Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Špecializácie

Marketing - špecializácia bakalárskeho štúdia podnikového manažmentu

Od školského roku 2011/2012 Vysoká škola manažmentu ponúka v rámci bakalárskeho štúdia špecializáciu Marketing, ktorá pozostáva zo štyroch predmetov. Študenti si môžu špecializáciu zvoliť v rámci svojich voliteľných predmetov alebo ako samostatný blok nad rámec svojho štúdia. Marketingová špecializácia umožní rozšíriť odborný profil absolventa VŠM, a tým aj zvýšiť jeho hodnotu na trhu práce. Predmety sa ponúkajú v slovenskom jazyku, avšak sú určené pre všetky bakalárske programy.Po absolvovaní špecializácie bude študent pripravený na tvorbu komplexných marketingových plánov, prípravu, riadenie a kontrolu kampaní. Absolvent bude schopný riešiť úlohy spojené s uplatnením firmy na trhu v národnom i medzinárodnom prostredí, analýzou trhu a marketingovým výskumom, tvorbou adekvátneho marketingového mixu so špeciálnym zreteľom na nástroje komunikačného mixu, tvorbou reklamných kampaní a riešením problematiky vzťahov s verejnosťou ako nástroja riadenia povesti organizácie.

 

Zoznam a anotácie predmetov špecializácie Marketing:
  • MK 300s – Základy marketingu

Predmet predstavuje úvod do problematiky marketingu a odporúča sa ako prvý z ponuky predmetov v rámci marketingovej špecializácie. Oboznámi vás so základnými princípmi marketingu, analýzou marketingového prostredia a marketingovým výskumom. Ďalej sa venuje štúdiu prvkov marketingového mixu, procesu vývoja nových produktov, nákupného správania sa trhov, vzťahov k zákazníkom a strategického plánovania v meniacom sa prostredí. Predmet taktiež ponúka úvod do interaktívneho marketingu a elektronického obchodovania. Predmet je zameraný veľmi prakticky, študenti získavajú potrebné zručnosti prostredníctvom domácich zadaní vo forme prípadových štúdií. Výstupom predmetu je tvorba marketingového plánu pre vybranú firmu/organizáciu.

  • MK 388s - Globálny Marketing

Predmet ponúka predstavenie základných princípov globálneho marketingu, t. j. marketingu, ktorý prekračuje národné hranice a realizuje sa v prostredí medzinárodného alebo globálneho trhu. Predmet sa zameriava na analýzu marketingového prostredia v globálnom marketingu so zvláštnym zreteľom na kultúrne rozdiely medzi jednotlivými krajinami a ich vplyv na marketingové aktivity. Ďalej sa venuje špecifikám spotrebiteľského správania na globálnych trhoch a rozdielom medzi spotrebiteľmi danými predovšetkým ich rozdielnym kultúrnym kontextom (historické súvislosti, náboženstvo, zvyky, tradície a pod.), štúdiu prvkov marketingového mixu a jeho modifikáciám v globálnom marketingovom prostredí, využitiu internetu ako interaktívneho média pre marketing v globalizovanom svete, problematike globálnych vs. lokálnych značiek a marketingovému auditu. Predmet kladie mimoriadny dôraz na praktickú aplikáciu teoretických koncepcií globálneho marketingu prostredníctvom domácich zadaní, ktoré sa zameriavajú na analýzu ekonomického, kultúrneho a konkurenčného prostredia vybraného zahraničného trhu a následný marketingový audit s výhľadom na vstup na konkrétny zahraničný trh.

  • MK390s Reklama a podpora predaja

Predmet skúma rozmanité nástroje marketingovej komunikácie v komunikačnom mixe, najmä reklamu, podporu predaja a publicitu s cieľom predávať výrobky a služby. Medzi pojmami sú: plánovanie reklamy, určovanie zámerov a cieľov reklamy a marketingovej komunikácie, riadenie a vyhodnocovanie reklamných a komunikačných programov, otázky právnej a etickej regulácie. Študenti pripravia obsažnú reklamnú kampaň pre skutočný alebo imaginárny produkt.
Podmienkou zápisu na predmet je absolvovanie predmetu MK300s.

  • MK 403s Vzťahy s verejnosťou

Predmet je úvodom do vzťahov s verejnosťou (public relations). Oboznámi vás s postavením, zodpovednosťou, úlohami a povinnosťami odborníka na vzťahy s verejnosťou a s funkciami oddelenia vzťahov s verejnosťou. Témy zahŕňajú komunikáciu s rozličnými cieľovými skupinami, krízovú komunikáciu, riadenie problémových oblastí organizácie a vytváranie a riadenie povesti a obrazu organizácie. Študenti pracujú s vybranými modelovými organizáciami a pripravia písomný projekt obrany, projekt krízového riadenia a komunikácie a komplexný komunikačný plán organizácie.
Podmienkou zápisu na predmet je absolvovanie predmetu MK300s.

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.