Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Veda a výskum

Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2016

 

Aktivity učiteľov a doktorandov VŠM v oblasti vedecko-výskumnej činnosti pozostávajú najmä z nasledovných oblastí: organizácia konferencií a workshopov, práca na grantových projektoch, publikovanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti.

Medzinárodné konferencie a workshopy

Dňa 19. mája 2016 sa na Vysokej škole manažmentu v Bratislave uskutočnil 8. ročník série medzinárodných konferencií „Manažment v 21. storočí: problémy a východiská“ s tematickým zameraním Digitalizácia spoločnosti, ekonomiky a trhu: základné východiská a problémy  - Digitalization of the Society, Economy and Market: Current Issues and Challenges -  pod vedením predsedkyne vedeckého výboru prof. Ing. Edity Hekelovej, PhD. a predsedkyne organizačného výboru doc. Ing. Márie Tajtákovej, PhD. Hlavným cieľom konferencie bolo upriamiť akademickú diskusiu na východiská ako aj rôzne problémové  oblasti digitalizácie a jej dôsledkov na súčasnú spoločnosť, ako aj na príležitosti, ktoré prináša pre podnikanie. Dôležitou súčasťou konferencie boli aj vystúpenia účastníkov z praxe (bankový sektor, start-ups), ktoré poukázali na súčasnú etapu digitalizácie a miesto firiem a absolventov univerzít v nej.

Celkovo bolo na konferenciu zo všetkých zaslaných príspevkoch po ich posúdení oponentami prijatých 31 príspevkov od 39 účastníkov z 13 univerzít, inštitúcií a firiem, a to z domáceho prostredia i zo zahraničia. Na konferencii odzneli práce zo 4 krajín (Fínsko, Lotyšsko, Česká a Slovenská republika). Z celkového počtu akceptovaných 31 príspevkov bolo 29 príspevkov prednesených na konferencii v dvoch sekciách:

- Digitalization and innovation in Economy with the Emphasis on Financial and IT Sector

- Management and Education in the Age of Digitalization

Príspevky z konferencie boli publikované v zborníku, ich kvalita ako aj  diskusia na konferencii poukázali na rastúcu kvalitu výskumu a výskumnej orientácie VŠM, ako aj rastúci záujem študentov o danú problematiku.

V dňoch 20. a 21. októbra 2016 sa uskutočnil 12. ročník vedeckého podujatia International Workshop on Knowledge Management IWKM 2016, už tradične pod patronátom prof. Ing. Jozefa Hvoreckého, PhD.  Oproti predchádzajúcim ročníkom bol obohatený o dva paralelne bežiace poldňované semináre na témy Big Data a Knowledge Management as Education Tool. Cieľom bolo priblížiť tieto významné smery výskumu v oblasti Znalostného manažmentu učiteľom a študentom VŠM ako aj ostatným účastníkom workshopu.  Na podujatí sa celkovo zúčastnilo viac ako 50 učiteľov, výskumných poracovníkov a študentov. Tí predniesli 18 príspevkov, ktoré boli publikované formou elektronického zborníka s ISBN.

Obe uvedené podujatia predstavujú už tradičný príspevok vedecko-akademickej komunity VŠM k diskusii o najpálčivejších problémoch ekonomického a podnikateľského prostredia v SR, ale i v zahraničí. Jedno podujatie už má 12-ročnú históriu, ďalšie 8-ročnú históriu, čo je potrebné vzhľadom na dĺžku existencie VŠM hodnotiť veľmi pozitívne.

Granty a výskumné úlohy riešené na VŠM v roku 2016

V roku 2016 sa učitelia VŠM podielali na nasledovných projektoch:

Domáce výskumné projekty

Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0647/15 Konkurenčné stratégie slovenských firiem na zahraničných trhoch: teórie, analýzy a spôsoby, ako zvýšiť ich konkurencieschopnosť

Inštitúcia, kde je riešený: VŠM

Meno hlavného riešiteľa: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.

