Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Veda a výskum

Tvorba učebných textov a podporných učebných materiálov

10 učebných textov:

Princípy korporatívnych financií

Učebný text moderným spôsobom predstaví dôležité koncepty a princípy podnikového financovania. Dôraz bude klásť na praktické aplikácie predstavených konceptov, predovšetkým pri prijímaní dôležitých finančných rozhodnutí v korporátnom prostredí. Špeciálny priestor sa venuje finančnej analytike a jej obmedzeniam, interpretácii výsledkov finančnej analýzy a manažmentu rizika.

Informačné systémy

Učebný text na úvod stručne zhrnie a popíše aktivity a komponenty počítačového IS, vrátane softvéru, hardvéru, komunikačných technológií a dátových zdrojov, ako aj ich využitie pri riadení firmy. Taktiež definuje stratégie implementácie a využitia počítačových IS, ako aj konkurenčné výhody, ktoré môžu byť vybudované ich efektívnou implementáciou a užívaním. Ďalej bude definovať a porovnávať rôzne spôsoby vývoja počítačových systémov, ich bezpečnosť a možnosti využitia na firemnej, národnej a nadnárodnej úrovni. Posledná časť bude venovaná etike užívania, trendom a výzvam v oblasti informačných a komunikačných technológii.

Informačné technológie pre manažérov

Učebný text bude úvodom do problematiky informačných a komunikačných technológií a využívania informačných systémov v praxi. Jeho obsahom bude ovládanie aplikačného softvéru (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, atď.) a ich súvis s manažérskymi činnosťami v reálnom živote. V knihe bude veľký počet riešených a neriešených úloh vrátane úloh súvisiacich s internetovými a webovými aplikáciami a prípadovým štúdiám v oblasti elektronického obchodu a manažmentu informačných a komunikačných služieb.

Bezpečnosť a ochrana informačných systémov

V podnikových databázach sú uložené informácie, ktoré sú životne dôležité pre správne fungovanie: zoznamy zamestnancov, tovaru, obchodných partnerov, príjmov a výdavkov, atď. Ich poškodenie a strata môžu viesť k obmedzeniu činnosti organizácie na určitú dobu, v extrémnom prípade až k jej krachu. Učebný text sa bude venovať zdrojom potenciálnych bezpečnostných rizík a metódam ich ochrany. Dôraz sa bude klásť na prevenciu a zvyšovanie povedomia používateľov o rizikách hroziacich IS, pretože tie sa ukazujú ako najúčinnejšie manažérske nástroje prevencie pred informačnými katastrofami.

Databázové technológie

Databázy sú najčastejším nástrojom ukladania firemných údajov. S rozvojom IKT sa využívajú v čoraz menších firmách a organizáciách. Tie si nemôžu dovoliť zamestnávať odborníkov – špecialistov na databázy, pričom však údaje z databáz potrebujú ku svojej každodennej práci. Učebný text bude úvodom do problematiky ukladania a vyhľadávania informácií v databázach pre neinformatikov. Umožní im spoznať vnútornú štruktúru databáz, pochopiť jej typické charakteristiky a spôsob rozdelenia údajov do tabuliek, ako aj metódy vyhľadávania v nich. Na sérii riešených úloh vysvetlí, ako sa zo slovne formulovaných otázok na obsah databázy vytvárajú príkazy v SQL – a ako sa teda dá z uložených údajov získať informácia relevantná pre riešenie firemných problémov.

Efektívna organizácia a informačné procesy

Učebný text sa bude venovať organizačné správanie a manažment v internetovom veku a znalostnej spoločnosti. Bude opisovať individuálne správanie (rôznorodosť, hodnoty, schopnosti, emócie, vnímanie a učenie sa) z pohľadu manažéra a ich vplyv na motivácia a zlepšovanie pracovného výkonu. Ďalej sa bude zaoberať skupinovým správaním (budovanie efektívnych tímov a zvládanie konfliktov a stresu), zlaďovaním individuálnych a organizačných záujmov (moc, vplyv a politika). Podstatná časť učebného textu bude venovaná komunikácii v organizáciách a príspevku informačných a komunikačných technológií k nej, ako aj ich vplyvom na manažérske správanie, štýly a vodcovstvo. Učebný text vyústi do návodov a odporúčaní na budovanie efektívnych organizácií a bude rozoberať kritériá efektivity, organizačnú kultúru, organizačné štruktúry a nové trendy v organizovaní a riadení. Tie úzko súvisia s manažment zmien a organizačný rozvoj, ktoré sú v oblasti IKT mimoriadne dôležité vzhľadom na ich rýchly rozvoj a potrebu neustále meniť prístupy, stratégie i správanie jednotlivcov a tímov.

