Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Manažment IS - Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EU


Analýza  :  Evaluácia  :  Workshopy  :  Pracovná cesta USA  :  Učebnice  :  Digitalizácia  :  Zmluvy

                 

 

"Zavedenie duálneho študijného programu 1. stupňa Manažment informačných systémov"

Dátum realizácie: 06/10 - 5/2013

ITMS: 26110230017
Operačný program: Vzdelávanie
Dopytovo-orientovaný projekt

SUMMARY – Since June 2010, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (School of Managment in Trenčín) has been developing its new Bachelor study program in “Management of Information Systems”. When completed, it will be offered as a double degree study program with the City University of Seattle’s undergraduate program – Bachelor of Science in Information Systems (BSIS, accredited by the Northwest Commission on Colleges and Universities in the USA). The process of its development is specified below. It starts with designing the program curriculum (including its detailed syllabi). Through the preparation of study materials, textbooks, case studies, sets of solved and unsolved problems, sample examination texts and building technical support it leads to test runs of courses. Its launch is scheduled upon completion of the accreditation process for 2013. The project is sponsored by the European Union Structural Fund’s operation program “Vzdelávanie” (Education), section “Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy” (Reform of the system of education and vocational training).

1. Ůvod

Rozvoj vzdelávania a tvorba ponuky vysokoškolských programov je do značnej miery strategickou otázkou, pretože jeho súčasťou sú otázky:

výber študijného programu, o ktorý bude záujem,

  • definovanie profilu absolventa,
  • príprava obsahu štúdia,
  • rozvoj technicko-prevádzkovej infraštruktúry,
  • vytvorenie pedagogického podporného prostredia, uľahčujúceho prácu učiteľov a študentov,
  • zostavenie tímu odborníkov schopných ho kvalitne realizovať.

Každá z týchto činností si vyžaduje personálnu a finančnú podporu. Z tohto pohľadu je cenné, že v rámci operačného programu Vzdelávanie existuje podprogram Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy. Vysoká škola manažmentu v Trenčíne získala v ňom grant č. 26110230017 na projekt Zavedenie študijného programu 1. stupňa „Manažment Informačných systémov“. Vďaka grantu VŠM vyvíja plánovaný študijný program v podstatnej miere z Európskych štrukturálnych fondov. VŠM totiž ako nezisková organizácia musí pracovať s vyrovnaným rozpočtom. Grant znižuje jej náklady a minimalizuje dopad rozvojového programu na výšku školného.

Svojím zameraním projekt vychádza mimo iných, tiež z myšlienok dokumentu Európskej komisie E-skills for the 21st Century: Fostering Competitiveness, Growth and Jobs. Dokument medziiným zdôrazňuje: „...strong efforts need to be made to improve cooperation between the public and private sectors on a long-term basis, in order to ensure a seamless framework linking basic e-skills training, vocational and higher education and professional development“ (zvýšené úsilie treba venovať zlepšeniu vzťahov medzi súkromným a verejným sektorom s cieľom zabezpečiť funkčný rámec spájajúci prípravu v oblasti informatických zručností s odborným a vysokoškolským vzdelávaním a ako aj s profesionálnym rastom). Realizovaný projekt ukazuje jednu z ciest realizácie tohto zámeru – prípravu manažérov na súkromnej vysokej škole v zameraní, ktoré vyžaduje kombináciu vzdelávania v oblasti IKT a manažmentu.

2. Výber študijného programu

So zavádzaním unikátnych študijných programov má Vysoká škola manažmentu viacročné skúsenosti. Ako prvá vysoká škola v Strednej Európe v r. 2005 zaviedla 1. a 2. stupeň štúdia znalostného manažmentu [2]. Od r. 2010 toto štúdium realizuje aj na 3. stupni. Program Podnikový manažment má dve unikátne špecializácie, plne vyvinuté na VŠM: 

  • Green manažment vznikol ako reakcia na potrebu vychovávať manažérov v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Po prvýkrát sa začal realizovať v r. 2008.
  • Informačné technológie vznikli v r. 2003 v spolupráci s firmou Gratex International. Úspech tejto špecializácie inicioval myšlienku podávaného projektu.

