Veda a výskum / Konferencie a semináre

Management Challenges in the 21st Century: 2014

Tématické zameranie v roku 2014:

“Fostering Entrepreneurship: Small and Medium-Sized Businesses as Pillars of Economic Growth“
„Ako podporiť podnikanie: Malé a stredné podniky ako piliere ekonomického rastu“

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je upriamiť akademickú diskusiu na rôzne problémové oblasti malého a stredného podnikania a možnosti jeho podpory. Malé a stredné podniky tvoria podstatný a relatívne stabilný príspevok k hrubému domácemu produktu vo vyspelých ekonomikách i na Slovensku. Konferencia sa bude zameriavať na analýzu aspektov financovania a tiež na hlavné manažérske a marketingové problémy, ktorým čelia malé a stredné podniky, ale aj začínajúce firmy (start-ups), rodinné firmy a neziskové organizácie. Zámerom konferencie je tiež vytvoriť priestor pre diskusiu venovanú otázkam inovácií a využitiu znalostného manažmentu a vzdelávania na stimulovanie inovácií v malých a stredných firmách. Na toto vedecké podujatie a interdisciplinárnu diskusiu pozývame akademikov ako aj záujemcov z rôznych oblastí podnikania, vzdelávania a ďalších príbuzných oblastí.

Sekcie:

1. Problémy financovania malých a stredných podnikov, start-upov, rodiných firiem a malých neziskových organizácií

2. Malé a stredné podniky: Základné problémy v oblasti manažmentu a marketingu

3. Znalostný manažment a vzdelávanie ako stimuly inovácií in MSP


Dátum a miesto konania konferencie:
23. apríl 2014
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
1.poschodie, miestnosť č. 113

Informácie pre účastníkov konferencie:
1. Rokovací jazyk: angličtina, slovenčina, čeština.
2. Príspevky účastníkov budú publikované v recenzovanom zborníku na CD.
3. Rozsah abstraktu je max. 20 riadkov, rozsah príspevku je max. 20 strán, formát A4.
4. Termín pre doručenie abstraktu v elektronickej forme: 20. január 2014.
5. Termín pre doručenie príspevku v elektronickej forme: 17. marec 2014.
6. Registrácia na konferenciu je možná do 17. marca 2014.
7. Kontakt pre zaslanie abstraktu a príspevku:
8. Konferenčný poplatok je 60,00 EUR/externí účastníci, 20,00 EUR/interní účastníci.
9. Termín pre zaplatenie konferenčného poplatku je do 17. marca 2014.
10. Presný program konferencie bude zaslaný všetkým zaregistrovaným účastníkom.

Viac informácií, vrátane vedeckého a organizačného výboru a platieb, tu.

PROGRAM KONFERENCIE tu.

Kontakt
Vysoká škola manažmentu
Martina Bernhauerová
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
Tel.: +421 2 68 20 45 41, +421 910 213 990

e-mail:

Pokyny pre autorov príspevkov do zborníku konferencie organizovanej VŠM

ZBORNÍK

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.