Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Veda a výskum

Projekty v roku 2013


1. Vedecko-výskumné granty


Učitelia VŠM viedli granty resp. participovali na príprave vedeckovýskumných  grantoch  a ich návrhoch . Z grantových projektov riešených  a podaných v  roku 2013 možno spomenúť nasledovné:

 

Grantové projekty riešené na VŠM:

Názov grantového projektu a jeho číslo: Zavedenie duálneho študijného programu 1. stupňa Manažment informačných systémov, Operačný program vzdelávanie, ITMS kód 26110230017
Doba riešenia: 2009 – 2013
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Výška grantu: 1 milión €
Meno hlavného riešiteľa: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: 22 riešiteľov z radov pracovníkov VŠM

Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0461/12 Manažérske kompetencie v zahraničných a domácich firmách v SR ako zdroj zvyšovania ich konkurenčnej výhody v ére globalizujúcej sa ekonomiky
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Meno hlavného riešiteľa: prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Participujúce inštitúcie: OF EU Bratislava
Meno riešiteľa za VŠM: prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Alena Vícenová, Denisa Hackett
Doba riešenia: 2012 -2014

Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0893/12 Znalosti v podmienkach exportných cien s aplikáciou na dopravu a logistiku
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Meno hlavného riešiteľa: doc.Dr.Ing.Heda Hansenová
Participujúce inštitúcie: KMO EU v Bratislave, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Oddelenie komodality a nákladnej logistiky,Zväz logistiky a zasielateĺstva SR, Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (CECGA)
Meno riešiteľa za VŠM: doc.Dr.Ing.Heda Hansenová
Ďalší riešitelia z VŠM: Zástupca: Andrej Piovarči, riešitelia: Jozef Kelemen, Alena Vicenová, Anton Keleši, Marek Minárik, Lucia Furdová, Martin Devečka
Doba riešenia: 2012 -2014

Názov výskumnej úlohy: Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers (5C),
Inštitúcia, kde je úloha riešená: 38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta
Meno hlavného riešiteľa: Emma Perry, Michael Dickmann, Cranfield School of Management, UK, Wolfgang Mayrhofer, Wirtschaftsuniversitaet Wien, Rakúsko
Participujúce inštitúcie: 38 vysokých škôl a univerzít z Európy, USA, Kanady, Latinskej Ameriky, Ázie, Austrálie a Afriky
Meno riešiteľa za SR a VŠM: prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Denisa Hackett
Doba riešenia: 2011 – 2015

Názov grantového projektu a jeho číslo: Program celoživotního učení (LLP) (2011/C 233/06) - Leonardo da Vinci - Přenos inovací, 2012 – 2014, Výzva k předkládání návrhů 2012 – EAC/27/11
Inštitúcia, kde je podaný: B.I.B.S., a.s. , vysoká škola Brno
Meno hlavného riešiteľa: Ing. Alena Hanzelková, PhD, MBA
Participujúce inštitúcie: Jonchoping International Business School, Švédsko, Mendelova Univerzita Brno, University of Jyväskyla,Fínsko, Asociace malých a středních firem CR, Asociace POPAI centra Europe, VŠM
Meno riešiteľa za VŠM: Mgr. Jozef Šimúth, PhD.
Doba riešenia: 2012 – 2014

Názov grantu a jeho číslo:Transfer of know-how for small and mid-size businesses
Inštitúcia, kde je podaný : International Visegrad Fund (IVF), USAID
Meno hlavného riešiteľa: Aart Jan Riekhoff, Center for Social and Economic Research, Warsaw, Poland
Participujúce inštitúcie:ICEG EC Hungary , Economics Institute Czech Republic, VŠM
Meno riešiteľa za VŠM: Mgr. Jozef Šimúth, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Andrej Piovarči, Erik Kubička
Doba riešenia: 2013- 2014
http://www.case-research.eu/en/index

Názov grantu a jeho číslo: Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organizations and Universities (EMCOSU) Contract Contract No. 526713-LLP-1-2012-1-SI-ERASMUS-ECUE
Inštitúcia, kde je riešený: University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences
Meno hlavného riešiteľa: Dr. Samo Pavlin, University of Ljubljana
Participujúce inštitúcie: VŠM , University of Groningen, Netherland, University of Deusto, Spain, Chamber of Commerce Poland, Hungary, Bulgaria, Slovenia, Spain
Meno riešiteľa za VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Mgr. Jozef Šimúth, PhD., Mgr. Alena Bušíková, PhD.
Doba riešenia: 2012 – 2015

Názov grantu a jeho číslo: Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja metodológií adaptívneho e-learningu OPVaV-2013/1.1/02-SORO
Doba riešenia: 2013-2014
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Meno hlavného riešiteľa: Ing. Ján Rebro, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: učitelia VŠM


Grantové projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou pracovníkov VŠM:

Názov grantového projektu a jeho číslo: Predvídanie potrieb slovenského trhu práce v strednodobom horizonte do roku 2025, APVV- 0541-10
Doba riešenia: 2011 – 2014
Riešiteľská organizácia: Ekonomický ústav SAV
Vedúci projektu: doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.

Názov grantového projektu a jeho číslo – projekt ESF, operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, NFP 27130130022, NFP 27110130006
Inštitúcia, kde je riešený – TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Meno hlavného riešiteľa – Ing. Géza Mihály, PhD.
Participujúce inštitúcie - VŠM
Meno riešiteľa za VŠM – prof. Ing. Milan Terek, PhD.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.