Nadobudnuté skúsenosti naznačujú dva dôležité aspekty zavádzania nového študijného programu:

  1. Pre súkromnú vysokú školu je kľúčové vytvárať študijné programy, o ktoré bude dlhodobo dostatočný záujem zo strany študentov a potrieb zamestnávateľov. Len vtedy sa vynaložené investície (ľudské a finančné) do tvorby nových študijných programov môžu vrátiť.
  2. Študijný program sa musí opierať o kolektív s vlastnou organizačnou kultúrou. Časté zmeny (spôsobené napríklad veľkým podielom externistov) túto stabilitu narúšajú a tým deformujú obraz školy.

Vytvorenie duálneho bakalárskeho študijného programu Manažment informačných technológií v spolupráci so City University of Seattle (CUS) v USA napĺňa obidva aspekty. Profil úzko súvisí so súčasným profilom VŠM a jej nosnými študijnými programami Podnikový manažment a Znalostný manažment. Vďaka tomu VŠM dokáže v danom segmente trhu dobre odhadnúť budúce trendy. Má dostatočný počet pedagógov, ktorí pôsobia v príbuzných oblastiach, takže nemusí svoj garantujúci tím budovať od základov.

Nadväznosť na súčasné programy je zrejmá. Sú to práve informačné technológie vďaka ktorým sa búrlivo rozvíjajú inovácie v podnikoch a cez ktoré sa uplatňujú myšlienky vedomostnej spoločnosti. Preto je mimoriadne dôležité, aby existoval študijný program, ktorý bude vychovávať manažérov, priamo orientovaných do tejto oblasti. V danej chvíli sa grupujú buď zo špecialistov na informačné a komunikačné technológie (IKT) alebo z manažérov orientovaných na iné oblasti. Jednotlivé predmety plánovaného študijného programu sa budú dať bezprostredne využiť aj na rôzne (napríklad certifikačné) kurzy v oblasti celoživotného vzdelávania pre pracovníkov, ktorí v oblasti manažmentu IKT už pôsobia.

Predpokladané napojenie na príbuzný študijný program americkej univerzity je ďalšou jeho prednosťou projektu. Práve USA sú celosvetovým lídrom v oblasti využitia IKT v rozvoji hospodárstva. Preberanie ich skúseností môže zrýchliť transfer poznatkov a vyhnúť sa chybám, ktoré by sa mohli do procesu vzdelávania v manažmente informačných technológií mohli vniesť. CUS sa významne angažuje v celoživotnom vzdelávaní. Poznatky a skúsenosti jej pedagógov sa preto budú dať využiť aj pri zvyšovaní odbornosti nášho pedagogického zboru v tejto oblasti, ale aj pri pravidelnom inovovaní obsahu štúdia a pri internacionalizácii výučby.

Okrem toho, VŠM má s CUS dohodu o vzájomnej výmene študentov. Na jej základe môžu študenti získavať poznatky a skúsenosti na partnerskej škole za finančných podmienok platných na ich alma mater. To im otvára šancu získať obidva diplomy – americký aj slovenský. V zhode so súčasnou stratégiou ponuky vzdelávania na VŠM sa bude študijný program ponúkať v rozmanitých formách (ako denný, dištančný a e-learningový) a v 2 jazykových mutáciách (slovenskej a anglickej).

3. Profil absolventa

Manažment informačných systémov tvorí špecializovanú oblasť manažmentu na rozhraní medzi všeobecným manažmentom a IKT. Keďže dobrý manažér sa musí orientovať v oblasti, ktorú vedie, učebné plány treba zostaviť tak, aby študent okrem pojmov a metód z ekonómie a manažmentu hlbšie spoznal princípy informatiky, základné pracovné postupy a kritériá hodnotenia kvality výsledkov a vedel pri nich uplatniť svoje ekonomicko-manažérske poznatky. Tomu je podriadený profil absolventa. Základným motívom je viesť študentov k racionálnej aplikácii vedomostí z manažmentu v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Absolventi študijného programu budú vedieť riešiť základné ekonomické problémy súvisiace s informatizáciou a spracovaním informácií vznikajúce v jednotlivých oddeleniach výrobného podniku, v obchodných a finančných organizáciách, ziskových a neziskových inštitúciách. Absolventi si osvoja princípy a metódy tímovej práce, nadobudnú znalosti o podnikaní, obchodovaní, organizáciách, manažmente a o makroekonomických súvislostiach a vzájomných vplyvoch mikro- a makro- sféry, ako aj poznatky z oblasti informatiky, programovania a tvorby webovských aplikácií. Dokážu pripraviť podklady pre manažérov vyšších úrovní vyhodnotením dostupných informácií pomocou matematických a štatistických metód pri intenzívnom využití IKT techniky a návrhom ich interpretácie ako podkladov pre rozhodovanie. Absolventi študijného programu budú ovládať moderné spôsoby získavania potrebných informácií z interných a externých zdrojov pre ekonomické analýzy, budú schopní aplikovať matematicko-štatistické analytické nástroje, ekonomicky interpretovať získané výsledky a za asistencie kritického myslenia ich implementovať do praxe.

