Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Veda a výskum

Grantové projekty 2010

Granty predstavujú z finančného hľadiska pomerne malý, ale z hľadiska budovania prestíže veľmi významný prvok činnosti VŠM. Naznačujú, že naša vysoká škola sa stáva dôveryhodným partnerom pre inštitúcie, ktoré granty udeľujú. Ich počet i objem postupne vzrastá, čo má zrejme priamu súvislosť so získaním akreditácie magisterského štúdia v roku 2005. Získavaniu ďalších grantov bránia čiastočne aj legislatívne prekážky, ktoré stavajú súkromné vysoké školy do nevýhodnejšieho postavenia v porovnaní s verejnými školami. Veríme, že tieto prekážky sa podarí v dohľadnom čase odbúrať tak, aby sa plne využil vedecký a vzdelávací potenciál našej školy.

V roku 2009 viacerí učitelia VŠM viedli granty resp. participovali na vedecko-výskumných grantoch. Ide o nasledovných pracovníkov: Bill Bagatellas, M.A., Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD., Mgr. Miroslava Grešková, PhD., Doc. Ing. Heda Hansenová, PhD., Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD., Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., Ing. Ján Rebro, PhD., Matthias Suthe, M.B.A., Doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc., mim. prof., Mgr. Jozef Šimúth, PhD., Doc. Ing. M. Workie Tiruneh, PhD. Profesori a docenti z VŠM boli členmi odborových komisií pre doktorandské práce, členmi komisií pre obhajoby inauguračných, habilitačných a doktorandských prác na rôznych vysokých školách a univerzitách v SR i ČR, členmi redakčných rád vedeckých a odborných časopisov, národných i medzinárodných organizácií, komisií a poradných zborov. Z grantov riešených v roku 2009 možno spomenúť nasledovné:

Doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc., mim. prof.

1. Projekt VEGA 1/0016/09 “Manažment ľudských zdrojov v zahraničných podnikoch v SR" – vybrané problémy a spillovers v slovenských podníikoch (2009-2011) vedúci projektu – zodpovedný riešiteľ

2. Projekt APVV -0599-07 “Nové trendy globalizácie svetovej ekonomiky a nároky na stratégiu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky” (2008-2010) spoluriešiteľ

Doc. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.

1. Dynamika nových zdrojov rastovej výkonnosti a konkurencieschopnosti v kontexte poznatkovo-založenej ekonomiky: teoretické poznatky a empirické zistenia. VEGA. Evidenčné číslo projektu: 2/0080/09, zodpovedný riešiteľ

2. Analýza regionálnych disparít SR a prognóza budúceho vývoja. APVV. Evidenčné číslo projektu: APVV č. 0649-07, zodpovedný riešiteľ

3. Nové trendy globalizácie svetovej ekonomiky a nároky na stratégiu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. APVV. Evidenčné číslo projektu: APVV-0599-07, spoluriešiteľ

4. Projekt VEGA. Manažment ľudských zdrojov v zahraničných podnikoch v SR - vybrané problémy a spillovers v slovenských subjektoch. Reg. Číslo: 1/0016/09 Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, člen riešiteľského kolektívu

Mgr. Jozef Šimúth, PhD.

1. Kognitívne, emočné a osobnostné aspekty rizika v procese rozhodovania

Evidenčné číslo projektu: 2/7051/27 (Vedúci projektu PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.), 2007-2009, spoluriešiteľ

Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.

1. Manažment ľudských zdrojov v zahraničných podnikoch v SR – vybrané problémy a spillovers v slovenských subjektoch, grant VEGA 1/0016/09, 2009 – 2011, zástupca vedúceho

2. Priame a nepriame efekty priamych zahraničných investícií v strednej a východnej Európe, grant VEGA, 2008 – 2010 – hlavný riešiteľ VEGA č. 1/0668/08

3. The role of outward FDI from Visegrad countries in strengthening regional integration – Visegrad Fund, 20910320, člen riešiteľského kolektívu, koordinátor pre SR, 2009 – 2010

Matthias C. Suthe, M.B.A.

1. Program Lifelong Learning, Jean Monnet Module. Jean Monnet Project - European Module file Nr. 06/0030. European Commission, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2006-2011, title holder

Mgr. Miroslava Grešková, PhD.

1. Project Information Studies in Web 2.0 and New Technology Context (KEGA 3/7275/09, Project Manager: Doc. Jaroslav Šušol, PhD.), spoluriešiteľ

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.