Ďalší riešitelia z VŠM: Andrej Piovarči, Denisa Hackett, Martin Miller, Erik Kubička, Zuzana Melicheríková, Heda Hansenová, Mária Tajtáková, Jana Hrdličková

Doba riešenia: 2015 -2017

Medzinárodné výskumné projekty

Názov výskumnej úlohy: Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers (5C),

Inštitúcia, kde je úloha riešená: 38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta

Meno hlavného riešiteľa: Emma Perry, Michael Dickmann, Cranfield School of Management, UK, Wolfgang Mayrhofer, Wirtschaftsuniversitaet Wien, Rakúsko

Participujúce inštitúcie: 38 vysokých škôl a univerzít z Európy, USA, Kanady, Latinskej Ameriky, Ázie, Austrálie a Afriky

Meno riešiteľa za SR a VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.

Ďalší riešitelia z VŠM: Denisa Hackett

Doba riešenia: 2011 – 2017

Grantové projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou pracovníkov VŠM

Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0990/15 Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek noriem pre systémy manažérstva kvality ISO 9001:2015 a systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001.2015

Inštitúcia, kde je riešený: MTF STU, spoluriešiteľ VŠM

Meno hlavného riešiteľa: doc. Ing. Miroslav Rusko, PhD. zástupca riešiteľa: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.

Ďalší riešitelia z VŠM: prof. Ing Edita Hekelová, PhD.

Doba riešenia: 2015 -2017

Medzinárodné grantové projekty podané v roku 2016 – Visegrad Fund

Téma: De-internationalisation of firms from Visegrad countries: symptoms, motives and consequences for competitiveness

Koordinátor: Piotr Trapczynski, Poznań University of Economics and Business, PL

Spolupracujúce inštitúcie:

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, SK

Corvinus University, Budapest, HU

Soukromá vysoká škola ekonomická, Znojmo, CZ

Swinburne University of Technology, Australia

Spoluriešitelia za VŠM:  Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD., Ing. Andrej Piovarči, PhD., PhDr. Erik Kubička, PhD., Ing. Zuzana Melicheríková, PhD.
 

Téma: Visegrad Industrial and Service Core: Current Development and Future Prospects

 

Koordinátor: Mariusz-Jan Radlo, Warsaw School of Economics, Collegium of World Economy, PL

Spolupracujúce inštitúcie:

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, SK

Hungarian Academy of Sciences, HU

Spoluriešitelia za VŠM:  Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.

Vedecké workshopy v roku 2016: Tuesday Research Series

Od októbra 2015 sa začali na pôde VŠM organizovať pravidelné mesačné vedecko-výskumné prednášky pre vedeckú komunitu VŠM: učiteľov, PhD. študentov, študentov, a externých záujemcov. Ich cieľom je oboznámiť širšiu komunitu s najnovším výskumom učiteľov a PhD. študentov a  podnietiť výmenu myšlienok, networking a benchmarking v danej oblasti. V roku 2016 sa uskutočnilo vždy v prvý utorok v mesiaci deväť prednášok učiteľov a doktorandov VŠM na témy ich výskumného záujmu. V roku 2016 takto prezentovali svoj výskum nasledovní učitelia a doktorandi:

5.1.2016  Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.

International joint ventures in Slovakia: from transformation to
market economy

2.2.2016 PhDr. Erik Kubička, PhD., MBA

Vplyv organizačnej kultúry na konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v znalostnej spoločnosti

1.3.2016 Prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.

Some reflections on the use of ICT

5.4.2016 Branislav Bernadič, PhD. MBA

Disclosure of Intellectual Capital in Corporate Financial reporting,

3.5.2016 Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Znalostní pracovníci v akademickom prostredí

7.6. 2016 Ing. Marek Minárik, PhD.