Absolvent sa bude môcť uplatniť ako odborník v oblasti informačného manažmentu, analytik, projektový manažér, prípadne konzultant v oblasti návrhu a tvorby informačných systémov, ako vedúci vývojového tímu IS alebo ako manažér servisných služieb v oblasti IT. Bude mať znalosti a praktické skúsenosti v oblasti databázových systémov, manažérskych informačných systémov. Bude mať tiež poznatky v oblasti webových služieb pre obchodovanie a marketing, návrhu webových stránok, finančno-ekonomickej analýzy podniku a procesného manažmentu.

4. Príprava obsahu štúdia

Študijné programy bakalárskeho štúdia VŠM obsahujú obvykle 36 predmetov po 5 kreditov v 3 ročníkoch. Každý ročník má tri trimestre, pričom v semestri si študent zapisuje štyri predmety. Menší počet predmetov a ich vyššia dotácia vyučovacími hodinami (5 kontaktných hodín týždenne), umožňujú dosiahnuť intenzívnejšie zapojenie študentov do vlastného vzdelávania prostredníctvom riešenia prípadových štúdií a samostatných alebo skupinových projektov. Polovicu tvoria predmety spoločného základu, priamo súvisiace s jadrom štúdia Manažmentu. Ďalších 18 predmetov sú študijné predmety, ktoré sa v rámci manažmentu bežne neučia, alebo je ich obsah inovovaný tak, aby zodpovedal odlišnému zameraniu novovzniknutého študijného programu. Výsledkom je kompatibilný študijný plán v nasledujúcich tabuľkách – vľavo trojročný učebný plán VŠM, vpravo štvorročný plán CUS.

 


V súčasnosti sú už vytvorené podrobné sylaby všetkých predmetov v rozsahu 7-10 strán a realizuje sa tlač monografií a podpornných študijných textov. Sylaby bsahujú výučbové ciele, podrobný program trimestra na každý týždeň, pravidlá hodnotenia študentských prác a ich podiel na celkovom hodnotení, ako aj ďalšie povinnosti študentov vrátane zásad akademickej etiky.

Spôsob a mechanizmy pravidelnej synchronizácie koncepcie štúdia medzi slovenskou a americkou stranou s cieľom permanentne unifikovaného obsahu, ako aj detaily sylabov a jednotný výklad pojmov sa priebežne dolaďujú a zároveň boli predmetom rokovaní partnerov v novembri 2011.

5. Rozvoj technicko-prevádzkovej infraštruktúry

Predpokladom úspechu vzdelávania v oblasti informačných a komunikačných technológií je vybavenie pracoviska kvalitnou výpočtovou technikou a adekvátnym softvérovým vybavením, pretože podstatná časť výučby musí byť realizovaná formou cvičení v počítačovom laboratóriu a testovaná prostredníctvom študentských projektov. VŠM má infraštruktúru primeranú súčasným študijným programom a cez prostriedky grantu ju bude skvalitňovať, t.j., obohatiť hardwarom a softwarom primeraným k zložitosti riešených úloh.

