Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Veda a výskum

Projekty v roku 2014

Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2014

Granty a výskumné úlohy riešené na VŠM v roku 2014
V roku 2014 boli na VŠM riešené dva domáce projekty VEGA (ved. Doc. Dr. Ing. Hansenová a Prof. Ing. Ferenčíková, PhD.), ktoré boli ukončené záverečnými správami podanými v januári 2015.
Z medzinárodných projektov sa učitelia VŠM zapojili do štyroch: jeden pod vedením Mgr. Šimútha, PhD., jeden s jeho participáciou, dva pod vedením prof. Ing. Ferenčíkovej, PhD.
Zoznam projektov a ich riešiteľov za obdobie roku 2014 je nasledovný:


Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0461/12 Manažérske kompetencie v zahraničných a domácich firmách v SR ako zdroj zvyšovania ich konkurenčnej výhody v ére globalizujúcej sa ekonomiky
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Meno hlavného riešiteľa: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Participujúce inštitúcie: OF EU Bratislava
Meno riešiteľa za VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Alena Vícenová, Denisa Hackett
Doba riešenia: 2012 -2014

Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0893/12 Znalosti v podmienkach exportných cien s aplikáciou na dopravu a logistiku
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Meno hlavného riešiteľa: doc.Dr.Ing.Heda Hansenová
Participujúce inštitúcie: KMO EU v Bratislave, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Oddelenie komodality a nákladnej logistiky,Zväz logistiky a zasielateĺstva SR, Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (CECGA)
Meno riešiteľa za VŠM: doc.Dr.Ing.Heda Hansenová
Ďalší riešitelia z VŠM: Zástupca: Andrej Piovarči, riešitelia: Jozef Kelemen, Alena Vicenová, Anton Keleši, Marek Minárik, Lucia Furdová, Martin Devečka
Doba riešenia: 2012 -2014

Názov výskumnej úlohy: Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers (5C),
Inštitúcia, kde je úloha riešená: 38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta
Meno hlavného riešiteľa: Emma Perry, Michael Dickmann, Cranfield School of Management, UK, Wolfgang Mayrhofer, Wirtschaftsuniversitaet Wien, Rakúsko
Participujúce inštitúcie: 38 vysokých škôl a univerzít z Európy, USA, Kanady, Latinskej Ameriky, Ázie, Austrálie a Afriky
Meno riešiteľa za SR a VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Denisa Hackett
Doba riešenia: 2011 – 2015

Názov grantového projektu a jeho číslo: Program celoživotního učení (LLP) (2011/C 233/06) - Leonardo da Vinci - Přenos inovací, 2012 – 2014, Výzva k předkládání návrhů 2012 – EAC/27/11
Inštitúcia, kde je podaný: B.I.B.S., a.s. , vysoká škola Brno
Meno hlavného riešiteľa: Ing. Alena Hanzelková, PhD, MBA
Participujúce inštitúcie: Jonchoping International Business School, Švédsko, Mendelova Univerzita Brno, University of Jyväskyla,Fínsko, Asociace malých a středních firem CR, Asociace POPAI centra Europe, VŠM
Meno riešiteľa za VŠM: Mgr. Jozef Šimúth, PhD.
Doba riešenia: 2012 – 2014

Názov grantu a jeho číslo:Transfer of know-how for small and mid-size businesses
Inštitúcia, kde je podaný : International Visegrad Fund (IVF), USAID
Meno hlavného riešiteľa: Aart Jan Riekhoff, Center for Social and Economic Research, Warsaw, Poland
Participujúce inštitúcie:ICEG EC Hungary , Economics Institute Czech Republic, VŠM
Meno riešiteľa za VŠM: Mgr. Jozef Šimúth, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Andrej Piovarči, Erik Kubička
Doba riešenia: 2013- 2014
http://www.case-research.eu/en/index

Názov grantu a jeho číslo: Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organizations and Universities (EMCOSU) Contract Contract No. 526713-LLP-1-2012-1-SI-ERASMUS-ECUE
Inštitúcia, kde je riešený: University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences
Meno hlavného riešiteľa: Dr. Samo Pavlin, University of Ljubljana
Participujúce inštitúcie: VŠM , University of Groningen, Netherland, University of Deusto, Spain, Chamber of Commerce Poland, Hungary, Bulgaria, Slovenia, Spain
Meno riešiteľa za VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Jozef Šimúth, Alena Bušíková
Doba riešenia: 2012 – 2015

Názov grantu a jeho číslo: Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja metodológií adaptívneho e-learningu OPVaV-2013/1.1/02-SORO
Doba riešenia: 2013-2014
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Meno hlavného riešiteľa: Ing. Ján Rebro, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: učitelia VŠM

Grantové projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou pracovníkov VŠM:

Názov grantového projektu a jeho číslo: Predvídanie potrieb slovenského trhu práce v strednodobom horizonte do roku 2025, APVV- 0541-10
Doba riešenia: 2011 – 2014
Riešiteľská organizácia: Ekonomický ústav SAV
Vedúci projektu: prof. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.