Vplyv substitúcie exportných nákladov výmeny na priadnú hodnotu

 

4.10.2016 Mgr. Valéria Medárová, PhD., MBA
Skúsenosti s online vzdelávaním v slovenských podnikoch

 

15.11. 2016 Mgr. Jozef Šimúth, PhD.
Úloha e-learningu v rozvoji talentov v malých a stredných podnikoch

 

6.12.2016 Mgr. Mária Bohumelová, PhD. MBA

Význam digitalizácie výtvarného umenia pre intelektuálny rozmer znalostnej

Publikačná činnosť

Pri analýze publikačnej činnosti za rok 2016 je potrebné podčiarknúť nasledovné fakty:

 

  • Podľa štatistiky publikácií sú v roku 2016 najkvalitnejšími výstupmi Vedecké monografie v zahraničných vydavateľstvách (1 - Bernadič), Kapitoly v monografiách v zahraničných vydavateľstvách (3 – všetky Ferenčíková) Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1 – Melicheríková/Piovarči)  a Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (13 – rôzni autori).
  • Najdôležitejšie výstupy v roku 2016 pochádzajú od autorov (podľa abecedy): Bernadič, Dávideková, Ferenčíková, Hvorecký, Tajtáková, Workie.

 

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V ROKU 2016

Vysoká škola manažmentu

Prehľad podľa autorov a kategórií

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA1

BERNADIČ, BRANISLAV

Intellectual Capital Disclosure in Corporate Annual Reports / Bernadič, Branislav (aut.) [100%] ; Šestáková, Monika (rev.), Hvorecký, Jozef (rev.). - Prvé vydanie. - Saarbrucken : Lambert Academic Publishing, 2016. - 152 s. - ISBN 9783659847851

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD1

BLAHÚTOVÁ, SLAVOMÍRA

Kultúrna inteligencia ako konkurenčná výhoda v globálnom prostredí / Blahútová, Slavomíra (aut.) [50%] ; Sedliačiková, Mariana (aut.) [50%].

In: Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschopnosti Slovenska v

globálnom prostredí [Proceedings]. - Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2016. – ISBN 978-80-557-1125--6. - S. 66-75.

 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

BDE1

BRUNET-THORNTON, RICHARD

Organisational Culture and Knowledge sharing in the Czech Settings : A Survey-based Pragmatic Review / Brunet-Thornton, Richard (aut.) [25%] ; Bureš, Vladimír (aut.) [25%], Otčenášková, Tereza (aut.) [25%], Rácz, Fridrich (aut.) [25%].

In: Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics. - Pensylvannia (US): IBIMA Publishing, 2016. - ISSN 2169-0367. - Vol. 2016, 9 p.

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach

ADM1

DÁVIDEKOVÁ, MONIKA

Software Application Logging : Aspects to Consider by Implementing Knowledge

Management / Dávideková, Monika (aut.) [50%] ; Greguš, Michal (aut.) [50%].

In: 2nd International Conference on Open and Big Data [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Vienna: IEEE Xplore, 2016. - P. 102-107.

 

ADM2

DÁVIDEKOVÁ, MONIKA

Applications of Complete Complementary Codes and Propositions for Future Research Areas of These Codes / Dávideková, Monika (aut.) [25%] ; Greguš, Michal (aut.) [25%], Farkaš, Peter (aut.) [25%], Rákus, Martin (aut.) [25%].

In: Procedia Computer Science. - Amsterdam: Elsevier, 2016. - ISSN 1877-0509. - Vol. 83, p. 592-599.

 

ADM3

DÁVIDEKOVÁ, MONIKA

Correlation Properties of QOCCC Based on 1D-CCC with Parameters (N, N, 2N) and (N, N, N) / Dávideková, Monika (aut.) [50%] ; Greguš, Michal (aut.) [50%].

In: 13th International Conference, MobiWIS 2016 [Proceedings]. - Vienna: Springer

International Publishing, 2016. - ISBN 978-3-319-44214-3. - P. 232 - 245.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD1

DÁVIDEKOVÁ, MONIKA

Digitalization of Society : Smartphone - a Threat? / Dávideková, Monika (aut.) [100%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - P. 314 - 320.

