Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Kurzy manažérstva kvality pre prax

NÁSTROJE MANAŽÉRSTVA A ZLEPŠOVANIA KVALITY (7 + 7 japonských nástrojov)

KOMU JE KURZ URČENÝ:
Všetkým záujemcom, ktorí majú záujem a využívanie nástrojov pre zlepšovanie procesov resp. hľadanie a riešenie problémov súvisiacich s kvalitou procesu, resp. produktu.

CIELE KURZU:

 • získať poznatky a spôsobilosť využívania 7 + 7 japonských nástrojov kvality a aplikovať ich pre zlepšovanie procesov vo svoje organizácii,
 • spoznať dôvody a oblasti využívania jednotlivých nástrojov kvality,
 • formou prípadových štúdií vedieť aplikovať nástroje v praxi.

ANOTÁCIA:
Manažérstvo kvality pozostáva z plánovania, zabezpečovania, riadenia a zlepšovania kvality. Pre efektívnu aplikáciu uvedených súčasti manažérstva kvality sa využívajú rôzne nástroje a metódy, ktoré sprehľadňujú tvorbu produktu v súlade s požiadavkami zákazníkov. Na základe využívania nástrojov manažérstva a zlepšovania kvality je možné riadiť procesy, ktoré majú významný vplyv na kvalitu výstupného produktu, resp. poskytovanú službu.

Podrobná informácia o kurze.

VÝKLAD NORMY STN EN ISO 9001:2015

CIELE KURZU:

 • objasnenie podstaty normy STN ISO 9001:2016, vrátane porovnania zmien s normou STN EN ISO 9001:2008,
 • získanie poznatkov o novom prístupe a požiadavkách v oblasti systému manažérstva kvality.

ANOTÁCIA:
Aplikácia systémov manažérstva kvality je v súčasnosti nevyhnutnosťou pri udržaní sa organizácií na trhu. Je súčasťou riadenia organizácie ako celku. Od roku 2016 prišla v SR do platnosti nová normy STN EN ISO 9001:2016, ktorá oproti predchádzajúcej norme rozširuje požiadavky a prístupy k manažérstvu kvality a jeho neustálemu zlepšovaniu.

Podrobná informácia o kurze.

PRÍPRAVA A SIMULAČNÝ TRÉNING AUDÍTORA PRE VÝKON INTERNÉHO AUDITU

KOMU JE KURZ URČENÝ:
Určeným zamestnancom zodpovedným za proces audítovania v organizácii, audítorom systému manažérstva kvality, tým, ktorí sa na túto pozíciu pripravujú a všetkým, ktorí sa chcú zoznámiť s aplikáciou noriem (ISO 9001 a ISO 19011) a metodikou vykonávania interných auditov.

CIELE KURZU:

 • vedieť sa orientovať v požiadavkách na systém manažérstva kvality, vrátane poznatkov zásad manažérstva kvality,
 • pochopiť požiadavky v súvislostiach celého systému organizácie,
 • vedieť posúdiť primeranosť naplnenia požiadaviek,
 • pochopiť procesný prístup ako základ efektívneho riadenia činností,
 • pochopiť a zvládnuť techniku vykonávania auditu (od prípravy, plánovania, vedenia auditu až po hodnotení zistení) vrátane práce s dokumentáciou z toho vyplývajúcou, praktické overenie si: cieleného vedenia rozhovoru a prípravy, naplánovania auditu v rámci záverečnej práce,
 • vedieť prezentovať závery z vykonaných činností.

ANOTÁCIA:
Interné audity sú základným nástrojom preverovania funkčnosti, primeranosti, efektívnosti a zlepšovania systému manažérstva kvality Sú súčasťou požiadaviek noriem na systému manažérstva kvality (resp. environmentu aj bezpečnosti). Aby boli výstupy z auditu hodnoverné a proces účinný, je nevyhnutné mať pre túto oblasť vyškolených interných audítorov.

Podrobná informácia o kurze.

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.