Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Veda a výskum

Granty a výskumné úlohy riešené na VŠM v roku 2015 - 2016

Domáce výskumné projekty

V uplynulom období boli na VŠM riešené a ukončené dva domáce projekty VEGA (ved. Doc. Dr. Ing. Hansenová a Prof. Ing. Ferenčíková, PhD.)   ktoré boli zavŕšené záverečnými správami podanými v januári 2015. Ide o nasledovné projekty:

Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0461/12 Manažérske kompetencie v zahraničných a domácich firmách v SR ako zdroj zvyšovania ich konkurenčnej výhody v ére globalizujúcej sa ekonomiky

Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Meno hlavného riešiteľa: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Participujúce inštitúcie: OF EU Bratislava
Meno riešiteľa za VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Alena Vícenová, Denisa Hackett
Doba riešenia: 2012 -2014, správa podaná v januári 2015

Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0893/12 Znalosti v podmienkach exportných cien s aplikáciou na dopravu a logistiku
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Meno hlavného riešiteľa: doc.Dr.Ing.Heda Hansenová
Participujúce inštitúcie: KMO EU v Bratislave, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Oddelenie komodality a nákladnej logistiky,Zväz logistiky a zasielateĺstva SR, Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (CECGA)
Meno riešiteľa za VŠM: doc.Dr.Ing.Heda Hansenová
Ďalší riešitelia z VŠM: Zástupca: Andrej Piovarči, riešitelia: Jozef Kelemen, Alena Vicenová, Anton Keleši, Marek Minárik, Lucia Furdová, Martin Devečka
Doba riešenia: 2012 -2014, správa podaná v januári 2015

V roku 2015 sa začal na VŠM riešiť nový projekt VEGA:

Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0647/15 Konkurenčné stratégie slovenských firiem na zahraničných trhoch: teórie, analýzy a spôsoby, ako zvýšiť ich konkurencieschopnosť

Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Meno hlavného riešiteľa: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Andrej Piovarči, Denisa Hackett, Martin Miller, Erik Kubička, Zuzana Melicheríková, Heda Hansenová, Mária Tajtáková, Jana Hrdličková
Doba riešenia: 2015 -2017

Medzinárodné výskumné projekty

Z medzinárodných projektov sa učitelia VŠM v roku 2015 zapojili do troch projektov, z toho dva boli ukončené v roku 2015 a jeden pokračuje v roku 2016:

Názov výskumnej úlohy: Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers (5C),
Inštitúcia, kde je úloha riešená: 38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta
Meno hlavného riešiteľa: Emma Perry, Michael Dickmann, Cranfield School of Management, UK, Wolfgang Mayrhofer, Wirtschaftsuniversitaet Wien, Rakúsko
Participujúce inštitúcie: 38 vysokých škôl a univerzít z Európy, USA, Kanady, Latinskej Ameriky, Ázie, Austrálie a Afriky
Meno riešiteľa za SR a VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Denisa Hackett
Doba riešenia: 2011 – 2016

Názov grantu a jeho číslo: Outward FDI Policies in Visegrad Countries, N.11430010

Inštitúcia, kde je podaný : International Visegrad Fund (IVF)
Meno hlavného riešiteľa: Marta Goetz,  Institute for Western Affairs,  Poznan, Poland
Participujúce inštitúcie: CERS, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary , EUROPEUM Institue for European Policy, Prague,  Czech Republic
Meno riešiteľa za VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Doba riešenia: 2015

Názov grantu a jeho číslo: Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organizations and Universities (EMCOSU) Contract Contract No. 526713-LLP-1-2012-1-SI-ERASMUS-ECUE

Inštitúcia, kde je riešený: University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences
Meno hlavného riešiteľa: Dr. Samo Pavlin, University of Ljubljana
Participujúce inštitúcie: VŠM , University of Groningen, Netherland, University of Deusto, Spain, Chamber of Commerce Poland, Hungary, Bulgaria, Slovenia, Spain
Meno riešiteľa za VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Jozef Šimúth,  Alena Bušíková
Doba riešenia: 2012 – 2015

Grantové projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou pracovníkov VŠM:

Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0990/15 Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek noriem pre systémy manažérstva kvality ISO 9001:2015 a systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001.2015

Inštitúcia, kde je riešený: MTF STU, spoluriešiteľ VŠM
Meno hlavného riešiteľa: doc. Ing. Miroslav Rusko, PhD. zástupca riešiteľa: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: prof. Ing Edita Hekelová, PhD.
Doba riešenia: 2015 -2017

Vedecko-výskumné projekty učiteľov VŠM pre rok 2016 a ďalšie aktivity

Granty:

Učitelia VŠM (Ferenčíková, Hvorecký, Kubička, Piovarči) v roku 2015 podali celkovo 4 projekty v rámci grantovej schémy „Visegrad Fund“.  Projekty v oponentskom konaní podané v roku 2015 so začiatkom v roku 2016 sú nasledovné:

Téma: Tertiary Education and Research Institute

Koordinátor: Dr. Aleš Vlk, Brno
Spolupracujúce inštitúcie:
Fakulta stredoeurópských študií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SK
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze, CZ
Vysoká škola manažmentu, SK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PL
Budapesti Corvinus Egyetem, HU
Közép-Européai Egyetem, Budapest HU

Spoluriešiteľ za VŠM: Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Téma: De-internationalisation of firms from Visegrad countries: symptoms, motives and consequences for competitiveness

Koordinátor: Piotr Trapczynski, Poznań University of Economics and Business, PL
Spolupracujúce inštitúcie:
Vysoká škola manažmentu, SK
Corvinus University, Budapest, HU
Soukromá vysoká škola ekonomická, Znojmo, CZ
Swinburne University of Technology, Australia
Spoluriešitelia za VŠM:  Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD., Ing. Andrej Piovarči, PhD., PhDr. Erik Kubička, PhD.
 

Konferencie a workshopy:

Management Challenges in 21st Century: Digitalization of Society, Economy and Market: Current Issues and Challenges - Digitalizácia spoločnosti, ekonomiky a trhu: aktuálne problémy a výzvy, 12.apríl 2016

Workshop on Knowledge Management, október 2016

Tuesday Research Series – pravidelné prednášky a stretnutia každý prýv utorok v mesiaci

 

Vypracovala: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková,
prorektorka pre vedu a výskum,
30.4.2016

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.