TOP 10 seriálov, ktoré sa oplatí pozerať v pôvodnom znení

Zoznam seriálov, ktoré majú špecifický slovník, resp. sú výnimočne nahovorené a strácajú svoje čaro, keď sa predabujú do slovenčiny. Ideálne, ak ide o humor so slovnými hračkami, ktoré sa len veľmi ťažko preložia do tituliek (a nekvalitné titulky to často ani nerobia).


Pomaturitné štúdium: 10 vecí, na ktoré treba prihliadať pri výbere vysokej školy

Pohľad do kalendára nám síce hovorí, že sme sa vnorili do letných mesiacov, kedy mnohí maturanti už majú jasno v tom, na ktorú vysokú školu by sa chceli dostať. Avšak pred nástupom na štúdium je dobré zopakovať si 10 vecí...


Pomaturitné štúdium: Čo robiť, keď ma neprijali na vysokú školu?

Nebojte, nie ste jediní. Mnoho stredoškolákom sa nepodarí spraviť skúšky na nimi vybranú vysokú školu na prvýkrát. Čo ale robiť, ak sa vám ešte nechce začať pracovať a vzdať sa svojho sna o pomaturitnom štúdiu? Ukážeme vám, aké máte možnosti.


ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV VŠM v rámci ORACLE ACADEMY

„Takmer 30 pedagógov z Holandska, Čes­kej re­pub­li­ky, Slovenskej republiky, Ma­ďar­ska, Azerbajdžanu a Slo­vin­ska sa zú­čas­tni­lo let­né­ho kur­zu „Orac­le Aca­de­my Instruc­tors’ In­sti­tu­te“ v Bratislave, v rám­ci ktoré­ho ab­sol­vo­va­li dvojdňový intenzívny prog­ram pro­fe­sij­né­ho roz­vo­ja, kto­rý ich prip­ra­vil na vý­uč­bu IT predmetov.


Oznam o obhajobe dizertačnej práce

20. júna sa pred komisiou pre obhajobu pre študijný odbor 3.3.15. Manažment, študijný program Znalostný manažment uskutočnila obhajoba dizertačnej práce externého doktoranda Vysokej školy manažmentu v Trenčíne Ing. Mareka Minárika.


CAPSIM: Capstone Overall Top Ten

Je nám potešením oznámiť Vám, že dva naše tímy sa v rámci predmetu MC 600s (Stratégia podnikania) opäť umiestnili v “Capstone Overall Top Ten” – CAPSIM simulácii. Gratulujeme tímu Baldwin v zložení Matej Machovský a Lenka Páleníková a tímu Chester v zložení Lívia Samcová a Milan Svetlák.


Menovanie pani rektorky

Je nám potešením oznámiť Vám, že pani profesorka Edita Hekelová bola v pondelok, 26.5.2014, oficiálne vymenovaná do funkcie rektorky Vysokej školy manažmentu v Trenčíne prezidentom Slovenskej republiky, pánom docentom Ivanom Gašparovičom. Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa úspešných rokov v nasledujúcom funkčnom období.


Erasmus pracovné stáže v zahraničí

WorkSpace Europe je konzorcium slovenských vysokých škôl pre Erasmus pracovné stáže, založené v rámci nového programu Európskej Únie s názvom Erasmus +, schváleného s platnosťou od roku 2014.


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.