Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Veda a výskum

Vedecko-výskumná činnosť 2011

1. Vedecko-výskumné aktivity, konferencie a workshopy

V roku 2008, 2009 a v prvej polovici roku 2010 učitelia a pracovníci publikovali množstvo vedeckých i odborných príspevkov doma i v zahraničí, vystupovali na vedeckých i odborných podujatiach, diskusiách zostavovali zborníky a pod. Viacero príspevkov učiteľov VŠM bolo publikovaných v karentovaných časopisoch resp. vo vedeckých monografiách. Učitelia prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti na podujatiach nielen v SR, ale aj v USA, Fínsku, Rakúsku, Veľkej Británii, Nemecku, Švajčiarsku, Portugalsku, Španielsku, Malte, Grécku, Bulharsku, Českej republike atď.

Profesori a docenti z VŠM boli členmi odborových komisií pre doktorandské práce, členmi komisii pre obhajoby inauguračných, habilitačných a doktoranských prác na rôznych vysokých školách a univerzitách v SR i ČR, členmi redakčných rád vedeckých a odborných časopisov, národných i medzinárodných organizácií, komisií a poradných zborov.

28. apríla 2009 VŠM zorganizovala pod záštitou guvernére NBS I. Šramka prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Management Challenges in 21st Century“, na ktorej sa okrem slovenských účastníkov z viacerých univerzít zúčastnili vedci a hostia z Wirtschaftsuniversitat Wien, a z vysokých škôl a univerzít v USA, Indii a ČR. Firemná a decízna sféra bola reprezentovaná vedúcimi pracovníkmi z firiem IBM ISC, Samsung Slovakia a zástupcami Úradu vlády SR. Príspevky z konferencie boli recenzované a vydané ako zborník (proceedings) na CD-ROM-e.

27. apríla 2010 VŠM následne zorganizovala druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Management Challenges in 21st Century“ – na nej vystúpili učitelia a vedci z vysokoškolských inštitúcií v SR, z Wirtschaftsuniversitat Wien, a z vysokých škôl v USA a ČR ako aj predstavitelia firiem Anasoft, Dell Slovakia, Azet a American Chamber of Commerce. Príspevky z konferencie boli opäť recenzované a vydané ako zborník (proceedings) na CD-ROM-e.

V roku 2008, 2009 a 2010 VŠM taktiež zorganizovala 3., 4. a 5. ročník ročník letnej školy ako aj workshopy so zameraním na knowledge management. Výsledkom workshopov boli tak ako v prípade predchádzajúcich konferencií publikačné výstupy učiteľov VŠM i zahraničných hostí.

V mesiacoch apríl a máj 2009, november 2009, apríl a máj 2010 sa VŠM podieľala na organizácii workshopov pre študentov a učiteľov WHU Koblenz, Carnegie Mellon Pittsburg, Ross School of Business University of Michigan, Wirtschatsuniversitaet Wien, Smith School of Business, University of Maryland zameraných na štúdium podnikateľského prostredia v strednej a východnej Európe a prediskutovanie otázok vzájomného záujmu v oblasti vedy a výskumu. Okrem prezentácie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti VŠM pre nich zorganizovala návštevy a diskusie s odborníkmi a manažmentom na Úrade vlády SR, v slovenskom parlamente, vo firmách IBM ISC Slovakia, Dell Slovakia, Samsung Slovakia, Dirickx a ČSOB.

Okrem uvedených aktivít učitelia VŠM vystupovali ako konzultanti a odborníci pre vypracovanie materiálov pre potreby vedeckých a decíznych inštitúcií SR.

2.Medzinárodná a medziinštitucionálna spolupráca

Učitelia a vedeckovýskumní pracovníci v roku 2009 spolupracovali v oblasti vedy a výskumu s nasledovnými inštitúciami v SR: Ekonomický ústav SAV , Ekonomická univerzita Bratislava, Univerzita Komenského Bratislava, Žilinská univerzita Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Žilina. Spomedzi zahraničných vysokých škôl je významná spolupráca s nasledovnými v ČR: Vysoká škola finanční a správní, Praha, ČR, Slezská univerzita, Opava, Univerzita Karlova Praha.

V roku 2009 VŠM nadviazala spolupráca s Wirtschatfuniversitaet Wien, a to najmä s jej dvomi pracoviskami: Competence Center for Central and Easten Europe (prof. Arnold Schuh) a Department of Management (prof. Juergen Muehlbacher, prof. Helmut Kasper, prof. Wolfgang Mayrhofer). V novembri 2009 VŠM zorganizovala vedeckovýskumný deň pre pracovníkov Katedry manažmentu WU Wien s prezentáciou a návštevou IBM ISC Bratislava. Je predpoklad, že spolupráca bude pokračovať i v nasledovných rokoch, a to najmä zapojením VŠM do viacročného medzinárodného projektu C5 pod vedením prof. Mayrhofera.

Okrem už spomínanej konferencie, v roku 2008, 2009 a 2010 VŠM pre svojich pracovníkov i študentov zorganizovala prednášky popredných vedcov z popredných inštitúcií zo zahraničia, napr. prof. Dan Denison, IMD Lausanne prezentoval jeho výsledky výskum v oblasti change management, prof. Gretchen Speitzer, prodekanka, Ross School of Business, University of Michigan prezentovala výsledky výskumu michiganskej školy POS – Positive Organizational Scholarship and prof. Aneel Karnani z tej istej inštitúcie prednášal o zmenách stratégií multinacionálnych korporácií v uplynulej dekáde.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.