Interpretácia štatistiky a dát

Cieľom učebného textu bude poskytnúť čitateľovi vhodné nástroje na kritické skúmanie a interpretáciu dát, umožniť mu na základe analýzy dát dospieť k novým poznatkom. Prvá časť učebného textu bude zameraná na poskytnutie vhodných nástrojov na popis dát. Kľúčovými pojmami budú štatistická premenná, grafické zobrazenie dát, číselný popis dát, opisné charakteristiky. Ďalej to budú nástroje na skúmanie vzťahov medzi dvoma alebo viacerými premennými v rámci dvojrozmernej a viacrozmernej deskriptívnej štatistiky. V druhej časti učebného textu budú vysvetlené základné pojmy pravdepodobnosti, náhodná premenná a jej rozdelenie. Normálne rozdelenie a centrálna limitná veta poslúžia ako príprava pre štúdium induktívnej štatistiky, ktorá bude obsahom tretej časti učebnice.

Projektový manažment

Učebný text oboznámi študentov s úvodom do projektového manažmentu, predstaví fázy životného cyklu projektu a jednotlivé procesy v rámci riadenia projektov. Bude sa venovať tiež alternatívnym prístupom k projektovému manažmentu, ako je napríklad „extreme project management“. Prostredníctvom prípadových štúdií budú teoretické znalosti aplikované na prax.

Operačné systémy

Učebný text sa venuje všeobecnému opisu operačných systémov so zameraním na ich využívanie v praxi. Cieľom učebnice je predstaviť základnú architektúru operačných systémov, ich funkcie, aspekty, taxonómia a využitie. Spomenuté budú známe ale aj menej známe verzie operačných systémov, ako aj dôvod ich úspechu či neúspechu medzi koncovými užívateľmi. Na Slovensku sa využívajú 3 majoritné operačné systémy Windows, Mac OS a Linux. Každý z uvedených operačných systémov má svoje výhody ako aj nevýhody, ktoré budú v knihe opísané. Budúci manažéri tak získajú prehľad a informácie o súčasnej situácii v oblasti operačných systémov na slovenskom trhu. Učebný text bude klásť dôraz na manažérsky aspekt, praktické skúsenosti a zručnosti. Jej cieľom by malo byť okrem iného naučiť budúcich manažérov správne rozhodnúť, aký operačný systém a (prípadne softvér) ich firma potrebuje.

Podnikateľská etika

Učebný text sa bude zaoberať problematikou etiky sa zmeraním na obchodovanie a podnikanie. Jej obsahom bude viesť študentov prostredníctvom konkrétnych problémových zadaní k aplikovaniu etiky v každodennej firemnej praxi. Zadania budú riešiť problematiku vzťahov zamestnávateľ – zamestnanec, objektívnych záujmov a poznatkov zákazníka a ich zohľadňovanie pri predaji, ako aj otázky spoločenskej zodpovednosti firiem. Uvedené zadania pomôžu pri objasnení konkrétnych situácií v podnikateľskej a obchodnej praxi z etického hľadiska.

Hlavnými medzníkmi v tejto aktivite sú napísané kapitoly. Autori sa preto budú stretávať s recenzentmi raz za tri mesiace, vzájomne sa oboznamovať s obsahom doteraz napísaných kapitol a vymieňať si skúsenosti z tvorby. Na každom stretnutí bude autor demonštrovať postup oproti minulému stretnutiu. V rámci tejto aktivity sa uskutoční aj koordinačný workshop, na ktorom sa okrem týchto otázok preberú aj postupy umožňujúce zvýšiť motiváciu čitateľov a ich záujem o rozširovanie poznatkov v danej oblasti.

Od autorov, ktorí dokončia svoje učebné texty sa očakáva, že poradia kolegom, ktorí na svojich knihách ešte len pracujú. Podobný postup je na VŠM zaužívaný a uplatnil sa aj pri minulých publikáciách vytvorených na našej škole.

