Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Veda a výskum

Projekty v roku 2012

1. Vedecko-výskumné granty


Učitelia VŠM viedli granty resp. participovali na príprave vedeckovýskumných  grantoch  a ich návrhoch . Z grantových projektov riešených  a podaných v  roku 2012 možno spomenúť nasledovné:

Grantové projekty riešené na VŠM:

Názov grantového projektu a jeho číslo: Zavedenie duálneho študijného programu 1. stupňa Manažment informačných systémov, Operačný program vzdelávanie, ITMS kód  26110230017
Doba riešenia: 2009 – 2013
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Výška grantu: 1 milión €
Meno hlavného riešiteľa: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: 22 riešiteľov z radov pracovníkov VŠM 
 
Názov grantového projektu a jeho číslo: Manažment ľudských zdrojov v zahraničných
podnikoch v SR – vybrané problémy a spillovers v slovenských podnikoch Projekt VEGA
1/0016/09 
Doba riešenia : 2009-2011
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Meno hlavného riešiteľa: Doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc., mim. prof
Ďalší riešitelia z VŠM: Soňa Ferenčíková (zástupca), Menbere Workie, Jozef Šimúth, Andrej
Piovarči, Alena Bušíková, Denisa Hackett, Alena Vicenová
Grantový projekt bol úspešne ukončený v roku 2011, správa podaná v januári 2012  Page 24 of 59
 
Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0461/12 Manažérske kompetencie v zahraničných a domácich firmách v SR ako zdroj zvyšovania ich konkurenčnej výhody v ére globalizujúcej sa ekonomiky 
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Meno hlavného riešiteľa: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Participujúce inštitúcie: OF EU Bratislava
Meno riešiteľa za VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Alena Vícenová, Denisa Hackett
Doba riešenia: 2012 -2014
 
Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0893/12 Znalosti v podmienkach exportných cien s aplikáciou na dopravu a logistiku 
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM/ VEGA MŠVVaŠ
Meno hlavného riešiteľa: doc. Dr. Ing. Heda Hansenová
Participujúce inštitúcie: KMO EU v Bratislave, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Oddelenie komodality a nákladnej logistiky, Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (CECGA)
Meno riešiteľa za VŠM: doc. Dr. Ing. Heda Hansenová 
Ďalší riešitelia z VŠM: Zástupca: Andrej Piovarči, riešitelia: Jozef Kelemen, Alena Vicenová, Anton Keleši, Marek Minárik, Lucia Furdová, Martin Devečka
Doba riešenia: 2012 -2014
 
Názov výskumnej úlohy: Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers (5C),
Inštitúcia, kde je úloha riešená: 38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta
Meno hlavného riešiteľa: Emma Perry, Michael Dickmann, Cranfield School of  Management, UK, Wolfgang Mayrhofer, Wirtschaftsuniversitaet Wien, Rakúsko
Participujúce inštitúcie: 38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta
Meno riešiteľa za VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Denisa Hackett
Doba riešenia: 2011 – 2014
 
Názov grantového projektu a jeho číslo: Program celoživotního učení (LLP) (2011/C 233/06) - Leonardo da Vinci - Přenos inovací, 2012 - 2014
Výzva: Výzva k předkládání návrhů 2012 – EAC/27/11
Inštitúcia, kde je podaný: B.I.B.S., a.s. , vysoká škola Brno
Meno hlavného riešiteľa:  Ing. Alena Hanzelková, PhD, MBA
Participujúce inštitúcie: Jonchoping International Business School, Švédsko, Mendelova
Univerzita Brno, University of Jyväskyla,Fínsko, Asociace malých a středních firem CR,
Asociace POPAI centra Europe
Meno riešiteľa za VŠM: Mgr. Jozef Šimúth, PhD.
Doba riešenia: 2012 – 2014
 

Grantové projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou pracovníkov VŠM:


Názov grantového projektu a jeho číslo: Predvídanie potrieb slovenského trhu práce v
strednodobom horizonte do roku 2025, APVV- 0541-10
Doba riešenia: 2011 – 2014
Riešiteľská organizácia: Ekonomický ústav SAV
Vedúci projektu: doc. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.
 
Názov grantového projektu a jeho číslo : projekt ESF, operačný program Zamestnanosť a
sociálna inklúzia, NFP 27130130022, NFP 27110130006
Inštitúcia, kde je riešený : TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Meno hlavného riešiteľa :  Ing. Géza Mihály, PhD. Participujúce inštitúcie - VŠM
Meno riešiteľa za VŠM – prof. Ing. Milan Terek, PhD.

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.