Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV VŠM v rámci ORACLE ACADEMY

„Takmer 30 pedagógov z Holandska, Čes­kej re­pub­li­ky, Slovenskej republiky, Ma­ďar­ska, Azerbajdžanu a Slo­vin­ska sa zú­čas­tni­lo let­né­ho kur­zu „Orac­le Aca­de­my Instruc­tors’ In­sti­tu­te“ v Bratislave, v rám­ci ktoré­ho ab­sol­vo­va­li dvojdňový intenzívny prog­ram pro­fe­sij­né­ho roz­vo­ja, kto­rý ich prip­ra­vil na vý­uč­bu IT predmetov.


Oznam o obhajobe dizertačnej práce

20. júna sa pred komisiou pre obhajobu pre študijný odbor 3.3.15. Manažment, študijný program Znalostný manažment uskutočnila obhajoba dizertačnej práce externého doktoranda Vysokej školy manažmentu v Trenčíne Ing. Mareka Minárika.


CAPSIM: Capstone Overall Top Ten

Je nám potešením oznámiť Vám, že dva naše tímy sa v rámci predmetu MC 600s (Stratégia podnikania) opäť umiestnili v “Capstone Overall Top Ten” – CAPSIM simulácii. Gratulujeme tímu Baldwin v zložení Matej Machovský a Lenka Páleníková a tímu Chester v zložení Lívia Samcová a Milan Svetlák.


Menovanie pani rektorky

Je nám potešením oznámiť Vám, že pani profesorka Edita Hekelová bola v pondelok, 26.5.2014, oficiálne vymenovaná do funkcie rektorky Vysokej školy manažmentu v Trenčíne prezidentom Slovenskej republiky, pánom docentom Ivanom Gašparovičom. Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa úspešných rokov v nasledujúcom funkčnom období.


Erasmus pracovné stáže v zahraničí

WorkSpace Europe je konzorcium slovenských vysokých škôl pre Erasmus pracovné stáže, založené v rámci nového programu Európskej Únie s názvom Erasmus +, schváleného s platnosťou od roku 2014.


Business Seminar

22. a 23. mája organizovala Vysoká škola manažmentu/City University v Bratislave business seminár určený pre stredný a vrcholový manažment firiem z celej Bratislavy. Seminár bol venovaný aplikovaniu business stratégií, ktoré si zúčastnení mohli vyskúšať formou business simulácie Capsim. Pod vedením Jima Marchbanka, podnikateľa a učiteľa CityU, mali účastníci príležitosť podstúpiť hodnotné a efektívne školenie.


Eskill for Jobs

CityU/VŠM vyzýva študentov, aby sa zapojili do kampane organizovanej Európskou komisiou - „IT Fitness“ test 2014, ktorého cieľom je analyzovať a následne prispôsobiť vzdelávacie programy k tomu, aby sa zaistili dostačujúce a kvalitné vedomosti a zručnosti v rámci IT technológií. Do testovania sa zapojí viacero krajín EÚ a účastník, ktorý získa najvyšší počet bodov, vyhrá zaujímavú cenu. Viac informácií o kampani nájdete tu: http://www.eskills.sk/sk/eskills-for-jobs-campaign/ Samotný test môžete nájsť na http://www.eskills.sk/sk/, kde bude prístupný do 31. júla.


CityU Initiatives

Skupina študentov "CityU Initiatives" si pre vás pripravuje v týždni 8 viacero podujatí/aktivít, ktoré sa budú konať už od pondelka. Hlavným podujatím bude dvojdňový event "Food 4 Thought," kde CityU Initiatives pre vás pripravia nie len chutné jedlo, ale zároveň sa s vami podeliia o inšpiratívne myšlienky. Pre viac informácií ohľadom týždňa 8 (pripravované podujatia) a celkovej práce navsíivte oficiálnu funpage - https://www.facebook.com/cityuinitiatives


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.