Tvorba podporných učebných materiálov

Podporné učebné materiály pre 18 predmetov v rozsahu 20 podporných učebných materiálov/ predmet/ trimester.

Presnejšia špecifikácia učebných materiálov pri jednotlivých predmetoch:

Informačné technológie pre manažérov

Podporný učebný materiál bude obsahovať úvod do tematiky informačných technológií a použitia informačných systémov v praxi. Zostavený bude z cvičení, praktických zadaní a úloh, ktoré by sa mali vypracovať buď na hodinách alebo mimo vyučovania. Precvičovať sa budú najmä zručnosti z ovládania aplikačného softvéru (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, atď.). Zadania budú tiež zahrňovať prácu s internetovými a webovými aplikáciami. Rozsiahlejšie zadania budú venované prípadovým štúdiám v oblasti elektronického obchodu a manažmentu informačných a komunikačných služieb.

Základy informatiky a algoritmizácie

Cieľom podporného učebného materiálu bude poskytnúť dostatok úloh na pochopenie úvodu do problematiky architektúry počítačových systémov a základov tvorby softvéru. Na praktických príkladoch budú opísané základné pojmy z oblasti hardvéru a softvéru ako aj teórie umelých počítačových jazykov a reprezentácie údajov na nižších úrovniach. Dôležitou časťou podporného učebného materiálu budú riešené príklady a úlohy z oblasti návrhu algoritmov. Vysvetlené budú pojmy grafického zápisu (vývojové diagramy a diagramy aktivít) a ich využitie pri návrhu algoritmov a pri reprezentovaní firemných procesov. Riešené príklady budú študentom slúžiť na získanie algoritmického myslenia a pochopenia princípu tvorby algoritmov pre reálne presne vymedzené úlohy.

Princípy korporatívnych financií

Podporné učebné materiály a úlohy v ňom obsiahnuté budú zamerané na koncepty a princípy podnikového financovania. Dôraz bude klásť na praktické aplikácie predstavených konceptov, predovšetkým pri prijímaní dôležitých finančných rozhodnutí v korporátnom prostredí. Špeciálny priestor sa venuje finančnej analýze a jej obmedzeniam, interpretácii výsledkov finančnej analýzy a manažmentu rizika.

Podnikateľská etika

Na hodinách sa bude postupovať najmä cez analýzu prípadových štúdií. Tie sa budú zaoberať problematikou etiky sa zmeraním na obchodovanie a podnikanie, ktoré budú viesť študentov k aplikovaniu etiky v každodennej firemnej praxi. Zadania budú riešiť problematiku vzťahov zamestnávateľ – zamestnanec, analyzovať záujmy a potreby zákazníkov a ich zohľadňovanie pri predaji. Ďalšie zadania sa budú venovať otázkam spoločenskej zodpovednosti firiem.

Projektový manažment

Cez typové zadania sa budú riešiť štandardné úlohy z projektového manažmentu. Na nich sa overia fázy životného cyklu projektov a jednotlivé procesy v rámci ich riadenia. K tomuto predmetu sa vytvoria zadania individuálnych projektov, zadania skupinových projektov, vzorové riešené projekty a séria testovacích otázok.

Informačné systémy

Podporné učebné materiály (úlohy a zadania) budú slúžiť na lepšie pochopenie činností a komponentov počítačových IS, vrátane softvéru, hardvéru, komunikačných technológií a dátových zdrojov, ako aj ich využitia pri riadení firmy. Budú sa simulovať stratégie implementácie a využitia počítačových IS, ako aj konkurenčné výhody, ktoré môžu byť vybudované ich efektívnou implementáciou a užívaním. Študenti budú analyzovať, definovať a porovnávať rôzne spôsoby vývoja počítačových systémov, ich bezpečnosť a možnosti využitia na firemnej, národnej a nadnárodnej úrovni.

Operačné systémy

Študenti sa budú učiť spoznávať operačné systémy a ich komponenty a vedieť ich využívať ich v praxi, pričom snahou bude doviesť ich k spoznaniu aj ich menej známych verzií operačných systémov s cieľom napomôcť ich koncovým používateľom. Príklady budú viazané na najčastejšie používané operačné systémy (Windows, Mac OS a Linux) a na porovnanie ich predností a nedostatkov. Dôraz sa bude klásť dôraz na manažérsky aspekt, praktické skúsenosti a zručnosti. Vytvoria sa zadania pre každý operačný systém a súbor otázok pre automatizované testovanie.