Prepojenosť vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti

Pri analýze publikačnej činnosti je potrebné podčiarknúť nasledovné fakty:

- Podľa štatistiky publikácií sú v roku 2014 (viď príloha) najkvalitnejšími výstupmi Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (2) a Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (8).
- Najvýraznejšími autormi sú (podľa abecedy a bez titulov): Ferenčíková, Hvorecký, Šestáková, Tajtáková, Workie Tiruneh.

Konferencie a workshopy v roku 2014

Šiesta konferencia Management Challenges in the 21st Century: 2014
(tématické zameranie v roku 2014:“Fostering Entrepreneurship: Small and Medium-Sized Businesses as Pillars of Economic Growth“ „Ako podporiť podnikanie: Malé a stredné podniky ako piliere ekonomického rastu“) sa konala na pôde VŠM 23.apríla 2014.
Cieľom konferencie bolo upriamiť akademickú diskusiu na rôzne problémové oblasti malého a stredného podnikania a možnosti jeho podpory. Malé a stredné podniky tvoria podstatný a relatívne stabilný príspevok k hrubému domácemu produktu vo vyspelých ekonomikách i na Slovensku. Konferencia sa zamerala na analýzu aspektov financovania a tiež na hlavné manažérske a marketingové problémy, ktorým čelia malé a stredné podniky, ale aj začínajúce firmy (start-ups), rodinné firmy a neziskové organizácie. Zámerom konferencie bolo tiež vytvoriť priestor pre diskusiu venovanú otázkam inovácií a využitiu znalostného manažmentu a vzdelávania na stimulovanie inovácií v malých a stredných firmách.

Sekcie konferencie boli nasledovné:
Key Managerial and Marketing Challenges in SMEs
Knowledge Management and Education as Stimuli of Innovation in SMEs,

pričom bolo akceptovaných 32 príspevkov od 39 autorov z 24 univerzít a inštitúcií spolu z 5 krajín (USA, Holandsko, Maďarsko, Česká republika a Rusko). Na konferencii odznelo 27 príspevkov. Zborník z konferencie je verejne prístupný na webstránke VŠM, je často citovaný študentami VŠM napríklad v online triedach, čiže jeho význam pre obohacovanie vedecko-výskumnej aktivity a pedagogického procesu je zrejmý.

17 a 18. októbra 2015 sa uskutočnil 10. Workshop on Knowledge Management, dôležité fórum pre učiteľov a PhD. študentov z oblasti znalostného manažmentu. Workshopu sa zúčastnili účastníci z 3 krajín, ktorí spolu predniesli 24 príspevkov. Tak, ako každoročne bol vydaný aj elektronický zborník s ISBN.
Ďalšia publikačná činnosť učiteľov a doktorandov VŠM

Okrem uvedených aktivít, ktoré sa konali na pôde VŠM, predniesli učitelia a doktorandi VŠM 10 príspevkov na zahraničných konferenciách v 6 krajinách (Česká republika, Macedónsko, Portugalsko, Rakúsko, Srbsko, Španielsko, Taliansko) a 4 príspevky na domácich konferenciách usporiadaných inými vedeckovýskumnými pracoviskami.

Dvaja pracovníci VŠM sú autormi kapitol v zahraničných monografiách. Pracovníci VŠM vydali v r. 2014 aj dve domáce monografie a dve vysokoškolské učebnice.

Vedecko-výskumné projekty učiteľov VŠM pre rok 2015

Prijaté projekty:

Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0647/15 Konkurenčné stratégie slovenských firiem na zahraničných trhoch: teórie, analýzy a spôsoby, ako zvýšiť ich konkurencieschopnosť
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Meno hlavného riešiteľa: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Andrej Piovarči, Denisa Hackett, Martin Miller, Erik Kubička, Zuzana Melicheríková, Heda Hansenová
Doba riešenia: 2015 -2017

Názov grantu a jeho číslo:Outward FDI Policies in Visegrad Countries, N.11430010
Inštitúcia, kde je podaný : International Visegrad Fund (IVF)
Meno hlavného riešiteľa: Marta Goetz, Institute for Western Affairs, Poznan, Poland
Participujúce inštitúcie:CERS, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary , EUROPEUM Institue for European Policy, Prague, Czech Republic
Meno riešiteľa za VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Doba riešenia: 2015

Vypracovala: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková,
prorektorka pre vedu a výskum,
8.4.2015

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.