Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Špecializácie

Marketing - špecializácia bakalárskeho štúdia podnikového manažmentu

Od školského roku 2011/2012 Vysoká škola manažmentu ponúka v rámci bakalárskeho štúdia špecializáciu Marketing, ktorá pozostáva zo štyroch predmetov. Študenti si môžu špecializáciu zvoliť v rámci svojich voliteľných predmetov alebo ako samostatný blok nad rámec svojho štúdia. Marketingová špecializácia umožní rozšíriť odborný profil absolventa VŠM, a tým aj zvýšiť jeho hodnotu na trhu práce. Predmety sa ponúkajú v slovenskom jazyku, avšak sú určené pre všetky bakalárske programy.Po absolvovaní špecializácie bude študent pripravený na tvorbu komplexných marketingových plánov, prípravu, riadenie a kontrolu kampaní. Absolvent bude schopný riešiť úlohy spojené s uplatnením firmy na trhu v národnom i medzinárodnom prostredí, analýzou trhu a marketingovým výskumom, tvorbou adekvátneho marketingového mixu so špeciálnym zreteľom na nástroje komunikačného mixu, tvorbou reklamných kampaní a riešením problematiky vzťahov s verejnosťou ako nástroja riadenia povesti organizácie.

 

Zoznam a anotácie predmetov špecializácie Marketing:
  • MK 300s – Základy marketingu

Predmet predstavuje úvod do problematiky marketingu a odporúča sa ako prvý z ponuky predmetov v rámci marketingovej špecializácie. Oboznámi vás so základnými princípmi marketingu, analýzou marketingového prostredia a marketingovým výskumom. Ďalej sa venuje štúdiu prvkov marketingového mixu, procesu vývoja nových produktov, nákupného správania sa trhov, vzťahov k zákazníkom a strategického plánovania v meniacom sa prostredí. Predmet taktiež ponúka úvod do interaktívneho marketingu a elektronického obchodovania. Predmet je zameraný veľmi prakticky, študenti získavajú potrebné zručnosti prostredníctvom domácich zadaní vo forme prípadových štúdií. Výstupom predmetu je tvorba marketingového plánu pre vybranú firmu/organizáciu.

  • MK 388s - Globálny Marketing

Predmet ponúka predstavenie základných princípov globálneho marketingu, t. j. marketingu, ktorý prekračuje národné hranice a realizuje sa v prostredí medzinárodného alebo globálneho trhu. Predmet sa zameriava na analýzu marketingového prostredia v globálnom marketingu so zvláštnym zreteľom na kultúrne rozdiely medzi jednotlivými krajinami a ich vplyv na marketingové aktivity. Ďalej sa venuje špecifikám spotrebiteľského správania na globálnych trhoch a rozdielom medzi spotrebiteľmi danými predovšetkým ich rozdielnym kultúrnym kontextom (historické súvislosti, náboženstvo, zvyky, tradície a pod.), štúdiu prvkov marketingového mixu a jeho modifikáciám v globálnom marketingovom prostredí, využitiu internetu ako interaktívneho média pre marketing v globalizovanom svete, problematike globálnych vs. lokálnych značiek a marketingovému auditu. Predmet kladie mimoriadny dôraz na praktickú aplikáciu teoretických koncepcií globálneho marketingu prostredníctvom domácich zadaní, ktoré sa zameriavajú na analýzu ekonomického, kultúrneho a konkurenčného prostredia vybraného zahraničného trhu a následný marketingový audit s výhľadom na vstup na konkrétny zahraničný trh.

  • MK390s Reklama a podpora predaja

Predmet skúma rozmanité nástroje marketingovej komunikácie v komunikačnom mixe, najmä reklamu, podporu predaja a publicitu s cieľom predávať výrobky a služby. Medzi pojmami sú: plánovanie reklamy, určovanie zámerov a cieľov reklamy a marketingovej komunikácie, riadenie a vyhodnocovanie reklamných a komunikačných programov, otázky právnej a etickej regulácie. Študenti pripravia obsažnú reklamnú kampaň pre skutočný alebo imaginárny produkt.
Podmienkou zápisu na predmet je absolvovanie predmetu MK300s.

  • MK 403s Vzťahy s verejnosťou

Predmet je úvodom do vzťahov s verejnosťou (public relations). Oboznámi vás s postavením, zodpovednosťou, úlohami a povinnosťami odborníka na vzťahy s verejnosťou a s funkciami oddelenia vzťahov s verejnosťou. Témy zahŕňajú komunikáciu s rozličnými cieľovými skupinami, krízovú komunikáciu, riadenie problémových oblastí organizácie a vytváranie a riadenie povesti a obrazu organizácie. Študenti pracujú s vybranými modelovými organizáciami a pripravia písomný projekt obrany, projekt krízového riadenia a komunikácie a komplexný komunikačný plán organizácie.
Podmienkou zápisu na predmet je absolvovanie predmetu MK300s.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.