Bezpečnosť a ochrana informačných systémov

Formou prípadových štúdií sa budú analyzovať riziká, ktoré hrozia podnikovým informáciám a dôsledky, ktoré z rizík vyplývajú. Cieľom ďalších prípadových štúdií bude navrhnúť opatrenia na prevenciu pred informačnými katastrofami a plánom aktivít v prípade ich vypuknutia. Vytvoria sa prípadové štúdie na analyzovanie rizík, prípadové štúdie s projektmi bezpečnostných opatrení a plánmi aktivít a témy projektov na návrh a implementáciu plánov prevencie pred informačnými katastrofami. Ďalej sa vytvorí súbor otázok pre automatizované testovanie.

Datobázové technológie

Zadania sa budú zameriavať na návrh vnútornej štruktúry tabuliek a databáz, ako aj na metódy vyhľadávania v nich, ako aj na vytváranie používateľsky príjemného prostredia. V rámci projektu vznikne súbor riešených a neriešených úloh z oblasti návrhu databázových tabuliek, súbor riešených a neriešených úloh z oblasti vyhľadávania informácií v databázach, súbor riešených a neriešených úloh z oblasti tvorby používateľsky príjemného prostredia.

Efektívna organizácia a informačné procesy

V zadaniach sa bude rozoberať organizačné správanie a manažment v internetovom veku a znalostnej spoločnosti. Pôjde o sériu čiastkových prípadových štúdií, ktoré sa budú venovať individuálnemu správaniu a vplyvu jeho komponentov na motiváciu a zlepšovanie pracovného výkonu, skupinovému správaniu, budovaniu efektívnych tímov, zvládaniu konfliktov a stresu a zlaďovaniu individuálnych a organizačných záujmov (moc, vplyv a politika). Počas projektu vznikne súbor prípadových štúdií a otázok pre automatizované testovanie.

Úvod do manažmentu

Podporný učebný materiál bude pozostávať z vybraných problémových okruhov manažmentu ako plánovanie, organizovanie, kontrola, koordinácia ľudských zdrojov a otázky organizačnej štruktúry. Pomocou prípadových štúdií zo slovenského a medzinárodného prostredia bude ilustrovať moderné prístupy k riadeniu. Počas projektu vznikne séria prípadových štúdií a séria otázok pre automatizované testovanie.

Programovanie

Podporný učebný materiál bude zostavený s cieľom naučiť študentov základy programovania v konkrétnom modernom objektovo-orientovanom programovacom jazyku (napr. VisualBasic, Java, Python). Materiál bude obsahovať príklady a úlohy zahrňujúce najdôležitejšie programátorské techniky a rysy súčasných programovacích jazykov, ako sú štruktúrované programovacie konštrukcie, základné princípy objektovo-orientovaného programovania (OOP), knižnice a vizualizácia. Pri návrhu a tvorbe modernej aplikácie sa bude klásť dôraz na vhodné používanie typov údajov a jednoduchých údajových štruktúr, vhodný návrh objektov a dodržanie princípov OOP, vizualizačné techniky používajúce graphic user interface (GUI). Týmto cieľom bude podriadené aj zostavenie vhodných príkladov a prípadových štúdií v uvedenom študijnom materiáli. Počas projektu vznikne súbor vzorových riešení a súbor neriešených úloh.

Web dizajn

Podporný učebný materiál bude zostavený z úloh a prípadových štúdií zaoberajúcich sa návrhom a vytváraním statických webových stránok a webových sídiel. S jeho pomocou by si študenti mali osvojiť zručnosti práce s redakčnými systémami (content management systems - CMS) a s grafickými nástrojmi (napr. Photoshop). Prípadové štúdie budú pozostávať z návodov, postupov a opisov metód na vytvorenie konkrétnych webových aplikácií. Počas projektu vznikne séria prípadových štúdií, súbor vzorových riešení a súbor neriešených úloh, ako aj súbor otázok pre automatizované testovanie.

