Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Veda a výskum

Spolupráca s praxou

Vedenie VŠM považuje za krátkozraké zúžiť vzdelávanie iba na priame pedagogické pôsobenie na študentov. Intelektuálny potenciál našej školy plánujeme využiť aj v ďalších smeroch tak, aby priniesol okamžitý účinok širokej verejnosti. Prednosťou spolupráce s praxou je vytvorenie spätnej väzby vďaka ktorej sa dozvedáme o jej potrebách, o tom, čo by sa malo stať súčasťou našich učených plánov a vedeckého bádania. VŠM si za relatívne krátku dobu trvania svojej existencie vytvorila zložitý a obojstranne užitočný systém väzieb na firmy a organizácie. Nasledujúce odseky naznačujú mnohostrannosť a rozmanitosť tejto spolupráce. Vysoká škola manažmentu spolupracuje s praxou (najmä z oblasti IT a Automotive) a disponuje modernými informačnými systémami, ktoré sú určené na podporu výučby predmetov vo všetkých študijných programoch a zameraniach. To umožňuje prípravu budúcich podnikových manažérov v súlade s koncepciou INDUSTRY 4.0.

Asseco HELIOS Orange

VŠM má uzavretú licenčnú zmluvu so spoločnosťou Asseco Solutions, a. s. , a to na podnikový informačný systém (ERP) Asseco HELIOS Orange (všetky moduly, napríklad Ekonomika, Quality Management System, Document Management System, Výroba, Mzdy a personalistika, Obchod a marketing, Business intelligence, ...). Na základe najnovšej iniciatívy sa vyučujúci odborných predmetov vzdelávajú v ERP Asseco HELIOS Easy formou školení a krátkodobých stáží priamo v prostredí praxe. Tak dokážu svojim študentom najlepšie priblížiť reálne požiadavky pri implementovaní IS. Tento informačný systém využívajú študenti študijného programu Podnikový manažment  v predmetoch Informačné systémy a Manažérske informačné systémy.

Asseco Wéčko

S firmou Asseco Solutions, a. s. je tiež uzavretá licenčná zmluva na informačný systém pre rozpočtové a príspevkové organizácie Asseco Wéčko (moduly Podvojné účtovníctvo, Mzdy, Evidencia a ďalšie). 

Oracle Academy

Sedem slovenských univerzít a VŠ je zapojených v súčasnosti do tohto unikátneho programu firmy ORACLE. VŠM je členom ORACLE Academy od roku 2013. Vďaka efektívnemu kombinovanému vyučovaciemu systému sa mohli viacerí vyučujúci VŠM vzdelávať v oblastiach: Database Design and Programming with SQL, Database Programming with PL/SQL, Java Fundamentals, Java Programming. VŠM má vďaka tomu prístup k najmodernejším databázovým technológiám a študijným materiálom (napríklad Oracle e-learning, APEX - Oracle Application Express - prostredie pre tvorbu databázovo orientovaných webových aplikácií). VŠM postupne buduje tím IT špecialistov, schopných implementovať najmodernejšie informačné technológie a svoje znalosti do vyučovacieho procesu. 

Palstat, s.r.o.

So spoločnosťou  PALSTAT s.r.o. má VŠM od roku 2013 uzavretú zmluvu o spolupráci, v rámci ktorej majú študenti VŠM k dispozícii manažérsky informačný systém PALSTAT CAQ® (moduly Procesy, Systémový a procesný audit, Projekty, FMEA, MSA, SPC, Manažérstvo nezhôd, PPAP, Manažérstvo dokumentácie – QSD, Archív, Reklamácie, Vzdelávanie, Reporting a ďalšie). Spolu s ostatnými predmetmi podporuje prípravu manažérov kvality pre INDUSTRY 4.0.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.