Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Štúdium v slovenčine

PhDr. podnikový manažment

Charakteristika rigorózneho konania

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce na VŠM má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore 8. ekonómia a manažment má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Otázky a odpovede k prijatiu na rigorózne konanie

Som absolvent magisterského programu z odboru, ktorý nie je príbuzný odboru 8. ekonómia a manažment. Mám však viacročné skúsenosti s podnikovým manažmentom. Spĺňam formálne kritéria pre vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce?

  • Súčasný stav legislatívy neumožňuje zohľadniť a overiť praktické skúsenosti, preto je potrebné získať magisterský titul v požadovanom odbore 8. ekonómia a manažment alebo v príbuznom študijnom odbore. V prípade záujmu o získanie magisterského vzdelania na VŠM je potrebné zdokladovanie predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania. VŠM na základe absolvovaných predmetov v inom magisterskom programe posúdi, ktoré predmety je možné uchádzačovi uznať a ktoré si treba na VŠM doplniť v rámci individuálneho študijného plánu.

Som absolvent inžinierskeho programu v príbuznom odbore k odboru 8. ekonómia a manažment. Spĺňam formálne kritériá pre vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce?

  • Podľa §53 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov iba absolventi študijných programov, ktorí získali titul “magister” alebo obdobných študijných programov v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku. V prípade záujmu o získanie magisterského vzdelania na VŠM je potrebné zdokladovanie predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania. VŠM na základe absolvovaných predmetov v inžinierskom programe posúdi, ktoré predmety je možné uchádzačovi uznať a ktoré si treba na VŠM doplniť v rámci individuálneho študijného plánu.

Som absolvent MBA programu City University of Seattle. Spĺňam formálne kritéria pre vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce?

  • Absolventi MBA programu nespĺňajú formálne kritériá pre vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce. Absolventi MBA programu City University of Seattle po absolvovaní 3 predmetov magisterského programu VŠM, 3 štátnicových seminárov a vykonaní štátnych skúšok vrátane obhajoby diplomovej práce majú možnosť získať titul “magister”, čím splnia formálne kritériá pre vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce.

Dokumenty na stiahnutie:

Termíny:

Termín podania prihlášky: n/a

Mám záujem o podrobnejšie informácie

 

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – žiadosť o informáciu

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Vysokej škole manažmentu, so sídlom Panónska cesta 17,  851 04 Bratislava, IČO: 36 120 901 (ďalej len „VŠM“), súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefónne číslo a iné údaje, ktoré som uviedol v elektronickom formulári žiadosť o poskytnutie informácie na webovej stránke VŠM, VŠM spracúvala na to, aby mi poskytla informáciu na základe mojej žiadosti a to po dobu 2 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu. 

Ako dotknutá osoba poskytujem tento súhlas a moje osobné údaje dobrovoľne.

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. 

Súhlas je možné odvolať vyplnením nasledovného formulára: online formulár, prípadne zaslaním listu na korešpondenčnú adresu: Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo zaslaním e-mailu na adresu: osobneudaje@vsm.sk.

Týmto potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu podrobne oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov, ich príjemcoch a o mojich právach uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov VŠM uvedených dostupných na http://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/media/zasady-ochrany-osobnych-udajov/180702_vsm_privacy-policy_web.pdf

  Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v žiadosti o poskytnutie informácie
 
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.