Nechceme však ostať iba pri rýdzo teoretickej stránke problematiky využívania IKT v praxi. Jedným z cieľom projektu je dosiahnuť úroveň automatizácie prevádzkových procesov školy, pri ktorom by podstatná časť administratívy spojenej so štúdiom prebiehala cez internet a intranet – od zápisu cez komunikáciu s učiteľmi až po prehliadanie známok. Automatizáciou čo najväčšieho počtu procesov plánujeme získať priestor pre individuálnu prácu so študentmi a posilnenie osobného prístupu k nim v duchu najlepších tradícií našej školy. Optimálna automatizácia riadiacich procesov zároveň umožní študentom získať reálnu predstavu o efektívnom riadení organizácie prostredníctvom IKT. Naším konečným zámerom je vytvorenie prostredia, v ktorom by študenti poznali prednosti automatizovaného a poloautomatizovaného riadenia, vedeli rozpoznať hranice, pri ktorých končí efektívnosť automatizácie a po príchode do praxe na svojich pracoviskách požadovali analogickú (t.j. maximálnu ekonomicky efektívnu) úroveň nasadenia IKT. Výsledkom by mal by stav, ktorý je užitočný nielen pre študentov novovznikajúceho odboru, ale aj pre všetkých učiteľov a študentov.

Ďalším cieľom je vytvorenie siete spolupracujúcich firiem, v ktorých by študenti vykonávali stáže. Hoci stáže nie sú povinnou súčasťou študijných programov, VŠM má prepracovaný systém uznávania kreditov za predmety, ktoré súvisia s pracovnou náplňou stážistov. Študent denného štúdia môže za trojmesačnú stáž získať až 15 kreditov v závislosti na tom, na ktorej pozícii pôsobil a do akej miery náplň jeho práce súvisela s obsahom štúdia.

6. Vybudovanie podporného pedagogického prostredia

Vzhľadom na novosť problematiky je pochopiteľná aj absencia vhodnej literatúry a učebných pomôcok. Tím riešiteľov chce túto medzeru zaplniť do spustenia študijného programu. Naším úmyslom je podporiť rovnako denné aj diaľkové štúdium.

VŠM si kladie za cieľ vychovávať špecialistov, ktorých výraznou črtou sú „soft skills“, teda s vysokým stupňom empatie, schopnosťou argumentovať a presviedčať, rešpektovať zvyky a spôsoby jednania obchodných partnerov, pôsobiť optimisticky atď. Existujúce vysokoškolské učebnice na Slovensku sú orientované predovšetkým na teoretické poznatky, opis metód riešenia, ich testovanie formou matematicko-ekonomických modelov, t.j. na explicitné vedomosti. Zriedkavejšie sa venujú explicitným vedomostiam a len málokedy vytvárajú priestor na nácvik uvedených „mäkkých, jemných“ zručností prostredníctvom riešenia prípadových štúdií, skupinových projektov, simulačných hier a pod. Vytvorenie zadaní tohto typu je preto súčasťou projektu.

Dlhoročné skúsenosti VŠM s e-learningovým vzdelávaním zároveň ukazujú, že jeho kvalita môže byť identická s tou na dennom štúdiu, pokiaľ sa vďaka adekvátnym informačným a komunikačných technológiám zabezpečí pravidelný a intenzívny kontakt učiteľa so študentmi a ak majú študenti dostatok zdrojov na samoštúdium. Tento stav chceme navodiť kombináciou dobrej hardwarovej a softwarovej podpory a dostatku študijnej literatúry. VŠM pravidelne inovuje svoje e-learningové nástroje – v slovenských programoch práve prechádza na Moodle, v amerických uplatňuje BlackBoard. Obidva programy patria k najrozšírenejším vo svojich regiónoch, takže študentom dávajú dobrý základ aj pri prechode na iné školy či pracoviská.

