Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Konferencie a semináre

Management Challenges in the 21st Century: 2015

Tématické zameranie v roku 2015:

HR Trends and Challenges: How to Succeed in Turbulent Times“
„Trendy a výzvy v oblasti ľudských zdrojov: ako byť úspešní v turbulentnom prostredí“

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je upriamiť akademickú diskusiu na rôzne problémové oblasti vývoja a riadenia ľudských zdrojov, ako aj na potrebu prepojenia stratégie firiem so stratégiou v oblasti ľudských zdrojov tak, aby sa zvýšila ich konkurencieschopnosť, úspešnosť a profitabilita. Konferencia sa bude zameriavať na analýzu trhu práce a jeho vývoj, ďalej na hlavné trendy, manažérske a marketingové problémy v oblasti ľudských zdrojov v 21.storočí, otázky leadershipu a potreby jeho zmien vzhľadom na turbulencie vonkajšieho prostredia, prepojenosť úspechu firiem a efektívnosti HR, úlohe a potrebe vzdelávania ľudských zdrojov ako aj ďalším súvisiacim problémom, ktorým čelia nadnárodné spoločnosti, ale aj malé a stredné podniky, začínajúce firmy (start-ups), rodinné firmy a neziskové organizácie. Na toto vedecké podujatie a interdisciplinárnu diskusiu pozývame akademikov ako aj záujemcov z rôznych oblastí podnikania, vzdelávania a ďalších príbuzných oblastí.

Sekcie:

1. Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov a efektívnosť ich využívania
2. Základné problémy v oblasti stratégie, manažmentu a marketingu vo vzťahu k ľudským zdrojom
3. Znalostný manažment a vzdelávanie ako stimuly rozvoja ľudských zdrojov

Dátum a miesto konania konferencie:
19. máj 2015
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
1.poschodie, miestnosť č. 113

Informácie pre účastníkov konferencie:

1. Rokovací jazyk: angličtina, slovenčina, čeština.
2. Príspevky účastníkov budú publikované v recenzovanom zborníku na CD.
3. Rozsah abstraktu je max. 20 riadkov, rozsah príspevku je max. 20 strán, formát A4.
4. Termín pre doručenie abstraktu v elektronickej forme: 31. január 2015.
5. Termín pre doručenie príspevku v elektronickej forme: 31. marec 2015.
6. Registrácia na konferenciu je možná do 31. marca 2015.
7. Kontakt pre zaslanie abstraktu a príspevku:
8. Konferenčný poplatok je 75,00 EUR/externí účastníci, 25,00 EUR/interní účastníci.
9. Termín pre zaplatenie konferenčného poplatku je do 31. marca 2015.
10. Presný program konferencie bude zaslaný všetkým zaregistrovaným účastníkom.

Viac informácií, vrátane vedeckého a organizačného výboru a platieb, tu.

PROGRAM KONFERENCIE: tu

Kontakt

Vysoká škola manažmentu
Mgr. Lucia Baginová
Bezručova 64, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 65 28 174, +421 904 985 315

e-mail:

Pokyny pre autorov príspevkov do zborníku konferencie organizovanej VŠM

ZBORNÍK 

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.