu názorov skupiny odborníkov koncentrujúcich sa okolo prof. Petra Staneka z Ekonomického ústavu SAV, ktorí tvrdia, že sa vyskytla pre Slovensko jedinečná príležitosť vyvolaná potrebou EÚ prepravovať narastajúce tovarové prúdy z Ruska a juhovýchodnej Ázie aj iným spôsobom ako po mori. Títo odborníci vidia riešenie vo vybudovaní transakontinentálneho vnútrozemského superhabu (projekt TTT a širokorozchodná) prioritne orientovaného na železničnú, leteckú a vnútrozemskú vodnú dopravu. Jeho umiestnenie na území súmestia Bratislava-Viedeň- Brno je výsledkom alokačných štúdii o silnom ekonomickom potenciále tohto územia nielen v globálnom obchode, ale i v globálnom urbanizme (viď. i článok vo Forbes, z 9. mája tohto roku: Megacities the worlds greatest opportunity). Posledná časť hlavného programu bola venovaná problematike finančníctva, kde RNDr. Budinský a doc. Sipko sa zaoberali finančnými makroanalýzami a možnostiami riadenia finančných a menových rizík v období finančnej krízy. Obaja prednášatelia potvrdili pretrvávajúcu nestabilitu finančného prostredia a potrebu „obozretnosti vo finančnom a menovom podnikaní“. V popoľudňajšej časti konferencie sa účastníci rozdelili do troch sekcii: Vybrané problémy finančníctva a bankovníctva v ére znalostnej ekonomiky, Vybrané problémy manažmentu a marketingu v ére znalostnej ekonomiky a Medzinárodná preprava a logistika, kde sa prezentovali a diskutovali ostatné príspevky. Poslednou časťou programu konferencie bolo prijatie a vyhlásenie spoločných záverov a odporúčaní, ktoré boli sformulované do nasledovných bodov:

1. Rastúce rozpory civilizácií zvyšujú tlak na dodržiavanie etických princípov fungovania ekonomiky.

2. Prameňom hospodárskej krízy je kríza hodnôt, čo sa i naďalej prejavuje pretrvávajúcou latentnou nestabilitou podnikateľského a finančného prostredia.

3. Doprava, logistika a zapojenie Slovenska do budovania transkontinentálnej dopravnej infraštruktúry EÚ je príležitosťou pre naštartovanie dlhodobej prosperity Slovenska.

4. Budovanie dobrej vzdelávacej infraštruktúry v Slovenskej republike, definovanie moderných vysokých škôl, internacionalizácia vzdelávania, spolupráca škôl s praxou, alternatívne formy a metódy vzdelávania sú hlavný nástrojom znalostnej ekonomiky a príležitosťou pre VŠM ako lídra v oblasti manažmentu znalosti.

Konferenciu uzatvoril rektor VŠM Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, Dr.Sc., ktorý poďakoval účastníkom i organizátorom konferencie a vyhlásil budúci 4. ročník konferencie: „Manažment v 21. storočí: problémy a východiská 2012“.

Do zborníka konferencie bolo prijatých 50 príspevkov z 9 univerzít z ČR, Švédska, Belgicka, Vietnamu a Slovenska, z toho 30 príspevkov bolo prednesených na konferencii prezentačne v jednotlivých sekciách. Z konferencie bol vydaný zborník, ktorý je k dispozícii v knižnici VŠM.

V Bratislave 31. 5. 2011 doc. Dr. Ing. Heda Hansenová

Odborný garant konferencie

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.