 

AFD2

DÁVIDEKOVÁ, MONIKA

Use of ICTs and Notification of Customers in the Financial Sector in Slovakia / Dávideková, Monika (aut.) [50%] ; Hrdličková, Jana (aut.) [50%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - P. 151 - 159.

 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD1

DÉKÁNY, ADAM

Metódy výučby jazykov prostredníctvom informačných technológií a ich využitie v praxi / Dékány, Adam (aut.) [100%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 293-304.

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC1

DÉKÁNY, ADAM

The Game of Business Fraud : Analysing Incentives That Lead to Dishonesty in Business / Dékány, Adam (aut.) [100%].

In: European scientific conference of doctoral students PEFnet 2016 [Proceedings]. - Brno: Mendel University in Brno, 2016. - Bez str., 9 s.

 

AFC2

DÉKÁNY, ADAM

Modern Language Training Methods and their Application in Czech and Slovak Businesses : A Literature Review / Dékány, Adam (aut.) [100%].

In: CBU International Conference 2016 [Proceedings]. - Praha: Central Bohemia University, 2016. - ISSN 1805-997X. - Vol. 4, (2016).

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC1

FERENČÍKOVÁ, SOŇA

The International New Ventures : Applicability of the Theory on the Slovak Innovative

Start-Ups / Ferenčíková, Soňa (aut.) [100%]. - ISBN 9783319470757

In: Internet of Things, IoT Infrastructures. - Springer International Publishing, 2016. – ISBN 978-3-319-47075-7.

 

ABC2

FERENČÍKOVÁ, SOŇA

Mission Impossible : How to Create Value in Time of Crises / Ferenčíková, Soňa (aut.) [100%]. - ISBN 9783319308029

In: Value Creation in International Business, Volume 1: An MNC Perspective. - Springer, 2016. - ISBN 978-3-319-30802-9.

 

ABC3

FERENČÍKOVÁ, SOŇA

Motivation and Performance of International Joint Ventures in Slovakia / Ferenčíková, Soňa (aut.) [51%] ; Hlušková, Tatiana (aut.) [49%]. - ISBN 9783319308029

In: Value Creation in International Business, Volume 1: An MNC Perspective. - Springer, 2016. - ISBN 978-3-319-30802-9.

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC1

FERENČÍKOVÁ, SOŇA

Selected firm-level internationalization theories and the implications on Central and Eastern European SMEs / Ferenčíková, Soňa (aut.) [100%].

In: 42nd Annual Conference of the European International Business Academy [Proceedings]. - Vienna: Vienna University of Economics and Business, 2016.

 

AFC2

FERENČÍKOVÁ, SOŇA

Internationalization of Firms from Central and Eastern Europe : Opportunities and Challenges / Ferenčíková, Soňa (aut.) [17%] ; Marinov, Marin Alexandrov (aut.) [17%], Marinova, Svetla (aut.) [17%], Vissak, Tiia (aut.) [17%], Trapczynski, Piotr (aut.) [16%], Jaklic, Andreja (aut.) [16%].

In: 42nd Annual Conference of the European International Business Academy [Proceedings]. - Vienna: Vienna University of Economics and Business, 2016.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD1

FERENČÍKOVÁ, SOŇA

Digitalization and innovation : the avenue for the internationalization of the Slovak start-ups? / Ferenčíková, Soňa (aut.) [50%] ; Ferenčíková ml., Soňa (aut.) [50%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 80-88.

 

 

 

AFD2

FERENČÍKOVÁ, SOŇA

Changing role of knowledge in internationalization (analysis of Uppsala model) /

Ferenčíková, Soňa (aut.) [50%] ; Ferenčíková ml., Soňa (aut.) [50%].

In: 11th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 5-10.

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE1

FERENČÍKOVÁ, SOŇA

Evaluating the Ethical Position in Eight Central and Eastern European Countries and Finland / Ferenčíková, Soňa (aut.) [11%] ; Poór, József (aut.) [12%], Vanhala, Sinikka (aut.) [11%], Kříž, Erich (aut.) [11%], Kollár, Péter (aut.) [11%], Alas, Ruth (aut.) [11%], Slavic, Agnes (aut.) [11%], Legnerová, Kateřina (aut.) [11%], Fecske, Gábor (aut.) [11%].

