Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Konferencie a semináre

Konferencie, semináre a prednášky

Vysoká škola manažmentu (VŠM) očakáva od svojích učiteľov popri ich pedagogickom úväzku tiež tvorivosť - tvorbu nových poznatkov a pracovných metód. Aby sa výstupy čo najskôr dostali k odbornej verejnosti - a cez ňu do praxe - akademická komunita organizuje konferencie, sympóziá, workshopy, semináre a ďalšie druhy odborných podujatí spojených s výmenou poznatkov a skúsenostií. Vysoká škola manažmentu sa hlási k tejto tradícii a podporuje všetky aktivity svojich pracovníkov spojené s tvorbou nových vedomostí a ich šírením.

V prvých rokoch po svojom vzniku sa akademickí pracovníci VŠM zúčastňovali podujatí, organizovanými inými inštitúciami. Pritom často pôsobili nielen ako prednášatelia ale aj ako členovia prípravných výborov. V súčasnom období získané skúsenosti začínajú uplatňovať pri organizovaní akcií, ktorých hlavným organizátorom je Vysoká škola manažmentu.

V apríli 2006 sa uskutočnil na pôde VŠM medzinárodný workshop „Znalostný Manažment“. Konal sa pod záštitou vicepremiéra a ministra financií Ivana Mikloša, ktorý mal na workshope aj hlavný referát. Na podujatí, ktorého sa zúčastnilo vyše 40 domácich a zahraničných expertov, odznelo celkom 12 príspevkov. Na základe niektorých príspevkov, ktoré na tomto workshope odzneli, vznikla monografia Pozvanie do znalostnej spoločnosti medzinárodného autorského kolektívu v zložení: prof. Ing. P. Berka, CSc. (VŠE, Praha), Ing. V. Bureš, PhD (UHK, Hradec Králové), Mgr. Jana Horáková, PhD (MU, Brno), doc. RNDr. J. Hvorecký, PhD. (VŠM, Trenčín), prof. RNDr. J. Kelemen, DrSc. (VŠM, Trenčín), prof. RNDr. P. Mikulecký, PhD. (UHK, Hradec Králové), ktorá vyjde v lete 2007 vo vyd. Iura Editio, člen skupiny Kluwer, Bratislava. Dňa 11.-12. Júna 2007 sa uskutočnil druhý ročník – a v súčasnosti sa už pripravuje aj konanie tretieho ročníka v júni 2008. Postupne chceme zoznam týchto aktívít rozširovať.

V nasledujúcich riadkoch je prehľad konferencií, na ktorých vystúpili v roku 2006 pracovníci VŠM. Vďaka kvalitnej jazykovej príprave našich učiteľov je podstatná časť týchto podujatí medzinárodných.