7. Zostavenie tímu odborníkov

Veková a kvalifikačná štruktúra pedagogického zboru slovenských vysokých škôl sú jedným z kritických miest jeho rozvoja. Podľa Výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2010, medián veku profesorov je 59 rokov, docentov 55 rokov. Príloha 10 správy uvádza ako celkový počet profesorov verejných VŠ 1680. Z toho sa dá usúdiť, že pri zarátaní štátnych a súkromných VŠ, ich počet narastie nad 1700. V roku 2010 prezident SR vymenoval na základe návrhov verejných vysokých škôl a súkromnej vysokej školy v dvoch termínoch 98 profesorov s priemerný vekom 55,6 rokov. Keďže požadovaný vek garantov študijných programov je 65 rokov, jednoduchý výpočet ukazuje, že existujúca schéma garantovania študijných programov neumožňuje ani ich jednoduchú reprodukciu, nieto zavádzanie nových. Pritom VŠM podporuje myšlienku, že výučba by mala byť garantovaná a realizovaná vysokoškolskými pracovníkmi na úrovni profesorov, docentov a pedagógov s titulom PhD. Od počiatku hľadala cesty zvyšovania kvalifikácie vlastných pracovníkov, pretože v oblasti ľudských zdrojov je to najvhodnejšie dlhodobé riešenie, ktoré zbavuje školu závislosti na externistoch.

Riešenie grantu je jednou z možných ciest teambuildingu a zároveň formou podpory kvalifikačného rastu jeho členov. Umožňuje sústrediť sa na systematickú prípravu tímu a postupne transformovať riešiteľský tím na pedagogicko-výskumný. V čase podania návrhu projektu to bola dokonca jediná možná cesta financovania rozsiahlejšieho projektu na súkromnej VŠ, nakoľko tieto školy nemali prístup k iným typom grantov.

Uvedené skutočnosti sme zohľadnili už pri komponovaní riešiteľského tímu počas návrhu študijného programu. Do projektu sme preto v prevažnej miere zapojili mladých pracovníkov. Riešením jednak nadobudnú skúsenosti a zároveň si rozšíria svoju publikačnú činnosť. V rámci projektu je totiž naplánovaných 10 učebníc a 18 učebných pomôcok (zbierok úloh, prípadových štúdií a pod.) Tieto aktivity zároveň prinášajú impulzy pre vedeckú prácu, najmä v oblasti didaktiky, takže sa dá očakávať aj synergický efekt projektu v oblasti vedecko-výskumnej činnosti. Skladba tímy pritom zohľadňuje osobné preferencie riešiteľov, čo je podmienkou sine qua non kvalitných výstupov.

8. Záver

Riadenie projektu sa dá chápať ako prípadová štúdia realizácie projektového manažmentu na vysokej škole. V našom prípade pribudol ešte jeden faktor – zbieranie skúseností. VŠM ako súkromná VŠ sa donedávna nemohla podieľať na projektoch financovaných rezortnými grantmi. Jej učitelia sa síce podieľali na viacerých výskumných projektoch, ale na iných výskumných pracoviskách, resp. formou zahraničných grantov, často z fondov Európskej únie.

Z tohto pohľadu je projekt Zavedenie študijného programu 1. stupňa „Manažment Informačných systémov“ svojím rozsahom aj najmä množstvom výstupov najrozsiahlejším, aký sa na našej škole doposiaľ realizoval. Vzhľadom aj na – všeobecne známu – administratívnu náročnosť projektov financovaných z Európskej únie, bude dobrou previerkou schopností našich učiteľov a administratívnych pracovníkov. Zároveň sľubuje veľký počet výstupov s priamym využitím v pedagogickej praxi a jeho vedľajšími efektmi bude aj iná publikačná činnosť. Jeho úspešná realizácia posunie VŠM o ďalší krok vpred k modernej vysokej škole.

Literatúra

1. E-skills for the 21st Century: Fostering Competitiveness, Growth and Jobs. Commission of European Communities, Brussels, 2007, 10 strán http://www.epractice.eu/en/library/281175

2. HVORECKÝ, Jozef: Prvé systematické vzdelávanie v Znalostnom manažmente. In: Pavol Návrat, Daniela Chudá (eds.): Zborník konferencie Znalosti 2009, Vydavateľstvo Slovenskej technickej univerzity, Bratislava, 2009, str. 347-350.

3. KROČITÝ, Peter: Plagiarism in digital age should be fought digitally. / Peter Kročitý, 2009. In: Proceedings of 7th International Conference on Emerging eLearning technologies and Applications ICETA 2009. Elfa Košice 2009, str. 211-215. http://videoserver.cnl.tuke.sk/plagiarism_in_digital_age_should_be_fought_digitally

4. Výročná správa o stave vysokého školstva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 2010, str. 12. Dostupné na internete:
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=529

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.