In: Journal of Eastern European and Central Asian Research. - Minneapolis: IEECA Institute, 2016. - ISSN 2328-8272. - Vol. 3, No. 2, (2016), p. 1-11.

 

AFK Postery zo zahraničných konferencií

AFK1

FERENČÍKOVÁ, SOŇA

Views on Career Success Across the Globe : First Steps Towards a World Map of Career Success / Ferenčíková, Soňa (aut.) ; Mayrhofer, Wolfgang (aut.), Apospori, Eleni (aut.), Dickmann, Michael (aut.), Dries, Nicky (aut.).

In: 76th Annual Meeting of the Academy of Management [Proceedings]. - Anaheim: Academy of Management, 2016.

 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD1

FILKASZOVÁ, LENKA

Evaluation of Seminar 2 “Knowledge Management as an Education Tool” / Filkaszová, Lenka (aut.) [50%] ; Hvorecký, Jozef (aut.) [50%].

In: 11th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 119-121.

 

AFD2

FILKASZOVÁ, LENKA

The Evolution of Communities of Practice / Filkaszová, Lenka (aut.) [100%].

In: 11th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 11-18.

 

AFD3

HRDLIČKOVÁ, JANA

Measuring performance of knowledge management in companies / Hrdličková, Jana (aut.) [100%].

In: 11th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 19-28.

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC1

HVORECKÝ, JOZEF

Collaboration Tools for Virtual Teams in Terms of the SECI Model / Hvorecký, Jozef (aut.) [50%] ; Dávideková, Monika (aut.) [50%].

In: 19th International Conference on Interactive Collaborative Learning [Proceedings]. - Belfast: Springer, 2016. - Pp. 283 - 297.

 

AFC2

HVORECKÝ, JOZEF

Knowledge of University Knowledge Workers / Hvorecký, Jozef (aut.) [100%].

In: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and

Telecommunications Engineering [Proceedings]. - Toronto: Springer International Publishing, 2016. - ISSN 1867-8211. - Vol. 166, (2016), pp. 783 - 789.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD1

HVORECKÝ, JOZEF

Knowledge Management as an Education Tool / Hvorecký, Jozef (aut.) [100%].

In: 11th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 111-118.

 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFB1

HVORECKÝ, JOZEF

Vyučovanie informatických predmetov on-site a on-line formou / Hvorecký, Jozef (aut.) [100%].

In: Didinfo 2016 [Proceedings]. - Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2016. – ISBN 978-80-557-1082-2. - S. 7-11.

 

 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF1

JAMBOR, JAROSLAV

Znižovanie emisií skleníkových plynov podporou elektromobility / Jambor, Jaroslav (aut.) [50%] ; Kuba, Peter (aut.) [50%].

In: AI magazine: Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike. - Žilina: LEADER press, s.r.o., 2016. - ISSN 1337-7612. - Roč. 9, č. 6, (2016), s. 16-18.

 

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC1

JANOŠCOVÁ, RENATA

Computer aided of knowledge discovery in databases / Janošcová, Renata (aut.) [100%].

In: International Conference on Management - Trends of Management in the Contemporary Society. - Brno: Mendel University, 2016. - ISBN 978-80-7509-451-3. - S. 82-86.

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

AFH1

JANOŠCOVÁ, RENATA

Metódy správy IT pre účinné využívanie informačných technológií v organizáciách /

Janošcová, Renata (aut.) [50%] ; Buček, Peter (aut.) [50%].

In: Medzinárodné vedecké dni 2016, Hodnotový reťazec v agropotravinárstve: Výzvy pre manažment prírodných zdrojov a spoločnosť. - Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. - ISBN 978-80-552-1502-0. - S. 34.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD1

JANOŠCOVÁ, RENATA

Manažérstvo kvality a data mining / Janošcová, Renata (aut.) [100%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 273 - 284.