Pracovníci VŠM celkovo predniesli 10 príspevkov na zahraničných vedeckých podujatiach. (Česká republika, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, USA)
 1. WORKIE, M. T.: The Causality between the Structure of the Labor Force by Education and Unemployment: Where Does Europe Stand?, 9th International Science Conference in Prague on "Human Capital and Investment in Education", The Institute of Finance and Administration (VSFS), Prague, 2006, ISBN: 80-86754-71-5
 2. HVORECKÝ, J.: On-line Team Projects from an Instructor’s Perspective. In: E. Mechlová (ed.): Information and Communication Technology in Education, Rožnov pod Radhoštěm, 2006, pp. 64-69, ISBN 80-7638-199-4
 3. Southworth J. H., Andreson K., Curtis Ho, HVORECKÝ J., Morton-Marr J., Shibo Narita: Case Studies in Classroom Technology Integration Through International IP Collaboration. Proceedings of PTC’06, Honolulu, USA, 2006
 4. HVORECKÝ, J.: Team projects over the Internet. Proceedings of the ICL 2006 conference, Villach, Austria, 2006, ISBN 3-89958-195-4
 5. HVORECKÝ, J.: Tímové projekty cez Internet. Sborník konference Belcom’06, Praha, str. 31-38
 6. KELEMEN, J.: Computational robot consciousness – a pipe dream or a (future) reality? In: Proc. 15th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD 06 (I. Rudas, Ed.). Budapest Tech, Budapest, 2006, pp. 234-240
 7. KELEMEN, J.: On a possible future of computationalism. In: Proc. 7th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence (I. J. Rudas, Ed.). Budapest Polytechnic, Budapest, 2006, pp. 51-56
 8. BERKA, P., Athanasiadis, T., Avrithis, Y.: Rule-based Reasoning for Semantic Image Segmentation and Interpretation. In: SAMT 2006. Athens, 2006, s. 39–40
 9. Laš, V., BERKA, P.: Případové usuzování v expertním systému. In: Paralič, J., Dvorský, J., Krátký, M. (ed.): Znalosti 2006, VŠB TU Ostrava , 2006, s. 183–190. ISBN 80-248-1001-8.
 10. BERKA, P., Laš, V., Tomečková, M.: Hodnocení rizika výskytu aterosklerózy pomocí expertního systému. In: Inteligentní systémy pro praxi. AD&M Ostrava , 2006, s. 23–24. ISBN 80-239-6535-2.
Na domácich konferenciách boli prednesené nasledujúce príspevky:
 1. V. TOMA, Krátkodobé a dlhodobé ponukové krivky v odvetví s voľným vstupom, Aplimat: 5th International Conference, Part 1, STU Bratislava, 2006, 483-492.
 2. WORKIE, M. T.: Technological Progress and Economic Growth: Empirical Evidence from Selected Developed and Transition Economies, International Scientific Conference on "Knowledge Economy: New Challenges for the National Economic Science", The Faculty of National Economy of University of Economics, Bratislava, 2006, ISBN: 80-225-2249-X.
 3. HVORECKÝ, J.: Od učiacej sa firmy k učiacej sa spoločnosti. Zborník vedeckého seminára Manažment 2006, Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej Univerzity, Bratislava 2006, str. 105-111, ISBN 80-225-2175-2
 4. HVORECKÝ, J.: Matematika nielen pre matematikov. In: I. Černák, J. Majherová (eds.): Informatika v škole a v praxi, Zborník z 2. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou, Katolícka Univerzita, Ružomberok, 2006, str. 13-19, ISBN 80 – 8084 – 112 – 8
 5. HVORECKÝ, J.: Dva pohľady na matematiku. 38. konferencia slovenských matematikov, Žilinská pobočka JSMF, 2006, str. 27-28, ISBN 80-8070-612-3
 6. BERKA, P.: Znalostní management a dobývání znalostí z databází. Bratislava 03.04.2006. In: Znalostný manažment 2006. Bratislava : VŠM, 2006. 1 s.
 7. DRLÍK, M.: Informačný systém katedry. In VII. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej konferencie. FPV UKF, Nitra edícia Prírodovedec č. 206, 2006, s. 697-703. ISBN 80-8050-960-3.
 8. DRLÍK, M., Skalka, J.: Modulárny informačný systém univerzitného pracoviska. In UNINFOS 2006 : Univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. FPV UKF Nitra, edícia Prírodovedec č. 207, 2006, s. 36-41. ISBN 80-8050-976-X.
 9. DRLÍK, M., Švec, P.: Bezpečnosť webových informačných systémov. In SIT 2006 : Sieťové a informačné technológie : zborník zo seminára s medzinárodnou účasťou. SPU Nitra, 2006, ISBN 80-8069-664-0.
 10. DRLÍK, M., Skalka, J., Vozár, L.: Evidencia publikačnej činnosti na UKF v Nitre. In: Rozvoj informačných technológií na slovenských vysokých školách.: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 2006, s. 25-30. ISBN 80-8069-804-X.
 11. DRLÍK, M., Švec, P.: Príprava a použitie e-materiálov v kombinovanej forme štúdia na KI FPV UKF v Nitre. In eLearn 2006 : zborník z medzinárodného seminára. Žilinská univerzita, Žilina, 2006, s. 52-58. ISBN 80-8070-505-4.
 12. Skalka, J., DRLÍK, M., Kapusta, J., Švec, P.: Podoby elektronického vyučovania v prostredí Moodle. In DiVAI 2006 : Dištančné vzdelávanie v Aplikovanej informatike : zborník z vedeckého seminára. FPV UKF Nitra, edícia Prírodovedec č. 208, 2006, s. 238-244. ISBN 80-8050-975-1.
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.