Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Úvod

Externé štúdium

Pre koho je štúdium určené

Externá víkendová forma štúdia je určená najmä pre tých študentov, ktorým pracovné vyťaženie, starostlivosť o rodinu, športová reprezentácia, či iné povinnosti neumožňujú navštevovať štúdium dennou formou. Víkendová forma je tiež vhodná aj pre tých záujemcov, ktorí zanechali alebo neukončili štúdium na inej vysokej škole s určitým počtom kreditov a mali by záujem štúdium dokončiť. Pre týchto študentov VŠM uskutoční evaluáciu ich predošlého štúdia, realizuje prenos kreditov a navrhne študijný plán na ukončenie štúdia. Študenti víkendového štúdia, ktorí sú vo väčšine prípadov zamestnaní na plný pracovný úväzok, študujú individuálne a plnia úlohy stanovené v študijnom pláne.
 

Ako štúdium prebieha

Študenti absolvujú štúdium počas  sobôt každý trimester štúdia. Počas sobotného sústredenia absolvujú študenti spravidla 10 akademických hodín výučby rozdelených medzi 4 predmety (za 1 akademický rok študent absolvuje celkom 12 predmetov). To znamená, že študent externého sobotného štúdia absolvuje z každého predmetu študijného programu 40% obsahu počas sobotných sústredení a zvyšných 60% obsahu samoštúdiom, prípadne konzultáciami.

Študijný program – podnikový manažment

Záujemcovia môžu študovať externou víkendovou formou bakalárske alebo magisterské štúdium podnikového manažmentu. Výučba je zabezpečená kvalifikovanými slovenskými vyučujúcimi, z ktorých majú mnohí bohaté medzinárodné skúsenosti. Zvolený študijný program je podporený domácimi zdrojmi študijnej literatúry, bežne dostupnej na slovenskom trhu a referenčnými zdrojmi v elektronickej forme na internete. V rámci bakalárskeho štúdia po dosiahnutí 180-tich kreditov študent v závere štúdia absolvuje štátnu skúšku, pozostávajúcu z obhajoby bakalárskej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok udelí škola absolventovi bakalársky diplom v podnikovom manažmente. V rámci magisterského štúdia po dosiahnutí 120 kreditov študent v závere štúdia absolvuje štátnu skúšku pozostávajúcu z ústnej skúšky z dvoch profilových oblastí a obhajoby diplomovej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok udelí škola absolventovi magisterský diplom v podnikovom manažmente.  

Mám záujem o podrobnejšie informácie

 

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – žiadosť o informáciu

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Vysokej škole manažmentu, so sídlom Panónska cesta 17,  851 04 Bratislava,, IČO: 36 120 901 (ďalej len „VŠM“), súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefónne číslo a iné údaje, ktoré som uviedol v elektronickom formulári žiadosť o poskytnutie informácie na webovej stránke VŠM, VŠM spracúvala na to, aby mi poskytla informáciu na základe mojej žiadosti a to po dobu 2 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu. 

Ako dotknutá osoba poskytujem tento súhlas a moje osobné údaje dobrovoľne.

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. 

Súhlas je možné odvolať vyplnením nasledovného formulára: online formulár, prípadne zaslaním listu na korešpondenčnú adresu: Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo zaslaním e-mailu na adresu: osobneudaje@vsm.sk.

Týmto potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu podrobne oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov, ich príjemcoch a o mojich právach uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov VŠM uvedených dostupných na https://www.vsm.sk/svk/o-skole/media/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

  Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v žiadosti o poskytnutie informácie
 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.