 

AFD2

JANOŠCOVÁ, RENATA

Mining Big Data in WEKA / Janošcová, Renata (aut.) [100%].

In: 11th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 29-39.

 

AFL Postery z domácich konferencií

AFL1

JANOŠCOVÁ, RENATA

Prognózovanie pomocou neurónových sietí v systéme WEKA / Janošcová, Renata (aut.) [100%].

In: 11th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - Bez str., 10 s.

 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD1

KROČITÝ, PETER

Some association description methods in the information flows about academic ethics control / Kročitý, Peter (aut.) [50%] ; Terek, Milan (aut.) [50%].

In: Statistical methods in socio-economic research, theory and applications [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Bratislava: FHI EU, 2016. - ISBN 978-80-8106-071-7. - S. 134-145.

 

 

AFD2

LIPOVSKÁ, ALENA

The Use of Technology in HR and Payroll / Lipovská, Alena (aut.) [100%].

In: 11th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 40-42.

 

 

 

 

AFD3

MARTIŠKOVÁ, MARIANA

Enhancing Tacit Knowledge via Interactive Assignments in Class / Martišková, Mariana (aut.) [100%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 188 - 196.

 

 

AFD4

MAŤOVČÍKOVÁ, DANIELA

Vplyv internetového bankovníctva na zákazníka a samotnú banku / Maťovčíková, Daniela (aut.) [100%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 142 - 150.

 

 

AFD5

MEDÁROVÁ, VALÉRIA

Vzdelávanie s využitím internetu v slovenských podnikoch : Čiastkové výsledky dizertačnej

práce / Medárová, Valéria (aut.) [100%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 251-261.

 

AFD6

MELICHERÍKOVÁ, ZUZANA

Inovácie v online vzdelávaní a ich súvislosť s konkurencie-schopnosťou malých a stredných podnikov / Melicheríková, Zuzana (aut.) [50%] ; Piovarči, Andrej (aut.) [50%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - P. 241 - 250.

Ohlasy:

2016 [4] Lipovská, Alena. The Use of Technology in HR and Payroll. In 11th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC1

MELICHERÍKOVÁ, ZUZANA

Experience with massive open online courses in Slovakia / Melicheríková, Zuzana (aut.) [50%] ; Piovarči, Andrej (aut.) [50%].

In: Journal of e-Learning and Knowledge Society. - Italian e-Learning Association, 2016. - ISSN 1826-6223. - Vol. 12, No. 1 (2016), p. 150-155.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD1

MILLER, MARTIN

To coach or not to coach : That is the question; or does coaching on KM platform increase performance? / Miller, Martin (aut.) [100%].

In: 11th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 53-61.

 

AFD2

MILLER, MARTIN

Spôsoby motivácie zamestnancov v digitálnom veku / Miller, Martin (aut.) [100%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 305 - 313.

 

 

AFD3

MORA, PETR

Nové trendy digitální ekonomiky ČR v globalizačním prostředí / Mora, Petr (aut.) [100%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 160 - 166.

 

 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI1

ONDREJOVÁ, ZUZANA

Recenzia publikácie: Silvia Rebrová: Ekoenergetika, biodiverzita a klimatické zmeny /

Ondrejová, Zuzana (aut.) [100%].

In: Management Challenges in the 21st Century, Digitalization of Society, Economy and Market: Current Issues and Challenges. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - Bez str. (2 p.), CD-ROM.

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC1

ONDREJOVÁ, ZUZANA

Cross - cultural Management : Indonesian Business Etiquette, Language and Culture / Ondrejová, Zuzana (aut.) [100%]. - ISBN 9789984470948

In: VI International, scientific and practical conference of young scientists and students [Proceedings]. - Riga: Baltic International Academy, 2016. - P. 40 - 47.

 

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC1

PIKNOVÁ, ALENA

Developing Relations with Customers : Presentation of Different Viewpoints / Piknová, Alena (aut.) [100%].