Analýza a návrh informačných systémov

Podporný učebný materiál bude predstavovať súhrn poznatkov, príkladov a prípadových štúdií z oblasti softvérového inžinierstva a moderným spôsobom predstaví princípy návrhu a vývoja informačných systémov. Okrem všeobecných poznatkov predstaví viaceré moderné metódy vývoja softvéru, pričom dôraz bude kladený na v súčasnosti najrozšírenejšiu techniku Unified Modeling Language (UML). Na konkrétnych príkladoch a úlohách budú vysvetlené princípy tvorby kľúčových diagramov používaných v UML (diagramy prípadov použitia, diagramy tried, sekvenčné a štruktúrne diagramy, stavové diagramy, diagramy aktivít a iné). Následne budú na prípadových štúdiách vysvetlené princípy tvorby rozsiahlejších informačných systémov s dôrazom na objasnenie postupov, ako skĺbiť a efektívne modelovať dôležité prvky IS pomocou vhodného výberu poskytovaných diagramov. Počas projektu vznikne súbor prípadových štúdií, riešených a neriešených úloh, súbor otázok pre automatizované testovanie.

Interpretácia štatistiky a dát

Cieľom podporných učebných materiálov bude precvičiť si teoretické vedomosti spoznaním nástroje na kritické skúmanie a interpretáciu dát a umožniť študentom dospieť k novým poznatkom na základe analýzy dát. Dôraz sa bude klásť na výber vhodného nástroja pre daný typ údajov.

Najjednoduchšie úlohy budú upevňovať pojmy ako štatistická premenná, grafické zobrazenie dát, číselný popis dát, opisné charakteristiky. Ďalej sa skúmať vzťahy medzi dvoma alebo viacerými premennými, analyzovať pojmy

pravdepodobnosť, náhodná premenná a jej rozdelenie a hľadať ich príklady v bežnom živote. Pomocou induktívnej štatistiky sa budú ilustrovať prediktívne prístupy. V projekte vzniknú prípadové štúdie, súbor riešených a neriešených úloh a súbor otázok pre automatizované testovanie.

Hodnotenie a zabezpečenie kvality informačných systémov

V predmete sa bude analyzovať kvalita informačných systémov z hľadiska úplnosti, spoľahlivosti a dostupnosti informácií. Prostredníctvom prípadových štúdiách sa budú ilustrovať typické prístupy k zabezpečeniu kvality, ich prednosti a nevýhody a nacvičovať manažérske prístupy, ktoré vedú k trvalému zlepšovaniu kvality informačných systémov. Počas projektu vznikne súbor prípadových štúdií a súbor otázok pre automatizované testovanie.

Úvod do štatistiky

Podporný učebný materiál bude pozostávať z riešených príkladov a úloh na objasnenie základných pojmov a metód z teórie pravdepodobnosti, štatistiky a ich praktické aplikácie. Zoznam úloh a cvičení bude zahrňovať náhodné premenné, výberové charakteristiky, základné princípy štatistickej indukcie, charakteristiky úrovne a momenty (variabilita, šikmosť, špicatosť) a ich praktické využitie. Zadania z ekonómie, politiky, reklamy, marketingu, psychológie a športu budú názornou formou demonštrovať využitie štatistických metód v reálnom živote. Ďalšou časťou podporného učebného materiálu bude tematika venovaná spracovaniu dát a rozsiahlejších štatistických súborov a prehľad štatistických balíčkov, ktoré sa používajú pre tieto účely. V projekte vzniknú prípadové štúdie, súbor riešených a neriešených úloh a súbor otázok pre automatizované testovanie.

Podnikové hospodárstvo a informačné systémy

Podporný učebný materiál bude pozostávať zo súboru manuálov a prípadových štúdií. Manuály budú slúžiť na oboznámenie študentov so základmi používania manažérskych informačných systémov (SAP Business One, SAP R/3, Oracle) v podnikovom prostredí. Prípadové štúdie budú viesť študentov k pochopeniu tokov a procesov v rámci hospodárenia podniku a budú tiež slúžiť na vysvetlenie zobrazenia týchto tokov a procesov v informačných systémoch. Cieľom podporného učebného materiálu bude naučiť študentov chápať, ako sa toky podnikových financií a procesy podnikového hospodárenia uchovávajú, modelujú a spracúvajú prostredníctvom konkrétneho manažérskeho informačného systému. Počas projektu vznikne pre tento predmet súbor prípadových štúdií, súbor otázok pre automatizované testovanie.

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.