Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Konferencie a semináre

Management Challenges in the 21st Century: 2015

Tématické zameranie v roku 2015:

HR Trends and Challenges: How to Succeed in Turbulent Times“
„Trendy a výzvy v oblasti ľudských zdrojov: ako byť úspešní v turbulentnom prostredí“

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je upriamiť akademickú diskusiu na rôzne problémové oblasti vývoja a riadenia ľudských zdrojov, ako aj na potrebu prepojenia stratégie firiem so stratégiou v oblasti ľudských zdrojov tak, aby sa zvýšila ich konkurencieschopnosť, úspešnosť a profitabilita. Konferencia sa bude zameriavať na analýzu trhu práce a jeho vývoj, ďalej na hlavné trendy, manažérske a marketingové problémy v oblasti ľudských zdrojov v 21.storočí, otázky leadershipu a potreby jeho zmien vzhľadom na turbulencie vonkajšieho prostredia, prepojenosť úspechu firiem a efektívnosti HR, úlohe a potrebe vzdelávania ľudských zdrojov ako aj ďalším súvisiacim problémom, ktorým čelia nadnárodné spoločnosti, ale aj malé a stredné podniky, začínajúce firmy (start-ups), rodinné firmy a neziskové organizácie. Na toto vedecké podujatie a interdisciplinárnu diskusiu pozývame akademikov ako aj záujemcov z rôznych oblastí podnikania, vzdelávania a ďalších príbuzných oblastí.

Sekcie:

1. Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov a efektívnosť ich využívania
2. Základné problémy v oblasti stratégie, manažmentu a marketingu vo vzťahu k ľudským zdrojom
3. Znalostný manažment a vzdelávanie ako stimuly rozvoja ľudských zdrojov

Dátum a miesto konania konferencie:
19. máj 2015
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
1.poschodie, miestnosť č. 113

Informácie pre účastníkov konferencie:

1. Rokovací jazyk: angličtina, slovenčina, čeština.
2. Príspevky účastníkov budú publikované v recenzovanom zborníku na CD.
3. Rozsah abstraktu je max. 20 riadkov, rozsah príspevku je max. 20 strán, formát A4.
4. Termín pre doručenie abstraktu v elektronickej forme: 31. január 2015.
5. Termín pre doručenie príspevku v elektronickej forme: 31. marec 2015.
6. Registrácia na konferenciu je možná do 31. marca 2015.
7. Kontakt pre zaslanie abstraktu a príspevku:
8. Konferenčný poplatok je 75,00 EUR/externí účastníci, 25,00 EUR/interní účastníci.
9. Termín pre zaplatenie konferenčného poplatku je do 31. marca 2015.
10. Presný program konferencie bude zaslaný všetkým zaregistrovaným účastníkom.

Viac informácií, vrátane vedeckého a organizačného výboru a platieb, tu.

PROGRAM KONFERENCIE: tu

Kontakt

Vysoká škola manažmentu
Mgr. Lucia Baginová
Bezručova 64, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 65 28 174, +421 904 985 315

e-mail:

Pokyny pre autorov príspevkov do zborníku konferencie organizovanej VŠM

ZBORNÍK 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.