In: CBU International Conference 2016 [Proceedings]. - Praha: Central Bohemia University, 2016. - ISSN 1805-997X. - Vol. 4, (2016), p. 21 - 25.

 

 

AFC2

PIKNOVÁ, ALENA

Company Strategy / Piknová, Alena (aut.) [100%].

In: European scientific conference of doctoral students PEFnet 2016 [Proceedings]. - Brno: Mendel University in Brno, 2016. - Bez str., 6 s.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD1

PIKNOVÁ, ALENA

Motivation to the development of knowledge / Piknová, Alena (aut.) [100%].

In: 11th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 62-67.

 

AFD2

PIKNOVÁ, ALENA

Digitalizácia bankových produktov : Vybrané elektronické informačné systémy a ich riziká / Piknová, Alena (aut.) [50%] ; Dékány, Adam (aut.) [50%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 129-141.

 

AFD3

PIKNOVÁ, ALENA

Digitalizácia a inovácie bankových produktov / Piknová, Alena (aut.) [100%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 119-128.

 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD3

RÁBEKOVÁ, LENKA

Collaborative Education / Rábeková, Lenka (aut.) [100%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 197-208.

 

 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

BDE1

RÁCZ, FRIDRICH

Možnosti využití systémových archetypu v podnikové praxi / Rácz, Fridrich (aut.) [34%] ; Bureš, Vladimír (aut.) [33%], Řezníček, M. (aut.) [33%].

In: Hradecké ekonomické dny 2016. - Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. - ISSN 2464-6032. - Vol. 2016, s. 181-188.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD1

ROZENBERG, IGOR

Reverzná logistika v perspektive dlhodobo udržateľného rozvoja podniku / Rozenberg, Igor (aut.) [50%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 285 - 292.

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC1

SÁNCHEZ MELGAREJO, JOSE LUIS

Success in Online Language Teaching / Sánchez Melgarejo, Jose Luis (aut.) [100%].

In: INTED2016 [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Valencia: INTED, 2016. - ISBN

978-84-608-5617-7. - Pp. 3188-3192.

 

AFC2

SÁNCHEZ MELGAREJO, JOSE LUIS

Virtual Courses : Direction and Challenges / Sánchez Melgarejo, Jose Luis (aut.) [100%].

In: INTED2016 [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Valencia: INTED, 2016. - ISBN

978-84-608-5617-7. - Pp. 3184-3187.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD1

ŠESTÁKOVÁ, MONIKA

Digitalizácia v kontexte celkovej stratégie retailových bánk na Slovensku / Šestáková, Monika (aut.) [100%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 89 - 100.

 

AFD2

ŠESTÁKOVÁ, MONIKA

New Demands for Abilities and Skills of Knowledge Workers in the Financial Sector /

Šestáková, Monika (aut.) [100%].

In: 11th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 87-95.

 

 

AFD3

ŠIMÚTH, JOZEF

E-pedagogy as a Basis for e-learning / Šimúth, Jozef (aut.) [50%] ; Hvorecký, Jozef (aut.) [50%].

In: E-learning´16 [Proceedings]. - Bratislava: STU, 2016. - ISSN 2367-6698.

 

 

AFD4

ŠPIESZ, PETER

Obchodné oddelenie v období digitalizácie / Špiesz, Peter (aut.) [100%].

In: Management Challenges in the 21st Century, Digitalization of Society, Economy and Market: Current Issues and Challenges. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 262 - 272.

 

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB1

TAJTÁKOVÁ, MÁRIA

Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry / Tajtáková, Mária (aut.) [65%] ; Nová, Jana (aut.) [18%], Bedřich, Ladislav (aut.) [17%], Kelemen, Jozef (rev.), Bačuvčík, Radim (rev.). - Prvé vydanie. - Bratislava : Wolters Kluwer, s. r. o., 2016. - 196 s. – ISBN 9788081684074

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD1

TAJTÁKOVÁ, MÁRIA

Úvod do digitálnej spoločnosti, ekonomiky a kultúry / Tajtáková, Mária (aut.) [100%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 1 - 9.

 

AFD2

TAJTÁKOVÁ, MÁRIA

Collaborative Consumption and Disruptive Market Exchange Modes / Tajtáková, Mária (aut.) [100%].

In: 11th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 96-102.

 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI1

TAJTÁKOVÁ, MÁRIA

Recenzia publikácie: Radim Bačuvčík: Hudba v televizní reklamě (Struktura hudební složky reklam v českých televizích) / Tajtáková, Mária (aut.) [100%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 347 - 348.

 

EDI2

TAJTÁKOVÁ, MÁRIA

Recenzia publikácie: Jozef Hvorecký: Testament vedca (Kolaps školstva a cesta k oživeniu) / Tajtáková, Mária (aut.) [100%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 345 - 346.

 

EDI3

TAJTÁKOVÁ, MÁRIA

Recenzia publikácie: Andrea Zacharová: Ekonomické a právne aspekty neziskových

organizácií / Tajtáková, Mária (aut.) [100%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 343 - 344.

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC1

TEREK, MILAN

Analysis of the association between two ordinal variables in statistical study of information flows about academic ethics / Terek, Milan (aut.) [34%] ; Kročitý, Peter (aut.) [33%], Muchová, Eva (aut.) [33%].

In: 4th IBEA International Conference on Business, Economics and Accounting. - Jakarta: CAAL, 2016. - ISBN 978-602-72911-2-6. - S. 117-128.

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE1

WINBLADH, JOHAN ZACKE MATTIAS

Can Financial Contagion Cause a Financial Crisis? / Winbladh, Johan Zacke Mattias (aut.) [100%].

In: Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR). - New Dehli: Finlogy Publication, 2016. - ISSN 2454-1362. - Vol. 2 , No. 12, (2016), p. 1725-1732.

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC1

WORKIE, MENBERE TIRUNEH

Is the Global Competitiveness Index Informative? / Workie, Menbere Tiruneh (aut.) [50%] ; Hekelová, Edita (aut.) [50%].

In: CBU International Conference 2016 [Proceedings]. - Praha: Central Bohemia University, 2016. - ISSN 1805-997X. - Vol. 4, (2016), p. 132 - 141.

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach

ADM1

WORKIE, MENBERE TIRUNEH

Some Reflections on the Determinants of ICT Usage / Workie, Menbere Tiruneh (aut.) [100%].

In: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and

Telecommunications Engineering [Proceedings]. - Toronto: Springer International Publishing, 2016. - ISSN 1867-8211. - Vol. 166, (2016), pp. 551 - 558.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD1

WORKIE, MENBERE TIRUNEH

Severity of Export and Import Trade Discrepancies in Slovak Republic / Workie, Menbere Tiruneh (aut.) [34%] ; Obadi, Saleh Mothana (aut.) [33%], Siranová, Mária (aut.) [33%].

In: 9th International Conference of Currency, Banking and International Finance [Proceedings]. - Bratislava: Ekonóm - University of Economics in Bratislava, 2016. – ISBN 978-80-225-4284-5. - Bez str., 10 s.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD1

ZACHAROVÁ, ANDREA

The relationship between R&D expenditures and productivity in studies on industry and/or firm level - review / Zacharová, Andrea (aut.) [100%].

In: 11th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 103-110.

 

AFD2

ZACHAROVÁ, ANDREA

Vplyv výskumu a vývoja a inovácií na produktivitu práce / Zacharová, Andrea (aut.) [100%].

In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2016. - S. 176-187.

 

Štatistika publikácií:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách: 3

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 1

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch: 1

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 2

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach: 4

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 1

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 1

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 13

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 35

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií: 1

AFK Postery zo zahraničných konferencií: 1

AFL Postery z domácich konferencií: 1

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch: 2

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch: 1

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch: 4

Spolu: 72

 

 

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.